Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Ο παθών μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον δράστη στην ποινική δίκη με την άσκηση πολιτικής αγωγής (premoženjskopravni zahtevek).

Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής (αστική αγωγή στο πλαίσιο της ποινικής δίκης) κατατίθεται στην αρχή ενώπιον της οποίας κατατέθηκε η έγκληση (οικεία περιφερειακή εισαγγελική αρχή) ή στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Με την πολιτική αγωγή μπορεί να ζητείται η καταβολή αποζημίωσης, η απόδοση πράγματος ή η ακύρωση ορισμένης δικαιοπραξίας.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Αν η πολιτική αγωγή ασκείται από πρόσωπο που νομιμοποιείται σε αυτό, εκδικάζεται στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, εφόσον αυτό δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα την εν λόγω δίκη.

Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη μπορεί να υποβληθεί το αργότερο ως το τέλος της προφορικής συζήτησης ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Εάν δικαιούχος δεν έχει υποβάλει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη πριν από την απαγγελία των κατηγοριών θα ενημερωθεί για το δικαίωμά του να το πράξει έως το τέλος της προφορικής συζήτησης.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Ο πολιτικώς ενάγων πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς την αξίωση και να υποβάλει δικαιολογητικά έγγραφα (π.χ. εκθέσεις, τιμολόγια, ιατρικά πιστοποιητικά). Ο ακριβής προσδιορισμός της αξίωσης έχει την έννοια ότι ο πολιτικώς ενάγων πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να προσδιορίσει το είδος και το ποσό της ζημίας και τα μέσα αποκατάστασης αυτής.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Όχι.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Το περιεχόμενο της αξίωσης του παθόντος πρέπει να αποδειχθεί με τον συνήθη τρόπο (π.χ. με εκθέσεις, τιμολόγια, ιατρικά πιστοποιητικά).

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Ναι, καταβάλλονται δικαστικά τέλη για κάθε στάδιο της διαδικασίας, των οποίων το ποσό εξαρτάται από την αξία της αξίωσης.

Τα τέλη που επιβάλλονται για να γίνει δεκτή πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη (εν όλω ή εν μέρει) βαρύνουν τον κατηγορούμενο.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Στις δικαστικές διαδικασίες, οι αλλοδαποί (όσοι δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή (νομικές συμβουλές, νομική εκπροσώπηση και λοιπές νομικές υπηρεσίες ή απαλλαγή από την πληρωμή των εξόδων της διαδικασίας) με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας ή σύμφωνα με τους όρους και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν τη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Το δικαστήριο κάνει δεκτή (πλήρως ή εν μέρει) την πολιτική αγωγή μόνο σε περίπτωση καταδίκης του δράστη (με απόφαση με την οποία κρίνεται ένοχος ο κατηγορούμενος). Στις άλλες περιπτώσεις (όταν τα στοιχεία της ποινικής διαδικασίας δεν παρέχουν αξιόπιστη βάση για την έκδοση απόφασης επί του συνόλου ή μέρους της αξίωσης), ο παθών καλείται να ασκήσει αστική αγωγή, ως προς το σύνολο ή μέρος της αξίωσής του, διότι το ποινικό δικαστήριο δεν μπορεί να απορρίψει την αξίωση.

Ακόμη και αν το δικαστήριο εκδώσει αθωωτική απόφαση για τον κατηγορούμενο ή απορρίψει τις κατηγορίες, ή εκδώσει απόφαση αναστολής της διαδικασίας ή ακύρωσης του κατηγορητηρίου, παραπέμπει τον παθόντα στα πολιτικά δικαστήρια για να ασκήσει αστική αγωγή.

Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι αναρμόδιο στην ποινική δίκη, ενημερώνει τον παθόντα ότι μπορεί να εισαγάγει την πολιτική αγωγή του ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο στη συνέχεια θα ξεκινήσει ή θα συνεχίσει τη δίκη.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Όχι, διότι ο παθών μπορεί να προσβάλει την απόφαση μόνο σε σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου για τα έξοδα της ποινικής δίκης.

Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εισαγγελέας έχει αναλάβει την ποινική δίωξη από τον παθόντα που ως τότε ενεργούσε ως ιδιώτης κατήγορος. Σε αυτή την περίπτωση, ο παθών μπορεί να προσβάλει την απόφαση ως προς όλα τα κεφάλαιά της, περιλαμβανομένου του κεφαλαίου της επί της πολιτικής αγωγής.

Εάν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Μόλις τελεσιδικήσει η απόφαση για την πολιτική αγωγή, ο παθών μπορεί να ζητήσει από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, που να βεβαιώνει ότι η απόφαση είναι εκτελεστή.

Η απόφαση είναι εκτελεστή αν έχει καταστεί τελεσίδικη και έχει παρέλθει η προθεσμία εκούσιας καταβολής. Το αρμόδιο δικαστήριο εκτελεί την τελεσίδικη απόφαση, η οποία συνιστά εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Βάσει του εκτελεστού τίτλου (απόφαση), υποβάλλεται αίτηση εκτέλεσης ενώπιον του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου («okrajno sodišče»), στην οποία προσδιορίζονται τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατάσχεση εισοδημάτων, κεφάλαια τηρούμενα σε τραπεζικό λογαριασμό, κινητή ή ακίνητη περιουσία).

Στις δικαστικές διαδικασίες, οι αλλοδαποί (όσοι δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας ή σύμφωνα με τους όρους και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν τη Δημοκρατία της Σλοβενίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.