Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Αξίωση αποζημίωσης μπορεί να εγερθεί μόνο ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Δεν μπορείτε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι για να ζητήσετε αποκατάσταση ενώπιον ποινικού δικαστηρίου.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Η αστική δίκη κατά του δράστη μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα από την εκκρεμή ποινική δίκη. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι η αστική δίκη μπορεί να ανασταλεί έως την οριστική περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Εάν ασκήσετε την αγωγή σας μετά την περάτωση της ποινικής δίκης στην οποία καταδικάστηκε ο δράστης, το πολιτικό δικαστήριο δεν θα διεξαγάγει ξανά τις αποδείξεις και θα αποδεχθεί ως αποδεδειγμένα τα πραγματικά περιστατικά που έκρινε ως αποδεδειγμένα το ποινικό δικαστήριο.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση τόσο για τη θετική ζημία όσο και για τα διαφυγόντα κέρδη σας ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Θα πρέπει να ορίσετε τα ποσά που επιδιώκετε να λάβετε από τον δράστη και να εξηγήσετε τι αφορούν και πώς τα υπολογίσατε.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Δεν προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Εάν προσκομίσετε καταδικαστική απόφαση, δεν θα χρειαστεί να αποδείξετε τίποτα. Το πολιτικό δικαστήριο θα δεσμεύεται από τα ευρήματα του ποινικού δικαστηρίου. Μπορείτε, ωστόσο, να διεκδικήσετε υψηλότερη αποζημίωση, αλλά θα πρέπει να αποδείξετε ότι η αξίωσή σας είναι βάσιμη. Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη βασιμότητα των αξιώσεών σας μπορεί να περιλαμβάνουν καταθέσεις μαρτύρων και έγγραφα, όπως αποδείξεις ή πραγματογνωμοσύνες.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Κατά κανόνα, για την κατάθεση αγωγής καταβάλλονται σχετικά δικαστικά τέλη. Ωστόσο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα, αν αποδείξετε αδυναμία καταβολής τους.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Εάν δεν μπορείτε να προσλάβετε δικηγόρο, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να σας διορίσει νομικό εκπρόσωπο. Γι’ αυτό τον σκοπό, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο, μαζί με στοιχεία (σε ειδικό έντυπο) για την οικονομική σας κατάσταση.

Αποζημίωση μπορείτε να ζητήσετε ακόμη και αν δεν διαμένετε μόνιμα στην Πολωνία.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Αξίωση αποζημίωσης μπορεί να εγερθεί μόνο ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα την απορρίψει αν δεν αποδείξετε ότι ο δράστης προκάλεσε τη ζημία ή το ποσό της προκληθείσας ζημίας. Ωστόσο, εάν επισυνάψετε ποινική καταδικαστική απόφαση βάσει της οποίας ο δράστης κρίθηκε ένοχος, το πολιτικό δικαστήριο δεν θα μπορεί να απορρίψει την αξίωση.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση πρωτοβάθμιου πολιτικού δικαστηρίου (sąd cywilny I instancji) με έφεση ενώπιον δευτεροβάθμιου πολιτικού δικαστηρίου (sąd II instancji). Εάν δεν εκπροσωπείστε από δικηγόρο, το δικαστήριο θα σας ενημερώσει για τον τρόπο άσκησης της έφεσης.

Στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, μπορείτε να ζητήσετε αποκατάσταση με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μπορείτε να ζητήσετε να επιβληθεί στον δράστη μέτρο επανόρθωσης (υποχρέωση επανόρθωσης της ζημίας ή παροχής αποκατάστασης για τη ζημία που έχετε υποστεί)· εάν συντρέχουν λόγοι που καθιστούν δύσκολο να διαταχθεί ο δράστης να εκτελέσει τέτοιο μέτρο, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει αντ’ αυτού να καταβάλει αποζημίωση (nawiązka)· μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας προφορικά στη συζήτηση ή γραπτώς· το αίτημά σας θα γίνει δεκτό αν καταδικαστεί ο δράστης, δηλαδή αν κριθεί ένοχος της εγκληματικής πράξης η οποία επέφερε τη ζημία ή τη βλάβη που έχετε υποστεί·
  2. εάν ο δράστης καταδικαστεί και του επιβληθεί ποινή φυλάκισης με αναστολή, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να αποκαταστήσει, εν όλω ή εν μέρει, τη ζημία που έχετε υποστεί λόγω της εγκληματικής πράξης, εκτός αν του επιβληθεί μέτρο επανόρθωσης·
  3. εάν η δίκη διακοπεί υπό όρους, το δικαστήριο πρέπει να διατάξει τον δράστη να αποκαταστήσει εν όλω ή εν μέρει τη ζημία.

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Εάν ο δράστης διαταχθεί να αποκαταστήσει τη ζημία, το δικαστήριο θα σας χορηγήσει αντίγραφο της απόφασης. Εάν ο δράστης δεν αποκαταστήσει τη ζημία και του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης με αναστολή, μπορείτε να ζητήσετε την εκτέλεση της ποινής.

Εάν η ποινική δίκη διακόπηκε υπό όρους και ο δράστης δεν αποκαταστήσει τη ζημία, κινδυνεύει με επανάληψη της δίκης και καταδίκη. Το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά σε συνεδρίαση στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε.

Η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου με την οποία σας επιδικάζεται αποζημίωση θα εκτελεστεί από αρχή αναγκαστικής εκτέλεσης, και συγκεκριμένα από δικαστικό επιμελητή (komornik).

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.