Potraživanje naknade od počinitelja

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Naknadu štete nastale uslijed kaznenog djela možete zatražiti tako da podnesete imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku. Imovinskopravni zahtjev možete podnijeti u fazi istražnog postupka službeniku koji vodi istražni postupak ili javnom tužitelju te sudu tijekom rasprave. Ako imovinskopravni zahtjev nije podnesen ili ga sud nije ispitao u kaznenom postupku, možete podnijeti privatnu tužbu u građanskom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Imovinskopravni zahtjev možete podnijeti u bilo kojem trenutku kaznenog postupka dok sud ne započne s razmatranjem dokaza.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Podnošenjem imovinskopravnog zahtjeva možete zatražiti naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale uslijed kaznenog djela koje je počinio osumnjičenik ili optuženik. U svojem imovinskopravnom zahtjevu morate navesti točan iznos koji tražite, kao i okolnosti koje ga podupiru.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Poseban obrazac za imovinskopravne zahtjeve ne postoji. Primjenjuju se samo opći zahtjevi u pogledu postupovnih dokumenata koji se podnose sudu.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Trebali biste predočiti pisane, materijalne ili druge dokaze u prilog iznosu nanesene štete.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Imovinskopravni zahtjev podnesen sudu za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed kaznenog djela ne podliježe plaćanju biljega.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, građani Republike Litve, građani drugih država članica Europske unije i druge fizičke osobe koje zakonito borave u Republici Litvi i drugim državama članicama Europske unije imaju pravo na sekundarnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na naknadu štete nastalu uslijed kaznenih djela. Odluke o pružanju pravne pomoći donosi Služba za pravnu pomoć koju jamči država (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Imovinskopravni zahtjev odbacuje se ako ne postoje dokazi da je optuženik sudjelovao u kaznenom djelu.

Imovinskopravni zahtjev ne ispituje se ako je optuženik oslobođen krivnje jer počinjeno djelo ne sadržava sastavne dijelove kaznenog djela ili prekršaja ili jer oštećena stranka ili njezin zastupnik nisu prisutni na sudskoj raspravi. U takvim slučajevima oštećena stranka ima pravo na podnošenje tužbe u građanskom postupku.

U iznimnim slučajevima u kojima nije moguće točno odrediti iznos koji je potrebno dodijeliti jer su potrebni dodatni materijali, sud može priznati pravo oštećene stranke na ispunjenje zahtjeva tijekom izricanja kazne i prenijeti razmatranje iznosa iz tog zahtjeva u građanski postupak.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Da, protiv takve odluke suda možete se žaliti žalbenom sudu u skladu s postupkom utvrđenim u Zakonu o kaznenom postupku (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad presuda kojom se dodjeljuje naknada štete postane pravomoćna, imate pravo na izdavanje naloga za izvršenje koji možete podnijeti sudskom izvršitelju koji će izvršiti naplatu tog iznosa. Ako su ispunjeni svi primjenjivi uvjeti, i tijekom postupka izvršenja imate pravo na sekundarnu pravnu pomoć koju jamči država.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.