Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Vahingonkorvausvaatimuksen voi esittää rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä. Jos haluat hakea korvausta epäillyltä rikosasiassa, voit täyttää vahingonkorvaushakemuksen (Verzoek tot schadevergoeding). Uhrien tukijärjestön (Slachtofferhulp Nederland) verkkosivustolla on vinkkejä ja neuvoja lomakkeen täyttämiseen. Uhrien tukijärjestö voi auttaa vahinkojen määrittelemisessä.

Rikoksentekijältä voi vaatia korvauksia myös siviilioikeudellisella menettelyllä. Tällainen menettely käynnistetään yleensä vain silloin, kun korvausta ei ole mahdollista saada muulla tavoin.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Jos syyttäjä päättää nostaa syytteen epäiltyä vastaan, käynnistetään rikosoikeudenkäynti. Vahingonkorvaushakemus lähetetään sinulle postitse. Täytetty lomake tulee palauttaa syyttäjänvirastolle 14 päivän kuluessa. Jos et pysty palauttamaan lomaketta 14 päivän kuluessa, voit pyytää lykkäystä sähköpostitse rikoksen uhrien tukipisteeltä (Slachtofferloket).

Lisätietoja ja neuvontaa on saatavilla Uhrien tukijärjestön verkkosivustolla.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja missä muodossa vaatimus olisi esitettävä (vaatimuksen kokonaismäärä vai erittely yksittäisistä vahingoista, ansionmenetyksistä ja koroista, vai molemmat)?

Ilmoita kärsimäsi vahingot vahingonkorvaushakemuksessa. Aineelliset vahingot ilmoitetaan hakemuksen kohdassa 4a. Tällä tarkoitetaan kaikkia rahassa mitattavia vahinkoja. Saitko myös psyykkisiä ja/tai fyysisiä vammoja? Rikoksesta aiheutunut kipu ja kärsimys ovat aineettomia vahinkoja. Niistä saatavia korvauksia sanotaan myös kipurahaksi (smartengeld). Aineettomat vahingot ilmoitetaan hakemuksen kohdassa 4b. Henkinen vahinko ilmoitetaan hakemuksen kohdassa 4c. Henkinen vahinko on läheisen kuolemasta tai loukkaantumisesta aiheutunut kipu, suru tai elämänlaadun heikentyminen. Joissakin tapauksissa kuolleen uhrin omaiset tai vakavia ja pysyviä vammoja saaneen uhrin lähimmäiset voivat saada korvausta henkisistä vahingoista.

Uhrien tukijärjestön verkkosivustolla on lisätietoja lomakkeen täyttämiseen. Uhrien tukijärjestö voi auttaa vahinkojen määrittelemisessä.

Jos et itse ole rikoksen uhri, mutta sinulle on aiheutunut kustannuksia uhrin avustamisesta (esim. matka-, sairaus- tai korjauskuluja), voit hakea korvausta niistä. Tällaisia siirrettyjä korvauksia ei haeta rikoksen uhrin vahingonkorvaushakemuksella. Pyydä tätä varten oma hakemuslomake oman alueesi rikoksen uhrien tukipisteeltä.

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Jos haluat hakea korvausta epäillyltä rikosasiassa, voit täyttää vahingonkorvaushakemuksen (Verzoek tot schadevergoeding). Uhrien tukijärjestön verkkosivustolla on lisätietoja lomakkeen täyttämiseen.

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Lisätietoja ja neuvontaa on saatavilla Uhrien tukijärjestön verkkosivustolla.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Lisätietoja tuomioistuinmaksuista ja muista kuluista on saatavilla uhrien tukijärjestön verkkosivustolla.

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

Lisätietoja oikeusavusta ennen menettelyä tai sen aikana on saatavilla uhrien tukijärjestön verkkosivustolla.

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Lisätietoja ja neuvontaa on saatavilla Uhrien tukijärjestön verkkosivustolla.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Kyllä, tällaisesta ratkaisusta voi valittaa.

Jos tuomioistuin myöntää minulle vahingonkorvausta, kuinka voin varmistaa, että rikoksentekijää vastaan annettu tuomio pannaan täytäntöön, ja mitä apua voin saada tämän varmistamiseksi?

Rangaistus pannaan täytäntöön heti kun tekijän tuomio on lopullinen. Jos tekijän on maksettava sinulle vahingonkorvausta, syyttäjänvirasto määrää keskusperintätoimiston (CJIB) perimään korvauksen puolestasi. Jos tekijä ei ole maksanut korvausta 8 kuukauden kuluttua syyttäjän tai tuomarin päätöksestä, viranomaiset voivat maksaa sinulle osan vahingonkorvauksesta ennakkomaksuna. Keskusperintätoimisto lähettää sinulle asiaa koskevan kirjeen. Jos sinulla on kysyttävää ennakkomaksun saamisesta, ota yhteyttä uhrien tukijärjestöön.

Päivitetty viimeksi: 26/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.