Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Potraživanje naknade od počinitelja

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Imate pravo primiti informacije o odredbama o potraživanju i primanju naknade, uključujući državnu naknadu, od službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) te podnijeti zahtjev za naknadu štete u kaznenom postupku.

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti u bilo kojoj fazi kaznenog postupka do početka razmatranja predmeta na prvostupanjskom sudu. Zahtjev možete podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Usmeni će zahtjev u zapisnik unijeti službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti u bilo kojoj fazi kaznenog postupka do početka razmatranja predmeta na prvostupanjskom sudu. Ako osoba koja bi trebala snositi kaznenu odgovornost nije identificirana, to ne ograničava vaše pravo na podnošenje zahtjeva za naknadu.

Žrtva ima pravo povući podneseni zahtjev za naknadu u bilo kojoj fazi kaznenog postupka dok se sud ne povuče kako bi donio odluku.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Imate pravo od službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) dobiti informacije o odredbama o potraživanju naknade.

Zahtjev možete podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Usmeni će zahtjev u zapisnik unijeti službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

U svojem zahtjevu morate navesti dokaze u prilog iznosu tražene naknade za sav materijalni gubitak, a za moralnu štetu i tjelesnu patnju morate navesti samo iznos tražene naknade. U svojem zahtjevu možete navesti broj računa institucije za platni promet na koji bi naknada štete trebala biti doznačena.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Zahtjev možete podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Usmeni će zahtjev u zapisnik unijeti službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U svojem zahtjevu morate navesti dokaze u prilog iznosu tražene naknade za sav materijalni gubitak, a za moralnu štetu i tjelesnu patnju morate navesti samo iznos tražene naknade.

Sud će odrediti iznos naknade ocjenom vašeg zahtjeva te će pritom uzeti u obzir iznos materijalnog gubitka, težinu i prirodu kaznenog djela, prouzročenu tjelesnu patnju, trajno sakaćenje i invaliditet, razinu i javnu narav moralne štete te psihičku štetu.

Izravna šteta ocijenit će se na temelju razina cijena koje su utvrđene u sudskom postupku.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Podnošenje zahtjeva u kaznenom postupku neće vam biti naplaćeno.

Ako smatrate da vam šteta nije u potpunosti nadoknađena, imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu kako je utvrđeno Zakonom o parničnom postupku (Civilprocesa likums). Pri određivanju iznosa naknade u obzir se mora uzeti naknada primljena u okviru kaznenog postupka.

Nakon podnošenja zahtjeva za naknadu u parničnom postupku žrtva se oslobađa plaćanja državne pristojbe.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Ako je zaštita prava i interesa maloljetnika onemogućena ili nije osigurana na drugi način ili zastupnik podnese obrazloženi zahtjev, službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) odlučuje o imenovanju odvjetnika koji će zastupati maloljetnu žrtvu. U iznimnim slučajevima u kojima zaštita prava i interesa osobe u kaznenom postupku ne može biti drukčije osigurana, službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) odlučuje o imenovanju odvjetnika koji će zastupati siromašnu punoljetnu osobu ili punoljetnu osobu u nepovoljnom položaju. Službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) imenuje odvjetnika i u slučajevima u kojima ni jedan srodnik ne može zastupati žrtvu. U takvim slučajevima Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija) plaća odvjetničke naknade za pružanje državne pravne pomoći u kaznenom postupku.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako sud donese oslobađajuću presudu, zahtjev za naknadu štete prouzročenu kaznenim djelom neće se razmatrati. Ako sud ne ispita vaš zahtjev, možete podnijeti zahtjev za naknadu kako je utvrđeno Zakonom o parničnom postupku.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako sud ne ispita vaš zahtjev, možete podnijeti zahtjev za naknadu kako je utvrđeno Zakonom o parničnom postupku.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Presude o naplati naknade štete žrtvi na temelju naloga za izvršenje izvršavaju sudski izvršitelji upisani u sudski registar koji pokreću izvršenje na temelju pisanog zahtjeva osobe koja provodi naplatu.

Kako bi izvršio sudsku odluku koja se djelomično odnosi na plaćanje naknade štete žrtvi, sud žrtvi na njezin zahtjev izdaje nalog o izvršenju.

Osobe koje provode naplatu tražbina koje se temelje na osobnim ozljedama, čije su posljedice invaliditet ili druga oštećenja zdravlja ili smrt osobe, oslobođeni su plaćanja naknada za izvršenje sudskim izvršiteljima upisanima u sudski registar.

Izvršitelj upisan u sudski registar na vlastitu inicijativu izvršava potrebne radnje i poduzima dostupne mjere i metode kako bi brzo i učinkovito izvršio sudske odluke. Izvršitelj upisan u sudski registar objasnit će prava i obveze provedbe postupovnih prava strana u dobroj vjeri.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.