Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Hüvitist on võimalik nõuda kriminaalmenetluse käigus. Kui soovite kriminaalasjas nõuda kahtlustatavalt isikult hüvitist, võite täita hüvitise taotluse vormi (Verzoek tot schadevergoeding). Teavet ja nõuandeid vormi täitmise kohta leiate Madalmaade ohvriabi (Slachtofferhulp Nederland) veebisaidilt. Madalmaade ohvriabi saab aidata teil kahju suurust täpsustada.

Hüvitist on võimalik nõuda kuriteo toimepanijalt ka tsiviilmenetluses. Sellist menetlust alustatakse tavaliselt vaid siis, kui hüvitise saamine muul viisil on osutunud võimatuks.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Kui prokurör otsustab kahtlustatava kohtu alla anda, toimub kriminaalmenetlus. Hüvitise taotluse vorm saadetakse teile postiga. Prokuratuur palub teil täidetud vormi tagastada 14 päeva jooksul. Kui teil ei ole võimalik tagastada vormi 14 päeva jooksul, peaksite pikenduse taotlemiseks võtma ühendust ohvriabi keskusega (Slachtofferloket).

Teavet ja nõuandeid selles küsimuses leiate Madalmaade ohvriabi veebisaidilt.

Mida ma võin oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulu ja intressid)?

Kantud kahju peate märkima hüvitise taotluse vormile. Varaline kahju, st kahju, mida on võimalik rahaliselt väljendada, tuleks märkida ära vastuses vormi küsimusele 4a. Kui teil on ka psühholoogilisi ja/või kehalisi kaebusi, võite nõuda mittevaralise kahju hüvitamist, mille on põhjustanud valu ja kannatused pärast vahejuhtumit. Sellisest mittevaralisest kahjust tuleks teatada vastuses küsimusele 4b. Vastuses vormi küsimusele 4c peaksite teatama emotsionaalsest kahjust. See tähendab valu, leina ja heaolu kaotamist, mida isik kannatab lähedase surma või vigastamise korral. Mõnel juhul võivad surnud ohvri lähedased või tõsise ja püsiva vigastuse saanud ohvri sugulased saada hüvitist emotsionaalse kahju eest.

Lisateavet vormi täitmise kohta leiate Madalmaade ohvriabi veebisaidilt. Madalmaade ohvriabi saab aidata teil kahju suurust täpsustada.

Kui te ei ole ise ohver, kuid olete ohvriga seoses kulutusi kandnud (näiteks sõidukulud, ravikulud või remondiarve), võite vormi kasutada ka nende kulude deklareerimiseks. Sellisel juhul ei tohiks seda nn ümberpaigutatud kahju deklareerida ohvri taotluse vormil; selle asemel peaksite taotlema enda vormi oma kohalikust ohvriabi keskusest.

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Kui soovite kriminaalasjas nõuda kahtlustatavalt hüvitist, võite täita hüvitise taotluse vormi. Lisateavet vormi täitmise kohta leiate Madalmaade ohvriabi veebisaidilt.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Teavet ja nõuandeid selles küsimuses leiate Madalmaade ohvriabi veebisaidilt.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Teavet kohtukulude ja muude kulude kohta leiate Madalmaade ohvriabi veebisaidilt.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Teavet õigusabi kohta enne menetlust ja/või menetluse ajal leiate Madalmaade ohvriabi veebisaidilt.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Teavet ja nõuandeid selles küsimuses leiate Madalmaade ohvriabi veebisaidilt.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Jah, te saate sellise otsuse edasi kaevata.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin selle tagamiseks saada?

Karistuse täideviimist alustatakse niipea, kui kuriteo toimepanija süüdimõistmine on lõplik. Kui kuriteo toimepanijalt nõutakse teile hüvitise maksmist, teeb prokuratuur CJIB-le (juriidiliste kulude sissenõudmise keskbüroo) ülesandeks hüvitis teie nimel sisse nõuda. Kui kuriteo toimepanija ei ole kaheksa kuud pärast prokuröri või kohtu otsust võlgnetavat summat ikka veel tasunud, võib valitsus maksta teile osa hüvitisest ettemaksena. CJIB kirjutab teile sellest. Kui teil on ettemakse saamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust Madalmaade ohvriabiga.

Viimati uuendatud: 26/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.