Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Kui süüdistatav tunnistab end süüdi või mõistetakse süüdi, võib kohus süüdistatavalt Teie kasuks välja mõista hüvitise.  Hüvitise väljamõistmise korral võtab kohus Teiega ühendust. Kui Te ei soovi hüvitist, teavitage sellest esimesel võimalusel riigiprokuratuuri (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Ei ole asjakohane.

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Ei ole asjakohane.

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Ei ole asjakohane.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Ei ole asjakohane.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Ei ole asjakohane.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Ei ole asjakohane.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Ei ole asjakohane.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Ei ole asjakohane.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Ei ole asjakohane.

Viimati uuendatud: 04/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.