Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Hakijan korvausvaatimus voidaan käsitellä rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä tuomioistuimessa. Tässä tapauksessa tuomari voi päättää, otetaanko hakemus käsiteltäväksi. Tämä voi riippua siitä, kiistääkö rikoksentekijä korvausvaatimuksen, sekä siitä, onko vaatimuksen tueksi asiakirja-aineistoa, myös haetun korvauksen suuruudesta.

Rikoksentekijälle osoitettu korvausvaatimus on esitettävä tuomioistuimelle suullisesti tai kirjallisesti, jotta rikoksentekijällä on mahdollisuus vastata siihen. Tämä on mahdollista osallistumalla oikeudenkäyntiin joko itse tai edustajan kautta (tavallisesti oikeudenkäynnissä avustava asianajaja).

Korvausvaatimuksen voi jättää myös poliisille, joka sitten liittää sen mahdolliseen tuomioistuinmenettelyyn.

Hakija voi toimittaa hakemuksen myös Tanskan rikosvahinkolautakunnalle, vaikka tuomioistuin olisi käsitellyt korvausvaatimusta rikosoikeudellisessa menettelyssä. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa rikoksentekijä ei maksa tuomion mukaista korvausta.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Korvausvaatimus voidaan esittää jo ensimmäisessä keskustelussa poliisin kanssa. Se olisi toimitettava viimeistään pääkäsittelyyn tuomioistuimessa.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja missä muodossa vaatimus olisi esitettävä (vaatimuksen kokonaismäärä vai erittely yksittäisistä vahingoista, ansionmenetyksistä ja koroista, vai molemmat)?

Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa, josta rikoksentekijä on vastuussa, voit vaatia vahingonkorvausta. Vastuuta ja korvauksia koskevassa Tanskan laissa esitetään muun muassa seikkoja, joista hakija voi vaatia korvausta.

Näitä voivat olla

 • terveydenhoitokulut
 • menetetyt ansiotulot
 • kipu ja kärsimys
 • pysyvä vamma
 • ansiokyvyn menetys
 • pääasiallisen tulonhankkijan menetys
 • hautauskulut
 • aineeton vahinko
 • vakava henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaus
 • omaisuusvahingot
 • rahallinen menetys.

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Vaatimuksen voi esittää Tanskan rikosvahinkolautakunnanhakemuslomakkeella. Lautakunta suosittelee lomakkeen käyttöä, mutta se ei ole pakollista.

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Tämä riippuu siitä, mistä korvausta haetaan. Menetyksen olisi oltava uskottava, ja tiettyjen seikkojen osalta vaaditaan asiakirja-aineistoa menetyksen suuruudesta.

Asiakirjat voivat olla esimerkiksi kuitteja rikoksen vuoksi syntyneistä kuluista. Lisäksi vahingon laajuuden määrittämisessä käytetään usein potilaskertomuksia ja lääkärintodistuksia. Ansionmenetysten ja ansiokyvyn menetyksen osalta hakijan olisi toimitettava asiakirjoja, jotka koskevat hänen tulojaan ennen ja jälkeen vahingon. Näitä ovat esimerkiksi palkkakuitit, vuotuiset tiliotteet ja työnantajan ilmoitukset.

Jos tuomioistuin katsoo, että asiakirja-aineisto ei ole riittävä, ja vastaaja riitauttaa korvauksen maksamisen, vaarana on, että tuomioistuin ei sisällytä korvausvaatimusta rikosoikeudelliseen menettelyyn.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Ei. Jos vaatimus esitetään rikosasian yhteydessä, tästä ei aiheudu hakijalle kuluja.

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

Kyllä. Tuomioistuin voi tietyin edellytyksin nimetä hakijalle oikeudenkäyntiä varten asianajajan. Tästä ei seuraa kuluja hakijalle.

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Tuomioistuin voi missä tahansa rikosoikeudellisen menettelyn vaiheessa kieltäytyä käsittelemästä yksityisoikeudellista vaatimusta, jos se katsoo, että vaatimusta ei voida käsitellä rikosoikeudellisessa menettelyssä aiheuttamatta huomattavaa haittaa.

Jos tuomioistuin katsoo, että vaatimuksen tueksi esitetyt tiedot ovat riittämättömiä tai että rikosta koskeva langettava tai vapauttava rikostuomio ei johda vaatimusta tukevaan päätökseen, vaatimusta ei oteta käsiteltäväksi.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Tuomioistuimen päätöksestä jättää vahingonkorvausvaatimus rikosoikeudellisen menettelyn ulkopuolelle ei voi valittaa eikä siihen voi hakea muutosta.

Sen sijaan hakijan on nostettava vahingonkorvausvaatimuksesta siviilikanne tai toimitettava hakemus Tanskan rikosvahinkolautakunnalle.

Jos tuomioistuin myöntää minulle vahingonkorvausta, kuinka voin varmistaa, että rikoksentekijää vastaan annettu tuomio pannaan täytäntöön, ja mitä apua voin saada tämän varmistamiseksi?

Aluksi voit ottaa yhteyttä rikoksentekijään. Tämä voi maksaa sinulle välittömästi. Näin saat korvauksen nopeasti ja asia tulee hoidettua.

Jos rikoksentekijä ei maksa vapaaehtoisesti tai jos korvausvaatimuksia on enemmän ja ne edellyttävät pidempää käsittelyä, voit toimittaa hakemuksesi Tanskan rikosvahinkolautakunnalle.

Selvyyden vuoksi on todettava, että sinun ei edellytetä ensin itse pyrkivän saamaan korvauksia rikoksentekijältä, vaan voit toimittaa hakemuksen heti Tanskan rikosvahinkolautakunnalle.

Tämän jälkeen Tanskan rikosvahinkolautakunta nostaa takautumiskanteen rikoksentekijää vastaan.

Päivitetty viimeksi: 05/05/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.