Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε μέρος στην ποινική δίωξη του δράστη με την αξίωση αποζημίωσής σας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο, με την οριστική του απόφαση, μπορεί, εκτός από την ποινή, να υποχρεώσει επίσης τον δράστη να καταβάλει αποζημίωση. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας για αποζημίωση χωριστά στο πλαίσιο πολιτικής δίκης.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Οποτεδήποτε πριν από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο του δικαστηρίου, πριν από τη διεξαγωγή των αποδείξεων.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Είναι αναγκαίο ο/η ζημιωθείς/-είσα να διευκρινίσει λεπτομερώς το αίτημά του/της και να επικαλεστεί και να αποδείξει κάθε μια βλάβη.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Όχι.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Εναπόκειται στην απόλυτη κρίση σας, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλετε στο δικαστήριο για τη θεμελίωση της αξίωσής σας. Φυσικά, απαιτείται τα αποδεικτικά στοιχεία να είναι πλήρη και πειστικά προκειμένου η απόφαση να είναι υπέρ σας.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Όχι.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Ναι, με δικά σας έξοδα.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Εάν δεν αποδείξατε το ύψος της ζημίας ή εάν η αναγκαία διεξαγωγή των αποδείξεων παρατείνει την ποινική διαδικασία. Σε μια τέτοια περίπτωση, το δικαστήριο θα παραπέμψει την αξίωσή σας για αποζημίωση στα πολιτικά δικαστήρια.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αποζημίωσης.

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για το διασφαλίσω αυτό;

Εάν ο δράστης δεν συμμορφώνεται με την απόφαση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο για εκτέλεση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.