Erstatningskrav mod gerningsmanden

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

I Portugal skal kravet om erstatning generelt fremsættes i forbindelse med straffesagen. De faktiske omstændigheder, der er genstand for straffesagen, kan ifølge civilretten også medføre et civilretligt ansvar, hvis de skader interesser, der kan begrunde et erstatningskrav som følge af materiel skade.

I strafferetsplejeloven (Código de Processo Penal, CPP) fastsættes adhæsionsprincippet, ifølge hvilket et civilt erstatningskrav, der er baseret på en forbrydelse, fremsættes i forbindelse med den relevante straffesag og kun kan indbringes særskilt for en civil domstol i de tilfælde, der er fastsat ved lov og nævnt i strafferetsplejeloven.

Hvis offeret bor i en EU-medlemsstat og har været offer for en forbrydelse, der er begået i en stat, hvor vedkommende ikke har bopæl, kan vedkommende indgive erstatningskravet til den myndighed, der er ansvarlig for at vurdere og træffe afgørelse om sådanne krav i bopælsstaten, der herefter videresender erstatningskravet til den kompetente myndighed i den stat, hvor forbrydelsen fandt sted.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Offeret skal meddele, at vedkommende ønsker at fremsætte et erstatningskrav, ved anmeldelsen eller inden afslutningen af efterforskningen. Når der rejses tiltale, har offeret 20 dage efter meddelelsen heraf til at fremsætte sit erstatningskrav.

Selv om der ikke er fremsat krav om erstatning, kan retten af egen drift og under henvisning til offerets situation pålægge sagsøgte at betale erstatning til offeret for den lidte skade, medmindre offeret selv gør indsigelse herimod.

Ofre for voldsforbrydelser kan fremsætte deres krav op til et år efter den endelige dom.

Ofre, som var mindreårige på den dato, hvor forbrydelsen blev begået, kan fremsætte deres krav op til et år efter, at de er blevet myndige.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

Erstatningskravet kan fremsættes i tilfælde af:

  • materielle skader, herunder de skader, der er forårsaget af forbrydelsen (f.eks. udgifter til hospitalsbehandling, konsultationer, medicin osv.), og de økonomiske tab, som offeret har lidt (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste på grund af uarbejdsdygtighed).
  • immaterielle skader, der, selv om de ikke kan opgøres økonomisk, ikke desto mindre kan gøres til genstand for økonomisk godtgørelse (f.eks. skade på velvære, ære eller omdømme, skader, der forårsager fysisk smerte, psykiske problemer eller en følelsesmæssig belastning).

Finder der en særlig formular for sådanne krav?

Nej. Det er tilstrækkeligt, at kravet indeholder en kort beskrivelse af de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for kravet, og en angivelse af de lidte skader og de respektive beløb.

Hvis erstatningskravet overstiger 5 000 EUR, skal der betales en retsafgift, og kravet skal fremsættes af en advokat.

Erstatning fra staten

  1. I tilfælde af voldsforbrydelser kan staten betale et forskud. Der findes en særlig formular til dette formål, hvori erstatningskravet skal anføres, og formularen skal ledsages af en række dokumenter, f.eks. offerets og ansøgerens selvangivelser (hvis ansøgeren ikke er offeret) for det år, der går forud for det år, hvor forbrydelsen blev begået, og dokumentation for de udgifter, der er angivet i formularen.
  2. I tilfælde af vold i hjemmet kan staten betale et forskud. Der findes en særlig formular til dette formål, der skal ledsages af de samme dokumenter som dem, der er nævnt i litra a).

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Offeret skal fremlægge alle beviser for den skade, som vedkommende har lidt (jf. punkt 1.1). Offeret skal også indkalde vidner, der kan bevise og bekræfte, at vedkommende har lidt de påståede skader.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Hvis erstatningskravet er mindre end 5 000 EUR, skal der ikke betales retsafgifter, og kravet kan fremsættes af offeret selv.

Hvis beløbet overstiger 5 000 EUR, skal kravet fremsættes af en advokat, der repræsenterer offeret, og der skal betales retsafgifter, medmindre offeret modtager retshjælp.

For ofre for voldsforbrydelser, herunder vold i hjemmet, sendes ansøgningen om forskud på erstatning til Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC (kommissionen for beskyttelse af ofre for forbrydelser), og offeret fritages for betaling af omkostninger eller afgifter.

Hvis forbrydelsen er begået på en anden EU-medlemsstats område, kan ansøgningen indgives til CPVC, forudsat at ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted i Portugal.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Ja, det er muligt at ansøge om retshjælp i begge situationer.

Offeret har ret til retshjælp og rådgivning om sin rolle under sagen.

Når offeret har til hensigt at indtræde som civil part, skal vedkommende ansøge om retshjælp på et tidligt tidspunkt i sagen, eller når offeret som vidne ønsker bistand fra en advokat og ikke har de økonomiske midler til at bære sine egne omkostninger.

Offeret kan ansøge om retshjælp med henblik på:

  • fuldstændig eller delvis fritagelse for betaling af retsafgifter
  • beskikkelse af en advokat og betaling af advokatsalær eller
  • betaling af retsafgifter eller advokatsalær i afdrag.

Bemærk: Afgørelser om ansøgninger om retshjælp træffes af Segurança Social (det portugisiske socialsikringsorgan) efter en beregningsmetode, hvor der tages hensyn til ansøgerens formue, indtægter og omkostninger. Ansøgningen om retshjælp skal indgives på formularer, der kan rekvireres gratis på socialsikringskontorerne. Den kan indgives personligt, pr. fax, pr. brev eller online, i sidstnævnte tilfælde ved brug af den tilsvarende elektroniske formular. Ansøgningen skal være ledsaget af en række dokumenter, som attesterer ansøgerens økonomiske vanskeligheder, og afgørelsen skal træffes inden for højst 30 dage. Indgivelse af denne ansøgning medfører ingen udgifter for offeret.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

I tilfælde af manglende domfældelse for en forbrydelse.

Når offeret ikke fremlægger bevis for den skade, som vedkommende har lidt.

Kan jeg appellere en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Ja. Det er muligt at appellere afgørelsen, hvis du er indtrådt som civil part i sagen.

Det er også muligt at indbringe sagen for civilretten, hvis ansøgningen af en hvilken som helst grund ikke er blevet behandlet.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Ja. Hvis sagsøgte ikke frivilligt betaler erstatningen, kan offeret indbringe sagen for retten med henblik på fuldbyrdelse af afgørelsen om erstatning, f.eks. ved udlæg i løn, bankkonti, løsøre eller fast ejendom, op til det erstatningsbeløb, som offeret er blevet tilkendt.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.