Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Το ποινικό δικαστήριο έχει εγγενή αρμοδιότητα να χορηγεί αποζημίωση περιορισμένου ποσού στο θύμα του αδικήματος σε ποινική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος έχει κριθεί ένοχος. Αυτή η δικαιοδοσία, ωστόσο, έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα και τις τελευταίες δεκαετίες καθόλου.

Παρόλα αυτά, σε τέτοιες περιπτώσεις, το θύμα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση με την καταχώρηση αγωγής κατά του δράστη στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Η αξίωση πρέπει να υποβάλλεται μετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας υπό τη  μορφή αστικής αγωγής. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη και ξεχωριστή διαδικασία από την ποινική διαδικασία.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Μπορείτε να αξιώσετε αποζημιώσεις για όλες τις απώλειες και τις ζημίες που έχετε υποστεί προσδιορίζοντας τις επιμέρους ζημιές όπως σωματικές βλάβες, πόνο και ταλαιπωρία, την απώλεια κερδών  και νόμιμους τόκους.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Ναι, το κλητήριο ένταλµα που είναι έντυπο που καταχωρείται στη Γραµµατεία-Πρωτοκολλητείο του ∆ικαστηρίου και στο οποίον περιλαµβάνεται είτε ολόκληρη η απαίτηση του ενάγοντα είτε σύντοµη περιγραφή της απαίτησης που ακολουθείται στη συνέχεια από πιο εκτεταµένη έκθεση απαίτησης.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Τα αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη του αιτήματος είναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη ζημία.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Ναι, υπάρχουν δικαστικά τέλη και έξοδα παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την απαίτηση, ανάλογα με το ύψος της ζητούμενης αποζημίωσης.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Μπορείτε να πάρετε νομική συνδρομή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι είστε επιλέξιμος για αυτό, δηλαδή όταν ικανοποιήσετε τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Σε αστικές υποθέσεις, η παροχή νομικής συνδρομής συνδέεται με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει των συμβάσεων που ορίζονται από το νόμο. Η νομική αρωγή περιλαμβάνει δωρεάν διαβούλευση, συνδρομή και εκπροσώπηση και ισχύει εξίσου για πρόσωπα που κατοικούν σε άλλη χώρα.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Δεν εφαρμόζεται- ίδε ανωτέρω.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Δεν εφαρμόζεται- ίδε ανωτέρω.

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για το διασφαλίσω αυτό;

Για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση της απόφασης αποζημίωσης, η απόφαση επιδίδεται στον εναγόμενο (δράστη) που πρέπει να συμμορφωθεί με αυτήν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να κινηθεί διαδικασία μέτρων εκτέλεσης από τον ενάγοντα (θύμα) για να τον υποχρεώσει να συμμορφωθεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.