Potraživanje naknade od počinitelja

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Zahtjev za naknadu može se podnijeti samo građanskom sudu. Zahtjev ne možete podnijeti u okviru kaznenog postupka, ali postoje drugi načini traženja naknade štete pred kaznenim sudom.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Građanski postupak protiv počinitelja može se pokrenuti neovisno o kaznenom postupku koji je u tijeku. Međutim, treba napomenuti da građanski postupak može biti obustavljen do donošenja pravomoćne presude u kaznenom postupku. Ako zahtjev podnesete nakon okončanja kaznenog postupka u kojem je počinitelju izrečena osuđujuća presuda, građanski sud neće ponovno izvoditi dokaze te će zaključke kaznenog suda prihvatiti kao dokazane.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Naknadu štete za stvarni gubitak te izgubljenu dobit i kamate možete tražiti pred građanskim sudom. Trebate navesti iznos koji želite dobiti od počinitelja te objasniti na što se taj iznos odnosi te kako ste ga izračunali.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac za takve zahtjeve.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako predočite osuđujuću presudu, nećete trebati nikakve druge dokaze. Građanski sud obvezan je zaključcima kaznenog suda. Međutim, možete tražiti veći iznos naknade štete, ali ćete morati dokazati da je vaš zahtjev opravdan. Dokazi kojima se potvrđuje valjanost vaših zahtjeva mogu uključivati izjave svjedoka i dokumentaciju kao što su računi ili mišljenja.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Za pokretanje građanskog postupka u pravilu se plaćaju odgovarajuće sudske pristojbe. Međutim, možete podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova ako dokažete da ih ne možete platiti.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Ako ne možete platiti odvjetnika, možete zatražiti pravnog zastupnika kojeg imenuje sud. U tu svrhu trebate sudu podnijeti zahtjev zajedno s podacima (na posebnom obrascu) o vašoj financijskoj situaciji.

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti čak i ako nemate stalno boravište u Poljskoj.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Zahtjev za naknadu može se podnijeti samo građanskom sudu. Sud će zahtjev odbaciti ako ne dokažete da je počinitelj prouzročio štetu ili ako ne dokažete iznos te štete. Međutim, ako priložite kaznenu presudu na temelju koje je počinitelj proglašen krivim, građanski sud ne može odbaciti zahtjev.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Žalbu protiv presude prvostupanjskog građanskog suda (sąd cywilny I instancji) možete podnijeti drugostupanjskom sudu (sąd II instancji). Ako vas ne zastupa odvjetnik, sud će vas informirati o načinu podnošenja žalbe.

U okviru kaznenog postupka, naknadu štete možete tražiti na sljedeće načine:

  1. možete zatražiti da počinitelju bude izrečena mjera naknade štete (obveza otklanjanja štete ili osiguranja naknade za pretrpljenu štetu); ako za izricanje takve mjere počinitelju postoje znatne poteškoće, sud može naložiti počinitelju da plati naknadu štete (nawiązka); zahtjev možete podnijeti usmeno na ročištu ili u pisanom obliku; vaš će zahtjev biti prihvaćen ako je počinitelj osuđen, odnosno proglašen krivim za kazneno djelo čija je posljedica šteta koju ste pretrpjeli;
  2. ako je počinitelj proglašen krivim i osuđen na uvjetnu kaznu zatvora, sud mu može naložiti da, u cijelosti ili djelomično, nadoknadi štetu koju ste pretrpjeli kao posljedicu kaznenog djela, osim ako je izrečena mjera naknade štete;
  3. u slučaju uvjetnog odustanka od postupka, sud počinitelju mora naložiti da, u cijelosti ili djelomično, nadoknadi štetu.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako je počinitelju naloženo da nadoknadi štetu, sud će vam dostaviti primjerak odluke. Ako počinitelj ne nadoknadi štetu, a izrečena mu je uvjetna kazna zatvora, možete zatražiti izvršenje presude.

U slučaju uvjetnog odustanka od kaznenog postupka, ako počinitelj ne nadoknadi štetu, suočava se s nastavkom postupka i osuđujućom presudom. O tome odlučuje sud na sjednici u kojoj možete sudjelovati.

Presudu građanskog suda kojom vam se dodjeljuje naknada štete izvršava služba za izvršenje, odnosno sudski izvršitelj (komornik).

Posljednji put ažurirano: 12/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.