Potraživanje naknade od počinitelja

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Zahtjev za naknadu štete podnositelja zahtjeva može biti obuhvaćen kaznenim postupkom pred sudom. U tom slučaju sudac može odlučiti razmotriti zahtjev ili može to odbiti učiniti. To može ovisiti o tome osporava li počinitelj zahtjev te o tome postoji li dokumentacija o zahtjevu, uključujući iznos koji se potražuje.

Zahtjev protiv počinitelja sudu se podnosi u pisanom ili usmenom obliku kako bi počinitelj imao mogućnost odgovoriti na zahtjev. Zahtjev se može podnijeti osobno tijekom suđenja ili preko zastupnika (obično odvjetnika ad litem).

Zahtjev se može podnijeti i policiji, koja zatim zahtjev uključuje u bilo koji sudski postupak.

Iako je sud odlučio o zahtjevu u okviru kaznenog postupka, podnositelj zahtjeva i dalje može podnijeti zahtjev danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima. To je posebno važno u slučajevima kad počinitelj ne plati naknadu štete u skladu s presudom.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjevi za naknadu mogu se podnijeti već pri prvom razgovoru s policijom, a trebaju se podnijeti najkasnije do održavanja glavne rasprave.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Ako ste pretrpjeli gubitak za koji je odgovoran počinitelj, za taj gubitak možete podnijeti zahtjev za naknadu. Danski Zakon o odgovornosti i naknadi štete sadržava, među ostalim, različite stavke za koje podnositelj može zatražiti naknadu.

Te stavke uključuju:

 • troškove liječenja
 • neostvarene prihode
 • bol i patnju
 • trajnu ozljedu
 • gubitak radne sposobnosti
 • gubitak glavnog hranitelja
 • troškove pogreba
 • štetnu radnju
 • teško kršenje
 • štetu na imovini
 • novčani gubitak.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Može se upotrijebiti obrazac zahtjeva koji je izradio danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima. Odbor preporučuje da se kao podnositelj zahtjeva poslužite tim obrascem, ali to nije uvjet.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

To ovisi o šteti za koju podnosite zahtjev za naknadu. Gubitak treba biti vjerodostojan, a za neke je stavke propisano dostavljanje stvarne dokumentacije o razmjerima gubitka.

Dokumentacija može sadržavati, primjerice, račune za troškove proizašle iz kaznenog djela. Osim toga, pri utvrđivanju stupnja ozljede često se upotrebljavaju zdravstvena dokumentacija i liječnička izvješća. Kad je riječ o neostvarenim prihodima i gubitku radne sposobnosti, podnositelj zahtjeva treba priložiti dokumentaciju o svojim prihodima prije i nakon ozljede u obliku platnih lista, godišnjih financijskih izvještaja i, ako je primjenjivo, izjave poslodavca.

Ako sud utvrdi da zahtjev nije dokumentiran na odgovarajući način, a tuženik osporava plaćanje naknade, podnositelj zahtjeva izlaže se riziku da sud neće razmatrati zahtjev za naknadu štete u okviru kaznenog postupka.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne. Ako se zahtjev podnosi u okviru kaznenog predmeta, podnositelj zahtjeva ne snosi nikakve troškove povezane s tim.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da. Kao podnositelj zahtjeva imate mogućnost da, u određenim uvjetima, sud imenuje odvjetnika ad litem koji će vas zastupati bez naknade.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud može u bilo kojem trenutku tijekom kaznenog postupka odbiti odlučivati o građanskopravnom zahtjevu ako zaključi da se njegovo razmatranje tijekom kaznenog postupka ne bi moglo provesti bez znatnih poteškoća.

Ako utvrdi da su informacije kojima se potkrjepljuje zahtjev nepotpune ili da donošenje osuđujuće ili oslobađajuće presude za predmetno kazneno djelo neće dovesti do odluke u korist zahtjeva, sud neće uzeti zahtjev u razmatranje.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Protiv odluke suda da zahtjev za naknadu štete neće razmatrati u okviru kaznenog postupka ne može se podnijeti žalba ili prigovor.

Umjesto toga podnositelj može svoj zahtjev za naknadu iznijeti u građanskopravnom postupku ili ga podnijeti danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Najprije se možete obratiti počinitelju, koji vam može odmah isplatiti naknadu. Na taj ćete način moći brzo dobiti svoju naknadu i zaključiti predmet.

Ako počinitelj ne želi dobrovoljno platiti naknadu ili postoji više zahtjeva za naknadu koji zahtijevaju dulji postupak, svoje zahtjeve možete podnijeti danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Radi jasnoće treba napomenuti da podnošenje zahtjeva danskom Odboru za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima nije uvjetovano time da naknadu najprije trebate zatražiti od počinitelja.

Danski Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima naknadno će podnijeti „regresni zahtjev” protiv počinitelja.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.