Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Potraživanje naknade od počinitelja

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

U pravnom smislu odšteta je obično dodijeljen novac koji se isplaćuje osobi kao naknada za gubitak ili ozljedu. Zahtjevi za takve naknade općenito se podnose pred građanskim sudovima i obično nisu povezani s kaznenim djelom ili počiniteljem kaznenog djela. Međutim, možete podnijeti zahtjev za naknadu ako ste pretrpjeli ozljedu zbog kaznenog djela s elementima nasilja. Tada je riječ o naknadi štete prouzročene kaznenim djelom, koja se razlikuje od potraživanja naknade na temelju građanskog odnosno odštetnog prava.

Sudovi na raspolaganju imaju naloge za plaćanje naknade kojima obvezuju počinitelja na financijsku naknadu štete žrtvi, prvenstveno zbog tjelesne ozljede, gubitka ili štete.  Vlada smatra da je važno da počinitelji obeštete žrtve svojih kaznenih djela. U posljednjih nekoliko godina takav je sustav dodatno ojačan time što su sudovi obvezani na razmatranje mogućnosti izdavanja naloga za plaćanje naknade u odgovarajućim predmetima te je podignuta gornja granica za naknade na magistratskim sudovima za počinitelje koji imaju 18 godina ili više, koja trenutačno iznosi 5000 GBP. Ovlast za izdavanje naloga za naknadu štete žrtvama znači da sudovi mogu naložiti plaćanje naknade u skladu s materijalnim stanjem počinitelja kao mjeru naknade štete.

Ako ste pretrpjeli gubitak zbog postupanja ili propusta druge osobe, kao što je gubitak prihoda ili imovine ili čak tjelesne ozljede, možete podnijeti zahtjev za naknadu štete za taj gubitak. Takav se zahtjev podnosi pred građanskim sudovima i ne ovisi o tome je li pokrenut kazneni postupak.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Postupak za naknadu štete potpuno je odvojen od kaznenog postupka. Međutim, osuđujuća presuda može poslužiti kao dokaz u postupku za naknadu štete da je počinitelj počinio kazneno djelo za koje se tereti. Stoga se u nekim slučajevima preporučuje pričekati dovršetak kaznenog postupka prije pokretanja postupka za naknadu štete.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U građanskoj parnici različite su vrste štete ovisno o prouzročenom gubitku, šteti ili ozljedi, no uglavnom možete tražiti naknadu za gubitak novca ili prihoda, štetu na imovini i slično ili (u slučaju tjelesne ozljede) za bol, patnju i gubitak kvalitete života. Dodjela odštete namijenjena je da vas dovede u isti položaj kao da do događaja nikada nije došlo. Pojedine vrste štete trebaju se točno navesti.

Odšteta dodijeljena na temelju Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima bit će umanjena za sličan iznos svake naknade dobivene u građanskoj parnici.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Da, zahtjevi u Engleskoj i Walesu podnose se putem obrasca zahtjeva, obrasca N1. Dodatne informacije potražite na stranici: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. U slučaju zahtjeva u Europi kojima se potražuje novac u iznosu manjem od 5000 EUR, za osporavana pitanja može se primijeniti postupak za sporove male vrijednosti ili Europski platni nalog. Pogledajte i stranicu https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U građanskoj parnici osnova tužbe mora se dokazati na temelju odvagivanja vjerojatnosti, stoga je nužno dostaviti dovoljno dokaza o postupanju tuženika za koje se navodi da je prouzročilo štetu i dokaze o tome da ono jest prouzročilo tu štetu da bi se ispunio taj uvjet. Potrebno je dokazati i visinu štete. Dokazi potrebni za to ovise o onome što se potražuje, a obično obuhvaćaju račune, kupoprodajne ugovore, platne liste i slično u slučaju financijskog gubitka odnosno liječnički nalaz u slučaju tjelesne ozljede.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, potrebno je platiti pristojbe koje ovise o vrijednosti zahtjeva. Dodatne informacije potražite na stranici: https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Pravna pomoć u građanskim stvarima vrlo je ograničena i ovisi o prirodi zahtjeva. Osobi koja nema uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini vjerojatno neće biti dostupna pravna pomoć. Dodatne informacije potražite na stranici: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Podnositelji zahtjeva u građanskim postupcima uglavnom su zastupani na temelju ugovora s utvrđenom nagradom u razmjeru s uspjehom u postupku, koji se često opisuje kao „bez pobjede nema naknade” (no-win, no-fee). https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Građanska parnica ne pokreće se pred kaznenim sudom. Te stvari ne ovise jedna o drugoj.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Donošenje odluke o žalbi na presudu u građanskoj parnici ovisi o okolnostima. Dodatne informacije potražite na stranici: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

U okviru pravnog sustava Engleske i Walesa odabir metode izvršenja počiva na vjerovniku iz presude. Građanski sudovi pružaju niz različitih metoda kojima vjerovnik može izvršiti presudu u svoju korist. Te metode uključuju naloge za preuzimanje kontrole nad imovinom, zapljenu prihoda, naloge za naplatu duga od treće strane, naloge za ovrhu i naloge za prisilnu prodaju. Dodatne informacije potražite na stranici: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment

Posljednji put ažurirano: 16/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.