Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt

Teave selle kohta, kuidas nõuda hüvitist teo toimepanijalt

Asjaomane ELi õigusakt on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK („kuriteoohvrite õiguste direktiiv“).

Kuriteoohvrite õiguste direktiivi artiklis 16 sätestatakse, et kõikidel kuriteoohvritel peab olema õigus saada kriminaalmenetluse käigus otsus teo toimepanijalt hüvitise saamise kohta.

Siin leiate teavet selle kohta, kuidas nõuda hüvitist teo toimepanijalt kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus.

Teie juhtumi kohta vajaliku teabe leidmiseks soovitame Teil vaadata selle liikmesriigi teavet, kus kriminaalmenetlus toimub.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake palun asjaomase riigi lipul.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.