Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Vahinkoa kärsinyt voi hakea rikosoikeudenkäynnissä rikoksentekijältä korvausta vahingonkorvauskanteella.

Vahingonkorvausvaatimus esitetään sille elimelle, jolle rikossyyte on esitetty (aluesyyttäjä, okrožno državno tožilstvo) tai siinä tuomioistuimessa, jossa oikeutta käydään.

Vahingonkorvausvaatimus voi koskea taloudellista korvausta vahingosta, esineiden palauttamista tai tietyn oikeustoimen kumoamista.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Rikoksesta johtuva vahingonkorvausvaatimus käsitellään kantajan hakemuksesta rikosoikeudenkäynnin yhteydessä, ellei oikeudenkäynti pitkity kohtuuttomasti tämän vuoksi.

Vahingonkorvausvaatimuksen voi esittää rikosoikeudenkäynnin yhteydessä siihen asti, kun pääkäsittely ensimmäisessä oikeusasteessa päättyy.

Jos korvaukseen oikeutettu ei ole esittänyt korvausvaatimusta rikosoikeudenkäynnissä syytteen nostamiseen mennessä, hänelle kerrotaan, että vaatimuksen voi esittää pääkäsittelyn päättymiseen asti.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja missä muodossa vaatimus olisi esitettävä (vaatimuksen kokonaismäärä vai erittely yksittäisistä vahingoista, ansionmenetyksistä ja koroista, vai molemmat)?

Henkilön, jolla on oikeus hakea korvausta, on eriteltävä vaatimuksensa tarkasti ja esitettävä todisteet sen tueksi (esim. todistukset, laskut ja lääkärinlausunnot). Vaatimuksen tarkka eritteleminen tarkoittaa, että hakija määrittelee mahdollisimman tarkasti vahinkojen lajin ja suuruuden sekä vahingonkorvaustavan.

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Ei.

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Vahingonkärsijän vaatimuksen sisältö on näytettävä toteen tavanomaisin keinoin (esim. todistusten, laskujen ja terveyttä koskevien asiakirjojen avulla).

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Kussakin menettelyn vaiheessa maksetaan tuomioistuinmaksu, joka määräytyy vaatimuksen arvon perusteella.

Maksun, joka peritään vahingonkorvausvaatimuksen ottamisesta käsittelyyn rikosoikeudenkäynnissä (kokonaan tai osittain), suorittaa vastaaja.

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

Ulkomaalaisella (joka ei asu Sloveniassa) on oikeus saada oikeudenkäynnissä maksutonta oikeusapua (oikeudellista neuvontaa, oikeudellista edustusta ja muita oikeudellisia palveluja varten sekä oikeudenkäyntikulujen maksamiseen) vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen tai Sloveniaa velvoittavien kansainvälisten sopimusten ehdoin ja edellytyksin.

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Tuomioistuin hyväksyy vahingonkorvausvaatimuksen osittain tai kokonaan vain, jos tekijä tuomitaan (todetaan tuomiossa syylliseksi). Muissa tapauksissa (joissa rikosoikeudenkäynnin yhteydessä saadut tiedot eivät anna luotettavaa perustaa ratkaista asiaa osittain tai kokonaan) vahingonkärsijää kehotetaan nostamaan vahingonkorvauskanne. Rikostuomioistuin ei kuitenkaan voi hylätä vaatimusta.

Tuomioistuin kehottaa vahingonkärsijää nostamaan vahingonkorvauskanteen riitaoikeudenkäynnissä silloinkin, kun se vapauttaa vastaajan syytteistä, hylkää syytteet, päättää syyttämättä jättämisestä tai päättää lykätä rikosoikeudenkäyntiä.

Jos tuomioistuin ei ole rikosasiassa toimivaltainen, se ilmoittaa vahingonkärsijälle, että tämä voi esittää korvausvaatimuksensa rikosoikeudenkäynnissä, joka käynnistetään tai jota jatketaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Vahingonkärsijä voi riitauttaa tuomioistuimen tuomion ainoastaan rikosoikeudenkäynnin kuluista tehdyn päätöksen osalta.

Poikkeuksena ovat ainoastaan tapaukset, joissa yleinen syyttäjä ottaa vahingonkärsijältä syytetoimet hoitaakseen. Tällöin vahingonkärsijä voi valittaa kaikista tuomion osista, jotka voi riitauttaa, myös vahingonkorvausvaatimusta koskevasta päätöksestä.

Jos tuomioistuin myöntää minulle vahingonkorvausta, kuinka voin varmistaa, että rikoksentekijää vastaan annettu tuomio pannaan täytäntöön, ja mitä apua voin saada tämän varmistamiseksi?

Kun vahingonkorvausvaatimuksesta tehdystä päätöksestä tulee lainvoimainen, vahingonkärsijä voi pyytää tuomioistuinta, joka on ratkaissut asian ensimmäisenä oikeusasteena, antamaan päätöksestä oikeaksi todistetun jäljennöksen, jossa todetaan, että päätös on täytäntöönpanokelpoinen.

Tuomio on täytäntöönpanokelpoinen, jos siitä on tullut lainvoimainen ja määräaika sen vapaaehtoiselle noudattamiselle on päättynyt. Lainvoimainen tuomio on täytäntöönpanokelpoinen väline, jonka toimivaltainen tuomioistuin panee täytäntöön täytäntöönpanomenettelyä koskevien säännösten mukaisesti. Toimivaltaiselle paikallistuomioistuimelle esitetään tuomioon perustuva täytäntöönpanohakemus, jossa mainitaan myös täytäntöönpanotapa (esim. pidätys palkasta, pankkitilillä olevista varoista, irtaimesta tai kiinteästä omaisuudesta).

Ulkomaalaisella (joka ei asu Sloveniassa) on rikosoikeudenkäynnissä oikeus saada maksutonta oikeusapua vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen tai Sloveniaa velvoittavien kansainvälisten sopimusten ehdoin ja edellytyksin.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.