Potraživanje naknade od počinitelja

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Kazneni sud ima implicitnu nadležnost u kaznenom postupku dodijeliti ograničeni iznos naknade štete žrtvi kaznenog djela, pod uvjetom da je optuženik proglašen krivim. Ta je nadležnost rijetko primijenjena u prošlosti, a u zadnjih nekoliko desetljeća uopće se ne primjenjuje.

Međutim, u takvim slučajevima žrtva ima pravo potraživati naknadu podnošenjem tužbe protiv počinitelja u građanskom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam podnijeti svoj zahtjev?

Zahtjev se podnosi nakon okončanja kaznenog postupka u obliku imovinskopravnog zahtjeva. Treba napomenuti da je građanski postupak neovisan i odvojen od kaznenog postupka.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U zahtjevu možete zatražiti naknadu za svaki pretrpljeni gubitak i štetu navođenjem pojedinačnih vrsta štete, kao što su tjelesne ozljede, bol i patnja, izgubljena dobit i zatezne kamate.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Da, obrazac sudskog poziva. Taj bi obrazac trebalo podnijeti tajništvu / pisarnici suda. U njemu se može navesti cijeli zahtjev podnositelja zahtjeva ili kratki opis zahtjeva, koji će zatim biti popraćen opširnijim obrazloženjem zahtjeva.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokazi u prilog zahtjevu dokazi su u prilog pretrpljene štete.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, za usluge povezane sa zahtjevom plaćaju se sudske i druge pristojbe, ovisno o iznosu zatražene naknade.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Pravnu pomoć možete dobiti u bilo kojoj fazi postupka ako ispunjujete uvjete za njezino dobivanje, odnosno ako ispunjujete zakonom utvrđene kriterije. U građanskim je predmetima pravna pomoć povezana s povredama ljudskih prava navedenima u zakonom utvrđenim konvencijama. Pravna pomoć uključuje besplatno savjetovanje, pomoć i zastupanje te se primjenjuje jednako i na osobe s boravištem u drugoj državi.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Nije primjenjivo – vidjeti prethodni tekst.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Nije primjenjivo – vidjeti prethodni tekst.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kako bi se osiguralo izvršenje presude za naknadu, presuda se dostavlja tuženiku (počinitelju) koji mora postupiti u skladu s njom. U slučaju da ne postupi u skladu s presudom, podnositelj zahtjeva (žrtva) može pokrenuti postupak izvršenja kako bi se tuženika prisililo da poštuje presudu.

Posljednji put ažurirano: 23/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.