Potraživanje naknade od počinitelja

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Kada podnosite pritužbu nadležnom javnom tužitelju ili policijskom tijelu u fazi kaznenog postupka koja prethodi suđenju, trebali biste izjaviti da se želite priključiti kaznenom postupku kao građanskopravna stranka (politikós enágon). U tom slučaju sama pritužba treba sadržavati takvu izjavu. Takvu izjavu možete dati i tijekom istrage kaznenog djela u obliku zasebnog dokumenta (dikógrafo) koji se upućuje policiji, javnom tužitelju ili istražnim tijelima ili je čak možete dati izravno pred sudom pod uvjetom da faza izvođenja dokaza nije još započela (članci 63., 82. i 83. Zakona o kaznenom postupku).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

a) U fazi koja prethodi suđenju, kako je prethodno navedeno (članak 83. Zakona o kaznenom postupku);

b) na sudu, u obliku jednostavne usmene izjave prije početka izvođenja dokaza, bez potrebe za pisanim prethodnim postupkom, ako tražite naknadu za nanesenu bol i patnju te pretrpljenu moralnu štetu zbog kaznenog djela počinjenog protiv vas ili dostavom obavijesti optuženiku najmanje pet dana prije rasprave ako tražite naknadu za materijalnu štetu (članci 66., 67. i 83. Zakona o kaznenom postupku).

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Općenito, izjava da se želite priključiti kaznenom postupku kao građanskopravna stranka mora sadržavati sažetak predmeta, razloge zbog kojih smatrate da imate pravo sudjelovati u kaznenom postupku i imenovanje zastupnika ad litem u mjestu sjedišta suda ako to nije mjesto vašeg stalnog boravišta.

Ako se izjava da se želite priključiti kaznenom postupku kao građanskopravna stranka odnosi na zahtjev za naknadu boli i patnje te moralne štete, pisani postupak nije potreban. U tim slučajevima oštećena stranka obično traži naknadu u simboličnom iznosu, a ne u ukupnom iznosu navedenom u zahtjevu. Ako sud proglasi optuženika krivim, naložit će da vam se taj simboličan iznos isplati kao naknada štete. Za preostali dio morat ćete pokrenuti zaseban postupak na građanskom sudu. Ako se vaš zahtjev odnosi na naknadu materijalne štete koju ste pretrpjeli zbog kaznenog djela, morate najmanje pet dana prije početka suđenja tuženiku dostaviti pisanu obavijest u kojoj ćete svoj zahtjev raščlaniti na pojedinačne stavke.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac. Vaša izjava mora sadržavati sve prethodno navedene podatke. Kako je prethodno navedeno, poseban postupak prije suđenja potreban je samo ako na kaznenom sudu tražite naknadu materijalne štete. U tom se slučaju obavijest optuženiku mora dostaviti pet dana prije početka rasprave.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Prije početka rasprave u predmetu trebate iznijeti sve dokumente kojima se podupire vaš zahtjev, tj. liječničke potvrde, izjave i bilo kakve druge dokaze, ili dovesti sve svjedoke koji bi ga mogli potkrijepiti.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Za podnošenje građanske tužbe plaća se pristojba u iznosu od 40 EUR (članak 63. Zakona o kaznenom postupku, kako je na snazi).

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Zakonodavstvom (člankom 41. i dalje Zakona 4689/2020) predviđena je pravna pomoć građanima država članica EU-a s niskim dohotkom, državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva ako zakonito borave ili imaju uobičajeno boravište u Europskoj uniji. U građanskim i trgovačkim predmetima građani s niskim dohotkom su osobe čiji godišnji obiteljski dohodak ne premašuje dvije trećine minimalnog godišnjeg osobnog dohotka utvrđenog važećim zakonodavstvom. U slučaju obiteljskih sporova koji se vode pred nacionalnim sudovima dohodak druge stranke u sporu ne uzima se u obzir. Pravna pomoć u svim kaznenim ili građanskim predmetima dostupna je i svim žrtvama kaznenih djela iz članka 41. stavka 3. Zakona 4689/2020.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako kazneni sud zbog bilo kojeg razloga odluči da se kazneni progon ne bi trebao provesti ili da bi se trebao odbaciti, građanska se tužba neće moći razmatrati. Sud će odbaciti građansku tužbu i ako nije podnesena u skladu sa zakonom na prethodno opisan način, ako nije pravno utemeljena ili ako meritum zahtjeva nije utemeljen, na primjer jer štetu niste pretrpjeli izravno kao posljedicu kaznenog djela ili ako niste nositelj pravnog interesa u okviru tog predmeta.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako vam je naloženo plaćanje naknade i troškova, možete podnijeti redovnu žalbu (efesi) protiv oslobađajuće presude okružnog kaznenog suda, jednočlanog ili tročlanog prvostupanjskog suda ili žalbenog suda ako je riječ o kaznenom djelu srednje težine (plimmélima) (članak 486. stavak 1.b Zakona o kaznenom postupku). Možete podnijeti i redovnu žalbu protiv presude kojom se osuđuje optuženik ako i u dijelu u kojem se tom presudom odbacuje vaš zahtjev zbog pravne neutemeljenosti ili vam se tom presudom dodjeljuje novčana ili materijalna naknada pod uvjetom da je traženi iznos bio veći od 100 EUR ako žalbu podnosite protiv presude okružnog kaznenog suda, veći od 250 EUR ako žalbu podnosite protiv presude jednočlanog prvostupanjskog suda ili jednočlanog maloljetničkog suda ili veći od 500 EUR ako žalbu podnosite protiv presude tročlanog prvostupanjskog suda ili tročlanog maloljetničkog suda. Možete podnijeti žalbu u kasacijskom postupku (anaíresi) protiv presude kojom se osuđuje optuženik u dijelu u kojem se tom presudom vaš zahtjev odbacuje zbog pravne neutemeljenosti (članak 505. Zakona o kaznenom postupku) ili protiv oslobađajuće presude ako vam je naloženo plaćanje naknade i troškova (članak 506. Zakona o kaznenom postupku).

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Naknada koju dosudi kazneni sud u biti je iznos dodijeljen s obzirom na građanskopravni zahtjev. Stoga se izvršenje isplate te naknade provodi u okviru postupka izvršenja za presude u građanskim predmetima (anankastikí ektélesi).

Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.