Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον δράστη της εγκληματικής πράξης

Η σχετική ενωσιακή νομική πράξη είναι η οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου («οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων»).

Το άρθρο 16 της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων ορίζει ότι όλα τα θύματα εγκληματικής πράξης έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την έκδοση απόφασης για την αποζημίωσή τους από τον δράστη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας).

Για να βρείτε τις πληροφορίες που είναι συναφείς με την υπόθεσή σας θα πρέπει να ανατρέξετε στις πληροφορίες για το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο θα διεξαχθεί η ποινική διαδικασία.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.