Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Nakazatelno-procesualen kodeks) της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας καθορίζει τη διαδικασία άσκησης αγωγών αποζημίωσης σε ποινικές διαδικασίες από θύματα αξιόποινων πράξεων. Αν το θύμα δεν ζητήσει αποζημίωση κατά την ποινική διαδικασία ή πιστεύει ότι η αποζημίωση που χορηγήθηκε δεν καλύπτει όλες τις ζημιές που έχει υποστεί, το θύμα δικαιούται να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης βάσει του Νόμου περί ενοχών και συμβάσεων (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, το οποίο θα εξετάσει την υπόθεση βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Grazhdanski procesionalen kodeks).

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Για να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής, η πολιτική αγωγή του θύματος πρέπει να ασκηθεί πριν από την έναρξη της προδικαστικής ακρόασης ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Το δικαστήριο αποστέλλει κοινοποίηση της προδικαστικής ακρόασης. Εντός επτά ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης, το θύμα ή οι διάδοχοί του μπορούν να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής ή να ιδιώτη κατήγορου, ενώ τα νομικά πρόσωπα μπορούν να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Η πολιτική αγωγή μπορεί να κατατεθεί από το θύμα ή τον συνήγορο του θύματος. Η αίτηση μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Η πολιτική αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: το πλήρες όνομα του ενάγοντος και του προσώπου κατά του οποίου ασκείται η αγωγή· την ποινική υπόθεση στην οποία κατατίθεται η αγωγή· το ποινικό αδίκημα που προκάλεσε τη ζημία και τη φύση και το ποσό της αποζημίωσης που ζητείται. Η πολιτική αγωγή στη δικαστική διαδικασία μπορεί να ασκηθεί κατά του κατηγορούμενου και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου που φέρει αστική ευθύνη για τις ζημίες που προκλήθηκαν από το αδίκημα.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Όχι, δεν προβλέπεται.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Ο διάδικος που ασκεί την πολιτική αγωγή έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία, να ζητήσει προστατευτικό μέτρο για την εξασφάλιση της αστικής αξίωσης, να εξετάσει το υλικό της υπόθεσης και να λάβει τα απαραίτητα αποσπάσματα, να υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία, να υποβάλλει αιτήματα, υπομνήματα και αντιρρήσεις και να προσβάλλει αποφάσεις του δικαστηρίου που προσβάλλουν τα δικαιώματα και το έννομο συμφέρον του διαδίκου.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Το θύμα δεν υποχρεούται να καταβάλει δικαστικά τέλη ή άλλα έξοδα που συνδέονται με την πολιτική αγωγή του θύματος.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Το θύμα ή ο διάδικος που ασκεί την πολιτική αγωγή μπορεί να προσλάβει δικηγόρο. Αν το θύμα/ο πολιτικός ενάγων προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία και δεν έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για τον διορισμό δικηγόρου αλλά επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες δικηγόρου και αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της δικαιοσύνης, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διορίζει δικηγόρο.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφασίζει για την πολιτική αγωγή σε απόφαση που ανακοινώνεται στην προδικαστική ακρόαση. Αν το δικαστήριο αρνηθεί να αποφανθεί επί της αγωγής, πρέπει να αιτιολογήσει τη θέση του. Η άρνηση δεν επιδέχεται προσφυγή.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Η άρνηση ενός ποινικού δικαστηρίου να αποφανθεί επί πολιτικής αγωγής δεν επιδέχεται προσφυγή. Το θύμα δικαιούται να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, ενώ η υπόθεση εκδικάζεται βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, η πολιτική αγωγή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου αναβάλλεται έως την περάτωση της ποινικής διαδικασίας.

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για το διασφαλίσω αυτό;

Μετά την καταδίκη του δράστη, το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για διαταγή εκτέλεσης. Μια διαταγή εκτέλεσης επιτρέπει στο θύμα να αναθέσει σε δικαστικό επιμελητή να προβεί στις σχετικές ενέργειες για την είσπραξη της αποζημίωσης που έχει επιδικάσει το δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.