Erstatningskrav mod gerningsmanden

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Offeret kan kræve erstatning fra skadevolderen i en straffesag ved at rejse et civilretligt erstatningskrav.

Offeret rejser et civilretligt erstatningskrav ved den myndighed, som anmeldelsen er blevet indgivet til (den regionale anklagers kontor), eller ved den ret, hvor sagen er anlagt.

Fremsættelsen af et civilretligt erstatningskrav kan vedrøre erstatning for en skade, tilbagelevering af ejendele eller annullering af en specifik juridisk transaktion.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

På sagsøgerens anmodning behandles et civilretligt erstatningskrav efter en forbrydelse i forbindelse med straffesagen, forudsat at det ikke medfører en urimelig forlængelse af sagen.

Et civilretligt erstatningskrav i forbindelse med en straffesag kan fremsættes frem til afslutningen af forhandlingerne ved retten i første instans.

Såfremt modtageren ikke har fremsat erstatningskravet i forbindelse med straffesagen, før der er rejst tiltale, underrettes den pågældende om muligheden for at gøre det, indtil forhandlingerne afsluttes.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en evt. tabt fortjeneste og evt. tabte renter)?

Den person, der har bemyndigelse til at indgive et krav, skal fremlægge en detaljeret beskrivelse af sit krav og fremlægge beviser (f.eks. attester, regninger, lægeerklæringer). Ved detaljeret beskrivelse af erstatningskravet forstås, at sagsøgeren bør definere sit krav så præcist som muligt med hensyn til skadens art, beløbet og betingelserne for erstatning.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Nej.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Indholdet af offerets krav skal være dokumenteret ved klassiske beviser (f.eks. attester, regninger, lægeerklæringer).

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Ja, der skal betales retsafgifter i hver fase af proceduren i forhold til kravets størrelse.

For at validere fremsættelsen af erstatningskravet i forbindelse med en straffesag (helt eller delvis) betaler sagsøgte en afgift.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Under sagen har udlændinge (der ikke er bosat i Slovenien) ret til gratis juridisk bistand (rådgivende advokat, advokatbistand og andre juridiske tjenester eller fritagelse for udgifter i tilknytning til retssagen) under forudsætning af gensidighed eller på de betingelser og i de tilfælde, der er fastsat i de internationale traktater, som er bindende for Republikken Slovenien.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Retten imødekommer kun helt eller delvis et erstatningskrav i tilfælde af domfældelse (hvorved sagsøgte kendes skyldig). I andre tilfælde (når dataene fra straffesagen ikke giver et pålideligt grundlag for at afsige en fuldstændig eller endda delvis dom) opfordres offeret til, helt eller delvis, at anlægge en sag, idet kriminalretten ikke har ret til at afvise kravet.

Hvis retten tilsvarende afsiger en dom, der frikender sagsøgte eller afviser anklagen, eller hvis den afsiger en kendelse om tiltalefrafald i straffesagen eller afviser anklageskriftet, opfordrer den offeret til at indgive et civilretligt erstatningskrav for at gøre sit erstatningskrav gældende ved retten.

Hvis retten erklærer sig inkompetent med hensyn til den pågældende straffesag, opfordrer den offeret til at fremsætte sit civilretlige erstatningskrav i forbindelse med straffesagen, som vil blive anlagt eller videreført ved den kompetente domstol.

Kan jeg appellere en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Nej, for offeret kan udelukkende anfægte dommen for så vidt angår rettens afgørelse om sagsomkostninger i straffesagen.

Der gælder kun en undtagelse i tilfælde, hvor den offentlige anklager har genoptaget en sag, offeret har anlagt som sagsøger. I så fald kan offeret indgive appel af alle de årsager, der kan være til at anfægte dommen, bl.a. med hensyn til afgørelsen om fremsættelse af et civilretligt erstatningskrav.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Når dommen om erstatningskravet er afsagt og endelig, kan offeret anmode den ret, som har afsagt dom i første instans, om at udstede en bekræftet genpart af afgørelsen med en angivelse af, at afgørelsen er eksigibel.

En retsafgørelse kan fuldbyrdes, hvis den er blevet endelig, og hvis den frist, som er fastsat for dens frivillige fuldbyrdelse, er udløbet. Den kompetente ret fuldbyrder den endelige dom, som er tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, i overensstemmelse med bestemmelserne for fogedforretninger. På grundlag af tvangsfuldbyrdelsesdokumentet (dommen) indgives der en tvangsfuldbyrdelsesbegæring til den kompetente ret i første instans ("okrajno sodišče"), hvori også fuldbyrdelsesmidlet eller -genstanden er præciseret (beslaglæggelse af indkomst, bankindeståender, løsøre eller fast ejendom).

Under straffesagen har udlændinge (der ikke er bosat i Slovenien) ret til gratis retshjælp under forudsætning af gensidighed eller på de betingelser og i de tilfælde, der er fastsat i de internationale traktater, som er bindende for Republikken Slovenien.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.