På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Erstatningskrav mod gerningsmanden

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en gerningsmand i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Hvis den tiltalte erklærer sig skyldig eller kendes skyldig, kan retten pålægge den tiltalte at betale dig erstatning.  Retten kontakter dig, hvis der afsiges en erstatningskendelse. Hvis du ikke ønsker erstatning, bedes du snarest muligt meddele dette til Crown Office and Procurator Fiscal Service (Skotlands nationale anklagemyndighed).

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Ikke relevant.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

Ikke relevant.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Ikke relevant.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Ikke relevant.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Ikke relevant.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Ikke relevant.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for gerningsmanden?

Ikke relevant.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Ikke relevant.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til gerningsmanden, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 04/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.