Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά
Swipe to change

Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Η αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη μπορεί να προβληθεί προφορικά στην ποινική δίκη με καταχώριση στα πρακτικά ή με την υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης. Θύμα που σύμφωνα με τον νόμο δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από κατηγορούμενο για ζημίες που υπέστη από εγκληματική πράξη δικαιούται επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να καταδικάσει τον κατηγορούμενο στην καταβολή αποζημίωσης για τις εν λόγω ζημίες με την απόφασή του καταδίκης του κατηγορουμένου το θύμα πρέπει να υποβάλει την εν λόγω αίτησή του το αργότερο έως το τέλος της ανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς οι λόγοι της αξίωσης και το διεκδικούμενο ποσό αποζημίωσης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του το θύμα ενημερώνεται για το δικαίωμά του αποζημίωσης και τη διαδικασία άσκησης του εν λόγω δικαιώματος.

Εάν υπάρχει εύλογος λόγος ανησυχίας ότι η ικανοποίηση της αξίωσης αποζημίωσης του θύματος λόγω της εγκληματικής πράξης θα παρεμποδιστεί ή θα δυσχερανθεί, η αξίωση μπορεί να εξασφαλιστεί με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων του κατηγορουμένου έως το πιθανό ποσό της ζημίας. Το δικαστήριο αποφασίζει για τη δέσμευση κατόπιν αίτησης του εισαγγελέα ή του θύματος στην προδικασία, αποφασίζει ο εισαγγελέας κατόπιν αίτησης του θύματος στην προδικασία, ο εισαγγελέας μπορεί να εξασφαλίσει την αξίωση χωρίς αίτηση του θύματος, αν αυτό επιτάσσει η προστασία των συμφερόντων του θύματος, ιδίως αν υπάρχει ο κίνδυνος καθυστέρησης.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Για να επιδικαστεί αποζημίωση στην ποινική δίκη, το θύμα πρέπει να εγείρει την αξίωσή του έως το τέλος της ανάκρισης ή της προκαταρκτικής εξέτασης.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Για να επιληφθεί το δικαστήριο της αξίωσης αποζημίωσης στην ποινική δίκη, το θύμα πρέπει να ασκήσει πολιτική αγωγή δεόντως και εγκαίρως. Πολιτική αγωγή η οποία ασκείται το αργότερο κατά το τέλος της ανάκρισης θεωρείται εμπρόθεσμη, γεγονός που σημαίνει ότι η πολιτική αγωγή πρέπει καταρχήν να ασκηθεί πριν από την τελική εξέταση του φακέλου της ανάκρισης. Η προβαλλόμενη αξίωση αποζημίωσης πρέπει να καθιστά σαφείς τους λόγους της αξίωσης και το ποσό της αποζημίωσης που αξιώνει το θύμα. Κατόπιν τούτου, το δικαστήριο δεσμεύεται από το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικεί το θύμα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Όχι.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Κατά την ανάκριση, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ο εύλογος χαρακτήρας της αξίωσής σας και μπορεί να συναχθεί αξιόπιστα το ποσό της ζημίας που υποστήκατε. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, μπορεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισης να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα η αξιολόγηση του βαθμού της σωματικής βλάβης.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Δεν προβλέπονται δικαστικά τέλη για την αξίωση αποζημίωσης σε ποινική δίκη.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Αν θύμα που αξιώνει αποζημίωση δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να καταβάλει τα συναφή έξοδα, ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της προδικασίας και μετά την απαγγελία των κατηγοριών ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να διορίσει δικηγόρο για λογαριασμό του, ακόμη και χωρίς αίτηση, εάν το κρίνει αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων του θύματος. Το θύμα πρέπει να αποδείξει ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.

Στην πρώτη επαφή με το θύμα, η διωκτική αρχή πρέπει να το ενημερώσει γραπτώς για τα δικαιώματά του κατά την ποινική διαδικασία και για τους οργανισμούς στήριξης των θυμάτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από την ίδια. Οι νομικές συμβουλές αποτελούν επίσης μέρος των εν λόγω υπηρεσιών.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Αν από τη διεξαγωγή των αποδείξεων δεν μπορεί να θεμελιωθεί η υποχρέωση αποζημίωσης ή αν η έκδοση απόφασης ως προς την υποχρέωση αυτή απαιτεί πρόσθετες αποδείξεις, πέραν των αναγκαίων για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Ναι, το θύμα μπορεί να ασκήσει έφεση κατά μιας τέτοιας απόφασης ως προς την αξίωσή του αποζημίωσης.

Εάν δεν γίνει δεκτή η έφεση του θύματος, το θύμα μπορεί στη συνέχεια να καταθέσει αγωγή αποζημίωσης του απευθείας κατά του δράστη στα πολιτικά δικαστήρια. Στην περίπτωση των βίαιων εγκληματικών πράξεων, το θύμα μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποζημίωση για σωματική βλάβη και για ηθική βλάβη στην περίπτωση συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων οι οποίες στρέφονται κατά της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Εάν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Εάν ο δράστης δεν εκπληρώσει εκούσια τις υποχρεώσεις του, όπως διατάχθηκε από το δικαστήριο στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, όταν η εν λόγω δικαστική απόφαση καταστεί εκτελεστή, το θύμα λαμβάνει εντολή εκτέλεσης, την οποία μπορεί να εκτελέσει κατά του δράστη στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης και με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση, το θύμα μπορεί να ζητήσει τη δωρεάν νομική συνδρομή δικηγόρου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.