Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Kriminaalkohus on pädev määrama kuriteoohvrile kriminaalmenetluse raames piiratud summas hüvitise, tingimusel et süüdistatav mõistetakse süüdi. Seda on tehtud siiski väga harva ja viimastel kümnenditel ei ole seda üldse tehtud.

Seda arvesse võttes on ohvril sellistel juhtudel õigus esitada hüvitise taotlemiseks teo toimepanija vastu hagi tsiviilmenetluses.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Nõue tuleks esitada pärast kriminaalmenetluse lõppu tsiviilhagi vormis. Tuleb märkida, et tsiviilhagi on kriminaalmenetlusest sõltumatu ja eraldatud.

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Võite nõuda hüvitist mis tahes kantud kahju eest, märkides ära kahju liigi, nagu kehavigastus, valu ja kannatused, saamata jäänud tulu ja seadusjärgne intress.

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Jah, hagiavaldus. See vorm tuleks täita kohtu kantseleis. Hagiavaldus võib sisaldada kas nõude esitaja kogu nõuet või nõude lühiülevaadet, millele järgneb hiljem nõude põhjalikum kirjeldus.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Nõuet toetavad tõendid on tõendid, mis tõendavad kantud kahju.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Jah, nõudega seotud teenustega kaasnevad lõivud ja kulud, mis sõltuvad nõutava hüvitise suurusest.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Teil on võimalik saada õigusabi igas menetlusetapis, tingimusel et Teil on abi saamise õigus, st Te vastate seaduses sätestatud kriteeriumidele. Tsiviilasjade menetlemisel antakse õigusabi seoses inimõiguste rikkumisega seaduses kindlaks määratud konventsioonide alusel. Õigusabi hõlmab tasuta konsultatsioone, abistamist ja esindamist ning seda antakse ka teistes riikides elavatele isikutele.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Ei kohaldata – vt eespool.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Ei kohaldata – vt eespool.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Et tagada hüvitise saamiseks kohtuotsuse täitmisele pööramine, esitatakse kohtuotsus teo toimepanijale, kes peab seda täitma. Kohtuotsuse täitmata jätmise korral võib nõude esitaja (ohver) algatada täitemenetluse, et kohustada teo toimepanijat otsust täitma.

Viimati uuendatud: 23/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.