Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Η αξίωση του αιτούντος για αποζημίωση μπορεί να υποβληθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαστής επιλέγει να δεχτεί ή να αρνηθεί να εξετάσει την αξίωση επί της ουσίας. Η επιλογή του δύναται να εξαρτηθεί από το αν ο δράστης αμφισβητεί την αξίωση, καθώς και από το αν υφίσταται τεκμηρίωση της αξίωσης, μεταξύ άλλων για το μέγεθός της.

Η αξίωση πρέπει να υποβληθεί κατά του δράστη στο δικαστήριο είτε εγγράφως είτε με προφορική δήλωση, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον δράστη να απαντήσει σε αυτήν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τη διάρκεια της δίκης είτε μέσω αντιπροσώπου (κατά κανόνα νομικού συμβούλου που διορίζεται για τους σκοπούς της δίκης).

Η αξίωση μπορεί επίσης να υποβληθεί στην αστυνομία, η οποία στη συνέχεια τη διαβιβάζει στο δικαστήριο στο πλαίσιο τυχόν δικαστικών διαδικασιών.

Ακόμα και αν η αξίωση έχει εξεταστεί από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ο αιτών εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την αίτηση αποζημίωσης στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις στις οποίες ο δράστης δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης δυνάμει της δικαστικής απόφασης.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Οι αξιώσεις αποζημίωσης μπορούν να υποβληθούν ήδη από την πρώτη εξέταση ενώπιον της αστυνομίας και το αργότερο κατά την κύρια συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Εάν έχετε υποστεί ζημία για την οποία ευθύνεται ο δράστης, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση γι' αυτή τη ζημία. Ο δανικός νόμος περί ευθύνης και αποζημίωσης καθορίζει, μεταξύ άλλων, διάφορες περιπτώσεις στις οποίες ο ζημιωθείς μπορεί να ζητήσει αποζημίωση.

Σε αυτές εντάσσονται:

 • Κόστος ιατρικής περίθαλψης
 • Διαφυγόντα εισοδήματα
 • Πόνος και ταλαιπωρία
 • Μόνιμες σωματικές βλάβες
 • Απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας
 • Απώλεια του προσώπου που φέρει την κύρια υποχρέωση διατροφής
 • Έξοδα κηδείας
 • Ηθική βλάβη
 • Ζημία ως αποτέλεσμα πλημμελήματος
 • Υλικές ζημίες
 • Χρηματική ζημία

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο αίτησης που παρέχεται από το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Το συμβούλιο συνιστά στους αιτούντες να κάνουν χρήση του εντύπου, ωστόσο δεν καθιστά τη χρήση υποχρεωτική.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Εξαρτάται από το τι αφορά η αξίωση αποζημίωσης. Η ζημία πρέπει να είναι ευλογοφανής και, σε ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες ζητείται αποζημίωση, πρέπει να προσκομίζεται πραγματική τεκμηρίωση ως προς το μέγεθος της ζημίας.

Η τεκμηρίωση μπορεί να συνίσταται, για παράδειγμα, σε αποδείξεις δαπανών που προέκυψαν σε σχέση με την αξιόποινη πράξη. Επιπροσθέτως, συχνά χρησιμοποιούνται ιατρικά αρχεία και ιατρικές γνωματεύσεις για τον προσδιορισμό της έκτασης της ζημίας. Όσον αφορά τα διαφυγόντα εισοδήματα και την απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει τεκμηρίωση σχετικά με τα εισοδήματά του πριν και μετά την πρόκληση της σωματικής βλάβης, με τη μορφή δελτίων μισθοδοσίας, ετήσιων λογαριασμών και, κατά περίπτωση, βεβαίωση από τον εργοδότη.

Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η αξίωση δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί και ο κατηγορούμενος αμφισβητεί την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ο αιτών διατρέχει τον κίνδυνο να μη γίνει δεκτό το αίτημα για αποζημίωση στην ποινική διαδικασία.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Όχι. Εάν η αξίωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης, δεν προβλέπονται έξοδα που βαρύνουν τον αιτούντα.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Ναι. Ως αιτών έχετε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα διορισμού δικηγόρου από το δικαστήριο για τους σκοπούς της δίκης, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Το δικαστήριο δύναται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας να αρνηθεί να εξετάσει αστική αξίωση, εάν θεωρεί ότι η εξέτασή της κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας θα συνεπαγόταν σημαντική αναστάτωση.

Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί προς στήριξη της αξίωσης είναι ελλιπείς ή ότι η καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση που αφορά την αξιόποινη πράξη δεν θα κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με την αξίωση, τότε η αξίωση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Δεν είναι δυνατή η άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόφασης του δικαστηρίου να μην εξετάσει την αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Αντ’ αυτού, ο παθών δύναται να εγείρει την αξίωση αποζημίωσης ασκώντας αγωγή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου ή να την υποβάλει στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Μπορείτε αρχικά να επικοινωνήσετε με τον δράστη, ο οποίος ενδέχεται να σας πληρώσει αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να λάβετε την αποζημίωσή σας γρήγορα και να επιτύχετε τη διευθέτηση της υπόθεσης.

Εάν ο δράστης δεν σας πληρώσει οικειοθελώς, ή εάν υπάρχουν περισσότερες αξιώσεις αποζημίωσης των οποίων οι διαδικασίες απαιτούν περισσότερο χρόνο, μπορείτε να υποβάλετε τις αξιώσεις σας στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Ενεργειών.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η επιδίωξη ικανοποίησης της αξίωσης πρώτα από τον δράστη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Ενεργειών.

Στη συνέχεια, το Δανικό Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Ενεργειών θα ασκήσει «αξίωση αναγωγής» κατά του δράστη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.