Erstatningskrav mod gerningsmanden

Oplysninger om, hvordan man kan kræve erstatning fra gerningsmanden

Den relevante EU-retsakt er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (direktivet om ofres rettigheder).

I artikel 16 i direktivet om ofres rettigheder bestemmes det, at alle ofre for kriminalitet har ret til, at der træffes en afgørelse om erstatning fra gerningsmanden som led i straffesagen.

Her kan du finde oplysninger om, hvordan man kan kræve erstatning fra gerningsmanden under en retssag (en straffesag).

For at finde oplysninger, som er relevante for din sag, skal du læse oplysningerne fra det EU-land, hvor straffesagen vil blive gennemført.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.