Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Rikostuomioistuimella on toimivalta myöntää vahingonkorvausta (tiettyyn määrään saakka) rikoksen uhrille rikosoikeudellisessa menettelyssä sillä edellytyksellä, että syytetty todetaan syylliseksi. Tätä tuomiovaltaa on kuitenkin käytetty vain vähän eikä lainkaan viime vuosikymmenten aikana.

Uhrilla on tällaisissa tapauksissa kuitenkin oikeus hakea tekijältä vahingonkorvausta siviilioikeudellisessa menettelyssä.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Tällainen vaatimus on tehtävä rikosoikeudellisen menettelyn päätyttyä siviilikanteen muodossa. On huomattava, että kyseessä on rikosoikeudellisesta menettelystä riippumaton erillinen menettely.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja missä muodossa vaatimus olisi esitettävä (vaatimuksen kokonaismäärä vai erittely yksittäisistä vahingoista, ansionmenetyksistä ja koroista, vai molemmat)?

Voit vaatia korvausta kaikista kärsimistäsi vahingoista ja menetyksistä erittelemällä yksittäiset vahingot, kuten fyysiset vammat, kipu ja särky, ansionmenetykset ja lakisääteiset korot.

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Kyllä, haastehakemus. Lomakkeen saa tuomioistuimen sihteeristö-kirjaamosta (grammateia-protokolliteio). Siihen sisällytetään joko hakijan koko vaatimus tai lyhyt kuvaus siitä, minkä jälkeen esitetään kattava haastehakemus.

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Vaatimuksen tueksi on esitettävä näyttöä siitä, että vahinko on tapahtunut.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Kyllä, vaatimuksen esittämiseen liittyy tuomioistuinmaksuja ja palvelumaksuja, jotka määräytyvät sen mukaan, kuinka suurta korvausta haetaan.

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä ja/tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

Voit saada oikeusapua oikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa sillä edellytyksellä, että olet oikeutettu siihen eli täytät laissa säädetyt vaatimukset. Siviilioikeudellisissa asioissa oikeusapu liittyy ihmisoikeuksien loukkauksiin niiden yleissopimusten mukaisesti, jotka on määritelty laissa. Oikeusapuun sisältyvät maksuton neuvonta, avustaminen ja edustaminen, ja sitä voivat saada myös muissa maissa asuvat henkilöt.

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Ei sovelleta (ks. edellä).

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Ei sovelleta (ks. edellä).

Jos tuomioistuin myöntää minulle vahingonkorvausta, kuinka voin varmistaa, että rikoksentekijää vastaan annettu tuomio pannaan täytäntöön, ja mitä apua voin saada tämän varmistamiseen?

Sen varmistamiseksi, että korvauspäätös pannaan täytäntöön, päätös toimitetaan vastaajalle (rikoksentekijälle), jonka on noudatettava sitä. Jos näin ei tapahdu, kantaja (uhri) voi panna vireille täytäntöönpanomenettelyn velvoittaakseen vastaajan noudattamaan päätöstä.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.