Potraživanje naknade od počinitelja

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Imate pravo uključiti se u kazneni progon počinitelja putem svojeg zahtjeva za naknadu. U takvom slučaju sud u svojoj pravomoćnoj odluci može, uz kaznu, obvezati počinitelja na plaćanje naknade štete. Osim toga, možete potraživati pravo na naknadu štete zasebno, u parničnom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

U bilo kojem trenutku prije prve sudske rasprave, prije izvođenja dokaza.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Potrebno je detaljno navesti što osoba koja je pretrpjela štetu potražuje te navesti i dokazati pojedinačne ozljede.

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokaze koji podupiru vaš zahtjev podnosite isključivo prema vlastitom nahođenju. Naravno, potrebni su potpuni i uvjerljivi dokazi kako bi odluka bila donesena u vašu korist.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, o vlastitom trošku.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako niste dokazali iznos štete ili ako potrebno izvođenje dokaza produlji kazneni postupak. U takvom će slučaju sud uputiti vaš zahtjev za naknadu štete na pravna sredstva u okviru građanskog prava.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine?

Imate pravo na žalbu do donošenja presude o naknadi štete.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako počinitelj ne postupi kako mu je sud naložio, sudu možete podnijeti zahtjev da izvršenje te odluke provede sudski izvršitelj.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.