Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Kriminaalmenetluses võib nõuda teo toimepanijalt hüvitist suuliselt sellise nõude kohtuistungi protokolli kandmisega või spetsiaalse kirjaliku avaldusega. Ohvril, kellel on seaduse alusel õigus nõuda süüdistatavalt kuriteoga tekitatud kahju eest hüvitist, on õigus paluda kohtul anda kohtuotsuse tegemisel süüdistatavale korraldus maksta tekitatud kahju eest hüvitist; ohver peab esitama selle avalduse hiljemalt uurimise või kokkuvõtliku uurimise lõpuks. Avalduses tuleb selgelt nimetada nõude esitamise põhjused ja taotletava hüvitise summa. Ohvrit nõustatakse seoses õigusega saada hüvitist ja selle õiguse kasutamisega kohtuistungil.

Kui on olemas põhjendatud kahtlus, et kuriteoga tekitatud kahju eest hüvitise saamiseks esitatud nõude rahuldamisel võib ette tulla takistusi, võib nõude tagada tõenäolise kahjusumma ulatuses süüdistatava varaga või muu omandiõigusega. Kohus teeb vara arestimise otsuse prokuröri või ohvri kirjaliku avalduse põhjal. Kohtueelses etapis lähtub prokurör otsuse tegemisel ohvri kirjalikust avaldusest, ent prokurör võib tagada nõude isegi ilma ohvri avalduseta, kui see on vajalik ohvri huvide kaitseks, eriti kui esineb viivituste oht.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Kahju hüvitamise nõude menetlemiseks kriminaalmenetluses peab ohver esitama nõude uurimise või kokkuvõtliku uurimise lõpuks.

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Selleks et kohus käsitleks kahjunõuet kriminaalmenetluse raames, peab ohver esitama nõude nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Õigeaegseks kahjunõudeks peetakse nõuet, mis on esitatud hiljemalt uurimise lõpuks, mis tähendab seda, et nõue tuleb esitada enne uurimistoimiku lõplikku läbivaatamist. Esitatavas hüvitisnõudes tuleb selgelt nimetada nõude esitamise põhjused ja taotletava hüvitise summa. Kohus on seejärel kohustatud lähtuma kriminaalmenetluses ohvri nõutud kahjusummast.

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Ei.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Uurimise käigus tuleb esitada kahjunõude põhjendatuse kohta tõendid, mis võimaldavad usaldusväärselt kindlaks määrata tekitatud kahju suuruse. Kehavigastuse korral võidakse uurimise käigus määrata ekspert, et hinnata tekitatud kehavigastuse raskust.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Kahjuhüvitise nõudmisel kriminaalmenetluse raames ei tule tasuda ühtki lõivu.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Kui ohver esitab hüvitisnõude ja tal ei ole kaasnevate kulude tasumiseks piisavalt vahendeid, võidakse määrata ohvri esindamiseks õigusnõustaja. Õigusnõustaja määrab prokurör kohtueelses etapis pärast süüdistuse esitamist või kohtu eesistuja kohtumenetluse käigus, isegi ilma vastava avalduseta, kui ta peab seda ohvri huvide kaitseks vajalikuks. Ohver peab tõendama, et tal ei ole piisavalt vahendeid.

Esimesel kohtumisel ohvriga peab prokuratuur esitama ohvrile kirjalikku teavet tema õiguste kohta süüdistuse esitamisel ning ohvriabiorganisatsioonide kohta, sealhulgas teenuste kohta, mida need organisatsioonid pakuvad. Need teenused hõlmavad ka õigusnõustamist.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Kui hüvitamiskohustuse kindlaksmääramisel ei lähtuta tõendite analüüsimise tulemusest või kui hüvitamiskohustuse kohta otsuse tegemiseks on vaja lisatõendeid, mis jäävad väljapoole süüdistusmenetluse vajadusi.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Jah, ohver võib sellise kahjunõude kohta tehtud otsuse edasi kaevata.

Kui ohvri apellatsioonkaebust ei rahuldata, võib ohver esitada oma kahjunõude otse teo toimepanija vastu tsiviilmenetluses. Ohver võib taotleda, et justiitsministeerium maksaks hüvitist vägivallakuriteo korral seoses kehavigastusega ning teatud kuritegude korral, mis on suunatud isiku vabaduse ja inimväärikuse vastu, seoses moraalse kahjuga.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Kui teo toimepanija ei täida vabatahtlikult kohustusi, mille kohus on talle kriminaalmenetluses määranud, saab ohver asjaomase kohtuotsuse täitmisele pööramisel täitekorralduse, mida ta võib kasutada teo toimepanija vastu otsuse sundtäitmisel täitemenetluses. Sellisel juhul võib ohver taotleda õigusnõustajalt õigusabi.

Viimati uuendatud: 18/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.