Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Δικαιούστε να λάβετε πληροφορίες για τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τη διεκδίκηση και τη λήψη αποζημίωσης, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης από το κράτος, από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) και να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης στην ποινική δίκη.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης έως την έναρξη της εξέτασης της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας γραπτά ή προφορικά. Η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) καταχωρίζει την αίτησή σας στα πρακτικά.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης έως την έναρξη της εξέτασης της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Η τυχόν μη εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου το οποίο πρέπει να κριθεί ποινικά υπαίτιο δεν περιορίζει το δικαίωμά σας να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης.

Το θύμα δικαιούται να ανακαλέσει την αίτηση αποζημίωσης που έχει υποβάλει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας έως ότου αποσυρθεί η σύνθεση για να συσκεφθεί προκειμένου να εκδώσει απόφαση.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Δικαιούστε να λάβετε πληροφορίες για τις διατάξεις που διέπουν την αίτηση αποζημίωσης από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο).

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας γραπτά ή προφορικά. Η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) καταχωρίζει την αίτησή σας στα πρακτικά.

Στην αίτησή σας πρέπει να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσετε το ποσό της αποζημίωσης που αξιώνετε για οποιαδήποτε υλική ζημία, όμως σε περίπτωση ηθικής και σωματικής βλάβης αρκεί να αναγράψετε το ποσό της αποζημίωσης που αιτείστε. Στην αίτησή σας μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό λογαριασμού του οργανισμού στον οποίο θα πρέπει να κατατεθεί η αποζημίωση.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας γραπτά ή προφορικά. Η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) καταχωρίζει την αίτησή σας στα πρακτικά.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Στην αίτησή σας πρέπει να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσετε το ποσό της αποζημίωσης που αξιώνετε για οποιαδήποτε υλική ζημία, όμως σε περίπτωση ηθικής και σωματικής βλάβης αρκεί να αναγράψετε το ποσό της αποζημίωσης που αιτείστε.

Το δικαστήριο θα καθορίσει το ποσό αποζημίωσης αφού αξιολογήσει την αίτησή σας και λάβει υπόψη το ποσό της υλικής ζημίας, τη βαρύτητα και τη φύση της εγκληματικής πράξης, τη σωματική βλάβη που προκλήθηκε, τον μόνιμο ακρωτηριασμό και την αναπηρία που προκλήθηκαν, το επίπεδο και το δημόσιο χαρακτήρα της ηθικής και της ψυχολογικής βλάβης.

Η άμεση ζημία θα αξιολογηθεί με βάση την αξία που τεκμαίρεται για την άσκηση της δίωξης.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Δεν θα επιβαρυνθείτε οικονομικά για την κατάθεση αίτησης στην ποινική δίκη.

Εάν θεωρήσετε ότι η ζημία δεν έχει αποζημιωθεί πλήρως, δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση με τον τρόπο που ορίζεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums). Κατά τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποζημίωση που έχει επιδικαστεί στην ποινική δίκη.

Με την υποβολή αίτησης αποζημίωσης σε πολιτική δίκη, το θύμα απαλλάσσεται από τις δαπάνες χαρτοσήμου.

Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Εάν διακυβεύεται ή διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων ανηλίκου, ή ο εκπρόσωπος υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα, η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) αποφασίζει τον διορισμό συνηγόρου για την εκπροσώπηση του ανήλικου θύματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του προσώπου στην ποινική δίκη δεν μπορεί να διασφαλιστεί διαφορετικά, η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) αποφασίζει να διορίσει συνήγορο για την εκπροσώπηση ενηλίκου ο οποίος βρίσκεται σε ένδεια ή σε μειονεκτική θέση. Η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) διορίζει συνήγορο και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το θύμα δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από συγγενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Αρχή Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija) καλύπτει την αμοιβή του συνηγόρου για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής στην ποινική δίκη.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Εάν το δικαστήριο εκδώσει αθωωτική απόφαση, δεν εξετάζεται η αίτηση αποζημίωσης λόγω ζημίας που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη. Εάν το δικαστήριο δεν εξετάσει την αίτησή σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης με τον τρόπο που ορίζεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Εάν το δικαστήριο δεν εξετάσει την αίτησή σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης με τον τρόπο που ορίζεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Εάν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγείται αποζημίωση στο θύμα εκτελούνται από δικαστικούς επιμελητές οι οποίοι κινούν την αναγκαστική εκτέλεση βάσει γραπτής αίτησης από το πρόσωπο που πρέπει να εισπράξει την αποζημίωση σύμφωνα με διαταγή εκτέλεσης.

Για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μέρος της οποίας αφορά την καταβολή αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή εκτέλεσης υπέρ του θύματος κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Πρόσωπα που εισπράττουν αποζημίωση για σωματική βλάβη η οποία επιφέρει αναπηρία ή άλλες βλάβες της υγείας ή τον θάνατο προσώπου εξαιρούνται από την εκτέλεση των αμοιβών που καταβάλλονται στους δικαστικούς επιμελητές.

Ο δικαστικός επιμελητής με πρωτοβουλία του προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και κάνει χρήση των μέσων και των μεθόδων που έχουν προβλεφθεί για την ταχεία και αποδοτική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Ο δικαστικός επιμελητής εξηγεί καλόπιστα στους διαδίκους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.