Potraživanje naknade od počinitelja

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Kako mogu tražiti naknadu štete ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

U Zakonu o kaznenom postupku (Nakazatelno-procesualen kodeks) Republike Bugarske utvrđen je postupak na temelju kojeg žrtve kaznenih djela podnose tužbe za naknadu štete u kaznenom postupku. Ako žrtva ne potražuje naknadu štete u kaznenom postupku ili smatra da dodijeljenom naknadom nije obuhvaćena sva pretrpljena šteta, ima pravo pokrenuti postupak za naknadu štete u skladu sa Zakonom o obvezama i ugovorima (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) pred građanskim sudom, koji će ispitati predmet na temelju Zakona o parničnom postupku (Grazhdanski procesionalen kodeks).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Građanskopravni zahtjev za naknadu štete i zahtjev da se građanska tužba uključi u sudski postupak moraju se pokrenuti prije početka pripremnog ročišta pred prvostupanjskim sudom. Sud šalje obavijest o pripremnom ročištu. Žrtva ili njezini nasljednici u roku od sedam dana od primitka obavijesti mogu podnijeti zahtjev da se u sudski postupak uključi njihova građanska tužba ili njihova privatna tužba, a pravne osobe to mogu učiniti u svojstvu građanskopravne stranke.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Građanskopravni zahtjev može podnijeti žrtva ili njezin odvjetnik. Zahtjev se može podnijeti u usmenom ili pisanom obliku. Građanskopravni zahtjev mora sadržavati sljedeće: ime i prezime podnositelja zahtjeva i osobe protiv koje se zahtjev podnosi, kazneni predmet u okviru kojeg se podnosi građanskopravni zahtjev, kazneno djelo kojim je šteta prouzročena te prirodu i iznos tražene naknade. Građanskopravni zahtjev u sudskom postupku može se podnijeti protiv optuženika i protiv svih drugih osoba koje snose građanskopravnu odgovornost za štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne, ne postoji.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokazi se moraju dostaviti u sudskom postupku. Stranka koja podnosi građansku tužbu ima pravo: sudjelovati u sudskom postupku, zatražiti zaštitnu mjeru kako bi osigurala građanskopravni zahtjev, pregledati materijale u predmetu i dobiti potrebne izvatke, dostaviti dokaze, podnijeti zahtjeve, napomene i primjedbe te osporiti odluke suda kojima se nanosi povreda pravima i legitimnim interesima stranke.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Žrtva nije obvezna platiti sudske pristojbe ili druge troškove povezane s njezinim građanskopravnim zahtjevom.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Žrtva ili stranka koja podnosi građansku tužbu može angažirati odvjetnika. Ako žrtva / građanskopravna stranka dostavi dokaze da ne može priuštiti odvjetnika, ali želi odvjetnika i to je u interesu pravde, prvostupanjski sud imenuje odvjetnika.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Prvostupanjski sud o građanskopravnom zahtjevu odlučuje u odluci koja se objavljuje na pripremnom ročištu. Ako sud odbije odlučiti o zahtjevu, mora navesti svoje razloge za to. Protiv odbijanja ne može se podnijeti žalba.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Protiv odbijanja kaznenog suda da odluči o građanskopravnom zahtjevu ne može se podnijeti žalba. Žrtva ima pravo pokrenuti postupak za naknadu štete pred građanskim sudom, a o predmetu se odlučuje u skladu sa Zakonom o parničnom postupku. Ako kazneni postupak traje, građanskopravni zahtjev pred građanskim sudom bit će obustavljen do okončanja kaznenog postupka.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad počinitelj bude osuđen, žrtva sudu može podnijeti zahtjev za izdavanje naloga za izvršenje. Žrtva se na temelju naloga za izvršenje može obratiti sudskom izvršitelju kako bi dobila naknadu koju joj je dodijelio sud.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.