Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε πολιτική αγωγή για αποζημίωση κατά του κατηγορουμένου στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Το ανακριτικό όργανο ή η εισαγγελική αρχή πρέπει να εξηγήσει στο θύμα τη διαδικασία άσκησης πολιτικής αγωγής, τις βασικές απαιτήσεις της πολιτικής αγωγής, την προθεσμία για την άσκηση πολιτικής αγωγής, καθώς και τις συνέπειες της παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε πολιτική αγωγή το αργότερο 10 ημέρες μετά την εξέταση της ποινικής δικογραφίας. Είναι δυνατόν να υποβάλετε αίτηση στην εισαγγελική αρχή για παράταση της προθεσμίας αυτής.

Αν η προθεσμία έχει παρέλθει, η πολιτική αγωγή θα απορριφθεί, αλλά στην περίπτωση αυτή μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Με την πολιτική αγωγή μπορείτε να εγείρετε αξίωση σκοπός της οποίας είναι η αποκατάσταση ή επανόρθωση της κατάστασης ευημερίας που ανατράπηκε μέσω της πράξης που αποτελεί το αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας. Οι πραγματικές περιστάσεις στις οποίες βασίζεται μια τέτοια αξίωση πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται ουσιαστικά με τα πραγματικά περιστατικά του υπό εξέταση αδικήματος και πρέπει επίσης να είναι δυνατή η εκδίκαση της εν λόγω αξίωσης σε πολιτικό δικαστήριο.

Η πολιτική αγωγή πρέπει να ασκηθεί με έγγραφο και πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο και να προσδιορίζει τη σαφώς διατυπωμένη αξίωση του θύματος και τις πραγματικές περιστάσεις και αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η αξίωση του θύματος. Η αξίωση πρέπει να είναι πλήρης (δηλ. πρέπει να περιλαμβάνει τα ποσά για το σύνολο των βλαβών για τις οποίες το θύμα ζητάει αποζημίωση). Σε αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη, το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικείται μπορεί να μην προσδιοριστεί και μπορεί να ζητηθεί δίκαιη αποζημίωση κατά την κρίση του δικαστηρίου.

Το όργανο που διεξάγει τη διαδικασία μπορεί να ορίσει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων στην πολιτική αγωγή.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο έντυπο για τις πολιτικές αγωγές.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Η πολιτική αγωγή πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις για τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση της αξίωσης του θύματος και στα οποία το θύμα σκοπεύει να βασιστεί ανεξαρτήτως του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται από την εισαγγελική αρχή.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Η εκδίκαση της πολιτικής αγωγής κατά την ποινική διαδικασία απαλλάσσεται από τα κρατικά τέλη, με εξαίρεση την πολιτική αγωγή για την καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη, αν η αξίωση της εν λόγω αποζημίωσης βασίζεται σε λόγους που δεν αφορούν την πρόκληση σωματικής βλάβης ή άλλης διαταραχής της υγείας ή του θανάτου ενός υποχρέου διατροφής.

Αν η πολιτική αγωγή απορριφθεί, τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία της πολιτικής αγωγής ή την δημοσίου δικαίου αγωγή βαρύνουν το θύμα. Αν η πολιτική αγωγή γίνει εν μέρει δεκτή, το δικαστήριο επιμερίζει τα έξοδα για την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής μεταξύ του θύματος, του κατηγορούμενου και του αστικώς υπευθύνου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει ότι τα έξοδα του θύματος για την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής θα βαρύνουν εν μέρει ή πλήρως το θύμα, αν η επιβολή της πληρωμής των εξόδων στην πλευρά του αντιδίκου είναι εξαιρετικά άδικη ή παράλογη σε σχέση με τον τελευταίο.

Αν το δικαστήριο αρνηθεί την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής λόγω αθωωτικής απόφασης ή παύσης της ποινικής δίωξης, τα έξοδα που συνδέονται με τη διαδικασία της πολιτικής αγωγής βαρύνουν το κράτος. Αν το δικαστήριο αρνηθεί την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής για άλλους λόγους, το δικαστήριο επιμερίζει τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία της πολιτικής αγωγής μεταξύ του θύματος και του κράτους λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Θα λάβετε κρατική νομική συνδρομή αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο περί κρατικής νομικής συνδρομής. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι τα ουσιώδη συμφέροντά σας ενδέχεται να μην προστατεύονται επαρκώς χωρίς τη συνδρομή δικηγόρου, το δικαστήριο μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να αποφασίσει να σας χορηγήσει κρατική νομική συνδρομή βάσει και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο περί κρατικής νομικής συνδρομής.

Ένα πρόσωπο μπορεί να λάβει κρατική νομική συνδρομή αν η οικονομική κατάστασή του τη στιγμή που θα χρειαστεί νομική συνδρομή συνεπάγεται ότι δεν είναι σε θέση να καταβάλει τα έξοδα για επαρκείς νομικές υπηρεσίες ή αν είναι σε θέση να καταβάλει μόνο εν μέρει ή σε δόσεις τα έξοδα για νομικές υπηρεσίες ή αν η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις βασικές βιοτικές του ανάγκες μετά την καταβολή των εξόδων για νομικές υπηρεσίες.

Κρατική νομική συνδρομή παρέχεται σε πρόσωπα τα οποία, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης κρατικής συνδρομής, διαμένουν στη Δημοκρατία της Εσθονίας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλα πρόσωπα μπορεί να παρέχεται νομική συνδρομή μόνο εφόσον αυτό απορρέει από διεθνή υποχρέωση η οποία είναι δεσμευτική για την Εσθονία.

Ο νόμος ορίζει τους λόγους άρνησης χορήγησης κρατικής νομικής συνδρομής. Κρατική νομική συνδρομή δεν χορηγείται αν, για παράδειγμα, ο αιτών είναι σε θέση να προστατεύσει μόνος του τα δικαιώματά του αν ο αιτών διαθέτει περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να πωληθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία για την κάλυψη των εξόδων των νομικών υπηρεσιών και αν το κόστος των νομικών υπηρεσιών δεν θα υπερβεί πιθανότατα το διπλάσιο του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του αιτούντα αφαιρουμένων των φόρων και των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών, των ποσών που προορίζονται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων διατροφής που απορρέουν από τον νόμο, καθώς και εύλογων εξόδων στέγασης και μετακίνησης. Δεν χορηγείται επίσης κρατική νομική συνδρομή αν, υπό τις δεδομένες συνθήκες, είναι σαφώς απίθανο ο αιτών να μπορέσει να προστατεύσει τα δικαιώματά του αν ζητηθεί κρατική νομική συνδρομή για την έγερση αξίωσης για ηθική βλάβη και δεν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος στην υπόθεση ή αν τα πιθανά κέρδη για τον αιτούντα μετά την εκδίκαση της υπόθεσης είναι υπερβολικά χαμηλά, σε σχέση με τις εκτιμώμενες δαπάνες νομικής συνδρομής του κράτους.

Η κρατική νομική συνδρομή χορηγείται βάσει αίτησης του εν λόγω προσώπου. Αν ένα πρόσωπο αιτηθεί κρατική συνδρομή ως θύμα σε ποινική διαδικασία, η παροχή της κρατικής νομικής συνδρομής στο εν λόγω πρόσωπο αποφασίζεται από το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση ή, κατά τη διάρκεια της προδικαστικής έρευνας για μια ποινική υπόθεση, το δικαστήριο που θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης.

Η αίτηση για τη χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής πρέπει να υποβάλλεται στην εσθονική γλώσσα, με χρήση του σχετικού εντύπου αίτησης. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί στα αγγλικά, αν ζητήσει νομική συνδρομή φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το οποίο είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όποιος υποβάλλει αίτηση για κρατική νομική συνδρομή πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του μια δεόντως συνταχθείσα και υπογεγραμμένη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, και αν είναι εφικτό, άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με αυτήν την κατάσταση. Αν κάποιος δεν διαμένει στην Εσθονία, πρέπει να επισυνάψει στην αίτησή του δήλωση σχετικά με το εισόδημά του και το εισόδημα των μελών της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας διαμονής του. Αν η εν λόγω δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί για λόγους που δεν εξαρτώνται από τον αιτούντα, η παροχή κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να κριθεί χωρίς τη δήλωση.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής, ιδίως αν η αγωγή δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, αν έχει παύσει η ποινική δίωξη, ή αν έχει εκδοθεί αθωωτική απόφαση. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αρνηθεί την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής αν το θύμα ή ο αστικώς υπεύθυνος δεν παρίσταται στη συνεδρίαση και η υπόθεση δεν μπορεί να εκδικαστεί ερήμην του. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής αν έχει υπάρξει ποινική καταδίκη.

Η πολιτική αγωγή απορρίπτεται αν δεν υπάρχουν λόγοι για την αποδοχή της.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Αν το δικαστήριο αρνηθεί την εκδίκαση της πολιτικής αγωγής σας, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου (ringkonnakohtus).

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Αν ο καταδικασθείς δράστης του αδικήματος δεν καταβάλει το ποσό που επιδικάστηκε με την απόφαση, δικαιούστε να απευθυνθείτε σε δικαστικό επιμελητή βάσει της απόφασης και ο δικαστικός επιμελητής θα αναλάβει τη διαδικασία εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.