Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Te peaksite teatama oma soovist astuda kriminaalmenetlusse tsiviilhagejana kriminaalmenetluse kohtueelses etapis, kui esitate kaebuse asjakohasele prokurörile või politseiasutustele, juba kaebuses endas. Te võite sellest teatada ka kuriteo uurimise ajal, esitades politseile, prokurörile või uurimisorganile eraldi menetlusdokumendi (dikógrafo), ning teil on võimalik esitada teade ka otse kohtule, kui kohus ei ole asunud veel tõendeid hindama (kriminaalmenetluse seadustiku artiklid 82–83).

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

A) Kohtueelses etapis, nagu eespool selgitatud (kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 83).

B) Kohtus lihtsalt suuliselt enne tõendite läbivaatamist, kirjaliku kohtueelse menetluse vajaduseta, kui taotlete hüvitist teie suhtes toimepandud kuriteost põhjustatud valu ja kannatuste ja moraalse kahju eest, või toimetades teate kätte süüdistatavale vähemalt viis päeva enne istungi kuupäeva, kui taotlete hüvitist varalise kahju eest (kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 68).

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Üldjuhul peab avaldus, et soovite astuda kriminaalmenetlusse tsiviilhagejana, sisaldama juhtumi kokkuvõtet, põhjusi, miks te usute, et teil on õigus menetlusse astuda, ja kohtu asukohas, kui see ei ole teie alaline elukoht, sellise isiku määramist, kes on volitatud teie nimel dokumente vastu võtma.

Kui avaldus, et soovite astuda kriminaalmenetlusse tsiviilhagejana, on seotud hüvitise nõudega valu ja kannatuste ning moraalse kahju eest, ei ole kirjalikku menetlust vaja. Nendel juhtudel taotleb tsiviilhageja tavaliselt sümboolset summat (esialgu 44 eurot (me epifelaksi)) ja mitte kogu nõude summat. Kui kohus mõistab süüdistatava süüdi, mõistab ta teie kasuks hüvitisena välja selle sümboolse summa. Ülejäänud osas peate esitama tsiviilkohtule eraldi hagi. Kui teie nõue on seotud karistatava teoga teile tekitatud varalise kahju hüvitamisega, peate toimetama teate süüdistatavale kätte vähemalt viis päeva enne kohtuistungit, täpsustades konkreetsete summade kaupa, mis kahju hüvitamist nõuate (kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 68).

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Konkreetset vormi ei ole. Teie taotlus peab sisaldama kõike eespool loetletut. Nagu eespool märgitud, on konkreetne kohtueelne menetlus vajalik ainult juhul, kui kriminaalkohtult taotletakse varalise kahju heastamist, sellisel juhul tuleb teade toimetada süüdistatavale kätte viis päeva enne istungit.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Enne asja arutamist peate esitama kõik dokumendid, mis teie nõuet tõendavad, st arstitõendid, ütlused, tunnistajate andmed ja muud tõendid.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Peate maksma kriminaalmenetluses tsiviilhagi esitamisel riigilõivu 40 eurot (kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 63, kohaldatav alates 23. jaanuarist 2017 pärast seaduse 4446/2016 muutmist).

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Seadusega (seaduse 3226/2004 artikkel 1) on ette nähtud õigusabi ELi liikmesriigi madala sissetulekuga kodanikele, kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kui nad elavad seaduslikult Euroopa Liidus või nende harilik viibimiskoht on Euroopa Liidus. Õigusabi võivad saada madala sissetulekuga kodanikud, kelle perekonna aastane sissetulek ei ületa kahte kolmandikku üldises riiklikus kollektiivlepingus sätestatud aastasest miinimumsissetulekust. Kui tegemist on peresisese vaidlusega, ei võeta vaidluse teise poole sissetulekut arvesse. Kriminaal- või tsiviilnõuete puhul on õigusabi kättesaadav ka kõikidele kuriteoohvritele, kellele on osutatud karistusseadustiku artiklis 323 (orjakaubandus), 323A (inimkaubandus, orjastamine või sundus ja sundabielu), 323B punktis a (reisi korraldamine seksuaalvahekorras või muudes alaealistega seotud kõlvatutes tegudes osalemise eesmärgil (seksiturism)), 324 (alaealise röövimine), 339 (alaealise seksuaalne ahvatlemine), 348A (lapsporno) ja 351A (alaealisega seotud kõlvatud teod tasu eest) ja seaduse 3386/2005 artikli 87 lõigetes 5 ja 6 (kolmanda riigi kodaniku Kreekasse sisenemisele, Kreekast väljumisele ja ebaseaduslikule Kreekas viibimisele kaasaaitamine) ja artiklis 88 (kolmandate riikide kodanike ebaseaduslik Kreekasse toimetamine), ja alaealistele, kes on karistusseadustiku artiklis 336 (vägistamine), artiklis 338 (seksuaalne väärkohtlemine), artiklis 343 (kõlvatud teod mõjuvõimu kuritarvitamisega), artiklis 345 (intsest), artiklis 346 (sugulaste vaheline seksuaalne väärkohtlemine), artiklis 347 (loomusevastased kõlvatud teod — tänaseks tühistatud), artiklis 348 (teiste liiderlikkusele kaasaaitamine), artiklis 348B (lapsepeibutamine), artiklis 348C (alaealiste pornograafiline kujutamine) ja artiklis 349 (kupeldamine) viidatud kuritegude ohvrid.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Kui kriminaalkohus otsustab, et isikut ei saa mingil põhjusel kriminaalvastutusele võtta või et ta tuleb vabastada, ei saa ta tsiviilhagi arutada. Kohus jätab tsiviilhagi rahuldamata ka juhul, kui see ei vasta nõuetele, nagu eespool kirjeldatud, või kui sellel puudub seaduslik alus või kui nõue on põhjendamatu, näiteks kuna te ei ole kuriteo tõttu otseselt kannatanud või teil puudub õiguslik huvi.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Te võite esitada kaebuse (efesi) piirkondliku kriminaalkohtu, üheliikmelise või kolmeliikmelise esimese astme kohtukoosseisu või apellatsioonikohtu tehtud õigeksmõistva otsuse peale, kui teilt mõisteti välja hüvitis ja kohtukulud, kuid ainult seda puudutavas osas (kriminaalmenetluse seadustiku artikli 486 lõige 1b). Te võite samuti tavakorras edasi kaevata süüdistatava suhtes süüdimõistva otsuse osas, milles see lükkab teie nõude tagasi põhjusel, et sellel puudub seaduslik alus, või milles mõistetakse teie kasuks välja rahaline või muu hüvitis, kui hüvitiseks taotletud kogusumma ületab 100 eurot, kui kaebus on esitatud piirkonna kriminaalkohtu otsuse peale; 250 eurot, kui see on esitatud esimese astme üheliikmelise kohtukoosseisu või üheliikmelise noortekohtu otsuse peale; või 500 eurot, kui see on esitatud kolmeliikmelise esimese astme kohtu või kolmeliikmelise noortekohtu otsuse peale (kriminaalmenetluse seadustiku artikkel 488). Teil on võimalik esitada kassatsioonkaebus (anaferesisüüdistatava suhtes süüdimõistva otsuse peale, kui see lükkab teie nõude tagasi põhjusel, et sel puudub seaduslik alus (kriminaalmenetluse seadustiku artikli 505 lõige 1c), või õigeksmõistva otsuse peale, kui teilt on välja mõistetud hüvitis ja kohtukulud (kriminaalmenetluse seadustiku artikli 505 lõige 1c).

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Kriminaalkohtu määratud hüvitis on sisuliselt tsiviilnõude alusel määratud hüvitis. Seetõttu pööratakse see täitmisele vastavalt tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste täitmise menetlusele (anankastikí ektélesis).

Viimati uuendatud: 06/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.