Potraživanje naknade od počinitelja

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Oštećena stranka može tražiti naknadu od počinitelja u kaznenom postupku podnošenjem imovinskopravnog zahtjeva (premoženjskopravni zahtevek).

Imovinskopravni zahtjev (građanskopravna stranka u kaznenom postupku) podnosi se tijelu kojemu je podnesena kaznena prijava (okružni ured javnog tužitelja) ili sudu pred kojim je postupak u tijeku.

Imovinskopravni zahtjev može uključivati naknadu, vraćanje predmeta ili stavljanje izvan snage danog pravnog posla.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Kad ga zbog posljedica kaznenog djela podnosi ovlašteni podnositelj zahtjeva, imovinskopravni zahtjev razmatra se u kaznenom postupku ako se time nepotrebno ne odlaže taj postupak.

Prijedlog imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku možete dostaviti prvostupanjskom sudu najkasnije prije kraja usmene rasprave.

Ako podnositelj zahtjeva ne podnese imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku prije podizanja optužnica, podnositelj zahtjeva bit će obaviješten o tome da može podnijeti zahtjev do kraja glavne rasprave.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Ovlašteni podnositelj zahtjeva mora precizno opisati zahtjev i dostaviti popratne dokumente (npr. izvješća, račune, liječničku dokumentaciju). Precizno opisati zahtjev znači da podnositelj zahtjeva mora što točnije opisati vrstu i iznos štete te vrstu obeštećenja.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Sadržaj zahtjeva oštećene stranke mora se dokazati na uobičajen način (npr. izvješćima, računima, liječničkom dokumentacijom).

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, sudska pristojba plaća se za svaku fazu postupka, a iznos ovisi o vrijednosti zahtjeva.

Pristojbu za odobrenje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku (u cijelosti ili djelomično) plaća tuženik.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

U sudskom postupku, stranci (koji nemaju boravište u Republici Sloveniji) imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć (pravno savjetovanje, pravno zastupanje i druge pravne usluge ili oslobođenje od plaćanja troškova postupka) pod uvjetom poštovanja načela uzajamnosti ili pod uvjetima i u slučajevima utvrđenima u međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Republiku Sloveniju.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud odlučuje u korist imovinskopravnog zahtjeva (u cijelosti ili djelomično) samo ako je počinitelj kaznenog djela osuđen (u presudi kojom se tuženik proglašava krivim). U drugim slučajevima (ako informacije iz kaznenog postupka nisu dovoljno pouzdane da bi bile temelj za potpunu ili djelomičnu presudu), oštećenoj se stranci preporučuje da podnese privatnu tužbu jer kazneni sud ne može odbiti zahtjev.

Čak i ako sud donese presudu kojom se tuženik oslobađa ili se optužbe odbacuju ili sud donese odluku o zastoju postupka ili odbaci optužnicu, sud upućuje oštećenu stranku da podnese svoj imovinskopravni zahtjev građanskom sudu.

Ako sud odluči da nije nadležan za kazneni postupak, obavješćuje oštećenu stranku o tome da može prijaviti svoj imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku koji će zatim pokrenuti ili nastaviti nadležni sud.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ne, zato što oštećena stranka može osporiti presudu samo kad je riječ o odluci suda o troškovima kaznenog postupka.

Jedina su iznimka predmeti u kojima je javni tužitelj preuzeo vođenje postupka od oštećene stranke u svojstvu tužitelja. U tom slučaju oštećena stranka može osporiti sve dijelove presude, uključujući odluku o imovinskopravnom zahtjevu.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad odluka o imovinskopravnom zahtjevu bude konačna, oštećena stranka može zatražiti da prvostupanjski sud izda ovjereni primjerak odluke u kojoj se navodi da je odluka izvršna.

Presuda je izvršna ako je postala pravomoćna i ako je rok za dobrovoljno plaćanje istekao. Nadležni sud izvršava pravomoćnu presudu koja je izvršni instrument u skladu s pravilima koja se primjenjuju na postupak izvršenja. Na temelju izvršnog instrumenta (presuda), nadležnom okružnom sudu podnosi se prijedlog za izvršenje u kojem se navodi način izvršenja (npr. zabrana na plaću, sredstva na bankovnom računu, pokretnu i nepokretnu imovinu).

U sudskom postupku, stranci (koji nemaju boravište u Republici Sloveniji) imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć pod uvjetom poštovanja načela uzajamnosti ili pod uvjetima i u slučajevima utvrđenima u međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Republiku Sloveniju.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.