Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Mπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από έγκλημα με την άσκηση πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Η πολιτική αγωγή μπορεί να ασκηθεί κατά την προδικασία, με υποβολή της στον υπάλληλο που διεξάγει την προδικαστική έρευνα ή στον εισαγγελέα, και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, με υποβολή της ενώπιον του δικαστηρίου. Εάν δεν ασκήθηκε πολιτική αγωγή ή εάν αυτή δεν εξετάστηκε στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, μπορείτε να ασκήσετε πολιτική αγωγή στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Μπορείτε να ασκήσετε πολιτική αγωγή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας από το δικαστήριο.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Με την άσκηση πολιτικής αγωγής μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για την υλική ή μη υλική ζημία που προκλήθηκε από το αδίκημα που τελέστηκε από τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο. Στην πολιτική αγωγή σας πρέπει να προσδιορίζετε το ακριβές ποσό που αξιώνετε, καθώς και τις περιστάσεις που τη θεμελιώνουν.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Δεν προβλέπεται ειδικό έντυπο για τις πολιτικές αγωγές. Ισχύουν μόνο οι γενικές προϋποθέσεις για τα διαδικαστικά έγγραφα που υποβάλλονται στο δικαστήριο.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Θα πρέπει να υποβάλετε έγγραφα, υλικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να θεμελιώσετε το ύψος της ζημίας που έχει προκληθεί.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Η πολιτική αγωγή που ασκείται ενώπιον δικαστηρίου για την αποζημίωση της υλικής και της μη υλικής ζημίας που έχει προκληθεί από αδίκημα δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Ναι, οι πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία της Λιθουανίας και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται δευτερογενή νομική συνδρομή σε υποθέσεις που αφορούν την αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από εγκλήματα. Οι αποφάσεις για την παροχή νομικής συνδρομής λαμβάνονται από την Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής με Εγγύηση Δημοσίου (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Η πολιτική αγωγή απορρίπτεται αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε ποινικό αδίκημα.

Η πολιτική αγωγή δεν εξετάζεται αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί επειδή δεν τελέστηκε πράξη η οποία πληροί την αντικειμενική υπόσταση εγκλήματος ή παράβασης, ή αν ο πολιτικώς ενάγων ή ο εκπρόσωπός του δεν παραστεί κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολιτικώς ενάγων δικαιούται να ασκήσει την πολιτική αγωγή του στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του καταβλητέου ποσού διότι χρειάζονται επιπλέον αποδείξεις, το δικαστήριο μπορεί κατά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης να αναγνωρίσει το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντα να ικανοποιηθεί η απαίτησή του και να παραπέμψει την κρίση για το ποσό της αξίωσης στα πολιτικά δικαστήρια.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Ναι, μπορείτε να προσφύγετε κατά μιας τέτοιας δικαστικής απόφασης ενώπιον του εφετείου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Εάν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Όταν καταστεί τελεσίδικη η απόφαση που επιδικάζει την αποζημίωση, δικαιούστε να λάβετε εκτελεστό απόγραφο, το οποίο μπορείτε να παραδώσετε σε δικαστικό επιμελητή, ο οποίος και θα κινήσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη του ποσού. Εάν πληρούνται όλες οι ισχύουσες προϋποθέσεις, μπορείτε να λάβετε δευτερογενή νομική συνδρομή με εγγύηση δημοσίου και στο πλαίσιο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.