Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Kannatanu võib nõuda kriminaalmenetluses kuriteo toimepanijalt kahju hüvitamist, esitades tsiviilhagi (premoženjskopravni zahtevek).

Tsiviilhagiavaldus esitatakse (tsiviilhageja poolt) ametiasutusele, kellele on esitatud kriminaalsüüdistus (ringkonnaprokuratuurile), või asja arutavale kohtule.

Tsiviilhagi võib puudutada hüvitist, üleantu tagastamist või konkreetse tehingu tühistamist.

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Õigustatud isikust nõude esitaja poolt kuriteoga seoses esitatud tsiviilhagi arutatakse kriminaalmenetluse raames, kui see ei põhjusta menetluses põhjendamatut viivitust.

Tsiviilhagi võib kriminaalmenetluses esitada hiljemalt esimese astme kohtus toimuva suulise arutamise lõpuks.

Kui nõude esitaja ei tee seda enne süüdistuse esitamist, teavitatakse nõude esitajat, et ta saab seda teha põhikohtuistungi lõpus.

Mida võin ma oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulud ja intressid)?

Õigustatud isikust nõude esitaja peab esitama täpse nõude ja tõendavad dokumendid (nt eri tõendid, arved, meditsiinilised dokumendid). Täpse nõude esitamine tähendab, et nõude esitaja peab võimalikult üksikasjalikult nimetama kahju liigi ja ulatuse ning õiguskaitsevahendid.

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Ei.

Millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Kannatanu nõude sisu tuleb tõendada tavapärasel viisil (nt eri tõendite, arvete, meditsiiniliste dokumentidega).

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Jah, kohtulõiv tuleb tasuda igas menetluse etapis; summa sõltub nõude väärtusest.

Lõivu kriminaalmenetluses esitatud tsiviilhagi (täieliku või osalise) vastuvõtmise eest maksab tsiviilkostja.

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Kohtumenetluses on välisriigi kodanikul (kes ei ole Sloveenia Vabariigi elanik) õigus saada tasuta õigusabi (õigusnõustamist, õiguslikku esindajat ja muid õigusteenuseid või menetluskulude tasumisest vabastust) vastastikkuse põhimõtte alusel või Sloveenia Vabariigi suhtes siduvates rahvusvahelistes lepingutes kindlaks määratud tingimustel ja juhtudel.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Kohus rahuldab tsiviilhagi (täielikult või osaliselt) ainult siis, kui kuriteo toimepanija mõistetakse süüdi (tsiviilkostja suhtes tehakse süüdimõistev otsus). Muudel juhtudel (kui kriminaalmenetlus ei anna usaldusväärset alust kohtuasja osaliseks või täielikuks lahendamiseks) soovitatakse kannatanul esitada tsiviilkohtusse osaline või täielik tsiviilhagi, sest kriminaalkohus ei saa nõuet tagasi lükata.

Isegi kui kohus teeb tsiviilkostja suhtes õigeksmõistva otsuse või süüdistus lükatakse tagasi või kohus teeb otsuse, mille tulemusel menetlus peatatakse või süüdistusest loobutakse, soovitatakse kannatanul esitada tsiviilhagi tsiviilkohtusse.

Kui kohus ütleb, et ta ei ole pädev kriminaalasja arutama, teatab ta kannatanule, et viimane võib teavitada kriminaalmenetluses esitatud tsiviilhagist pädevat kohut, kes algatab menetluse või jätkab seda.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Ei, sest kannatanu saab edasi kaevata ainult kohtuotsuse osas, mis puudutab kriminaalmenetluse kulusid.

Ainsaks erandiks on juhud, kus prokurör on süüdistusasja kannatanult kui süüdistajalt üle võtnud. Sellisel juhul võib kannatanu vaidlustada kõik kohtuotsuse aspektid, sealhulgas tsiviilhagi käsitlevad otsused.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Kui tsiviilhagi kohta on tehtud lõplik otsus, võib kannatanu taotleda esimese astme kohtult otsuse kinnitatud ärakirja, milles on sedastatud, et otsus on täitmisele pööratav.

Kohtuotsus on täitmisele pööratav, kui see on lõplik ja vabatahtliku maksmise tähtaeg on möödunud. Pädev kohus pöörab lõpliku kohtuotsuse, st täitedokumendi, täitmisele kooskõlas täitemenetluse suhtes kohaldatavate õigusnormidega. Täitedokumendi (kohtuotsuse) alusel esitatakse pädevale piirkondlikule kohtule täitmisavaldus, märkides täitmise meetodid (nt sissetuleku, pangakontol olevate rahaliste vahendite, vallas- ja kinnisvara arestimine).

Kohtumenetluses on välisriigi kodanikul (kes ei ole Sloveenia Vabariigi elanik) õigus saada tasuta õigusabi vastastikkuse põhimõtte alusel või Sloveenia Vabariigi suhtes siduvates rahvusvahelistes lepingutes kindlaks määratud tingimustel ja juhtudel.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.