Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Κατά τον νόμο, η αποζημίωση είναι μια παροχή, συνήθως χρηματική, που καταβάλλεται σε ένα πρόσωπο σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας. Οι αξιώσεις αυτές προβάλλονται κατά κανόνα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και συνήθως δεν συνδέονται με εγκληματική πράξη ή δράστη. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση αν έχετε υποστεί βλάβη λόγω βίαιου εγκλήματος – πρόκειται για αποζημίωση για εγκληματική πράξη, που διαφέρει από τη διεκδίκηση αποζημίωσης σύμφωνα με το δίκαιο περί αδικοπραξιών.

Τα δικαστήρια μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις αποζημίωσης με τις οποίες καταδικάζεται ο δράστης να καταβάλει χρηματική αποζημίωση στο θύμα, ιδίως για σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημία.  Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι σημαντικό οι δράστες να επανορθώνουν για τα εγκλήματά τους και τα τελευταία χρόνια το καθεστώς αυτό ενισχύθηκε με την υποχρέωση των δικαστηρίων να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιδίκασης αποζημίωσης, κατά περίπτωση, και την άρση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης των 5.000 λιρών στερλινών όσον αφορά δράστες ηλικίας 18 ετών και άνω στο πλημμελειοδικείο (magistrates’ court). Η εξουσία επιδίκασης αποζημίωσης για τα θύματα συνεπάγεται ότι τα δικαστήρια μπορούν να επιδικάζουν αποζημίωση ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση του δράστη ως μέτρο αποκατάστασης.

Αν έχετε υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άλλου προσώπου, όπως απώλεια εισοδήματος, περιουσιακών στοιχείων ή και σωματική βλάβη, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε αποζημίωση για την εν λόγω ζημία. Η αξίωση αυτή προβάλλεται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη διεξαγωγή τυχόν ποινικής διαδικασίας.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Η αξίωση από αδικοπραξία είναι τελείως ανεξάρτητη από τυχόν ποινική διαδικασία. Ωστόσο, το γεγονός ότι υπήρξε ποινική καταδίκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αγωγής από αδικοπραξία ως απόδειξη ότι ο δράστης έπραξε αυτό που του καταλογίζεται. Επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι σκόπιμη η αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας πριν από την άσκηση αγωγής από αδικοπραξία.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Σε μια αστική αξίωση υπάρχουν διάφορες αιτίες αποζημίωσης ανάλογα με την απώλεια, τη βλάβη ή τη ζημία που προκλήθηκε, ωστόσο τα κύρια είδη αποζημίωσης που μπορείτε να ζητήσετε είναι για απώλεια χρημάτων, εισοδήματος, περιουσιακή ζημία, κ.λπ. ή (σε περίπτωση σωματικής βλάβης) για πόνο, ταλαιπωρία και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η επιδίκαση αποζημίωσης έχει σχεδιαστεί με σκοπό να επανέρχεται το θύμα στην ίδια κατάσταση με αυτή στην οποία βρισκόταν πριν από την επέλευση του περιστατικού. Θα πρέπει να καθορίζονται τα διάφορα είδη ζημίας.

Τυχόν επιδίκαση αποζημίωσης στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας οδηγεί σε ισόποση μείωση της αποζημίωσης που χορηγείται στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Ναι, οι αξιώσεις στην Αγγλία και την Ουαλία προβάλλονται με τη συμπλήρωση εντύπου, του εντύπου N1. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Για αξιώσεις στην Ευρώπη που αφορούν χρηματικά ποσά μικρότερα των 5.000 ευρώ, μπορεί να είναι δυνατή η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών ή της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Βλ. επίσης https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Στις αστικές αξιώσεις η επίμαχη πράξη πρέπει να αποδεικνύεται με βάση την ισορροπία των πιθανοτήτων, επομένως είναι απαραίτητη η προσκόμιση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά τη συμπεριφορά του εναγόμενου που φέρεται να προκάλεσε τη ζημία και αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω συμπεριφορά πράγματι προκάλεσε τη ζημία, ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να αποδειχθεί το ποσό της ζημίας και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται προς τούτο εξαρτώνται από το τι αξιώνεται και περιλαμβάνουν εν γένει αποδείξεις, τιμολόγια, δελτία μισθοδοσίας κ.λπ. για οικονομική ζημία και ιατρικές γνωματεύσεις για σωματική βλάβη.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωσή μου;

Ναι, προβλέπεται η καταβολή τελών που εξαρτώνται από το ποσό της αξίωσης. Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Η νομική συνδρομή στις αστικές υποθέσεις είναι πολύ περιορισμένη και εξαρτάται από τη φύση της αξίωσης. Είναι απίθανο να χορηγηθεί νομική συνδρομή σε πρόσωπο που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στο ΗΒ. Για περαιτέρω πληροφορίες βλ.: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility. Οι ενάγοντες σε αστικές διαδικασίες εκπροσωπούνται συνήθως βάσει συμφωνίας αμοιβής υπό όρους, η οποία συχνά περιγράφεται ως συμφωνία «no-win, no-fee» (καταβολή αμοιβής μόνο μετά τη θετική έκβαση της υπόθεσης). https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Οι αστικές αξιώσεις δεν φέρονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Τα ζητήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Η απόφαση για την άσκηση ένδικων μέσων κατά απόφασης σε αστική υπόθεση εξαρτάται από τις περιστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Σύμφωνα με το νομικό σύστημα της Αγγλίας και Ουαλίας, η επιλογή της μεθόδου εκτέλεσης εξαρτάται αποκλειστικά από τον πιστωτή υπέρ του οποίου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση. Τα πολιτικά δικαστήρια παρέχουν σειρά διαφορετικών μεθόδων με τις οποίες ο πιστωτής υπέρ του οποίου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση μπορεί να την εκτελέσει. Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνονται οι διαταγές κατάσχεσης, η κατάσχεση εισοδημάτων, οι διαταγές κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, οι διαταγές επιβολής εμπράγματων βαρών και οι διαταγές πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.