Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Teil on õigus osaleda kriminaalmenetluses tsiviilhagejana. Sellisel juhul võib kohus lõplikus otsuses nõuda teo toimepanijalt lisaks määratud karistusele kahju hüvitamist. Lisaks saate nõuda kahju hüvitamist eraldi tsiviilkohtumenetluse kaudu.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Ükskõik millal enne esimest kohtuistungit, enne tõendite kogumist.

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Oluline on üksikasjalikult kirjeldada, mida kahju kandnud isik nõuab, ning määratleda ja tõendada erinev tekitatud kahju.

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Ei ole.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Te ise otsustate, millised tõendid te nõude toetamiseks kohtule esitate. Selleks et otsus langetataks teie kasuks, peavad tõendid olema ammendavad ja veenvad.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Ei.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Jah, oma kulul.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Kui te ei ole suutnud kahjusummat tõendada või kui vajalik tõendite kogumine pikendaks kriminaalmenetlust. Sellisel juhul suunab kohus teie kahjunõude lahendamiseks tsiviilkohtumenetluse korras.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Teil on õigus esitada apellatsioonkaebus kuni kahjude üle kohtuotsuse langetamiseni.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Kui teo toimepanija ei täida talle määratud kohustust, võite esitada kohtule taotluse kohustuse täitmiseks kohtutäituri kaudu.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.