Potraživanje naknade od počinitelja

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Najprije biste trebali otići na policiju ili u ured tužitelja. Oni su obvezni ispitati i zahtjeve za naknadu štete oštećene stranke. Ako tijekom postupka nemate pomoć vlastitog pravnog zastupnika, tužitelj u pravilu mora pomoći oštećeniku u podnošenju zahtjeva protiv počinitelja ako je zahtjev povezan s kaznenim predmetom.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjev biste trebali podnijeti već tijekom policijske istrage kako bi se zahtjev mogao ispitati i dokazi prikupiti. Međutim, zahtjev je moguće podnijeti sve do početka glavnog postupka u kaznenom predmetu.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Švedsko odštetno pravo temelji se na popravljanju štete – oštećena stranka mora se, u mjeri u kojoj je to moguće, dovesti u financijsku situaciju u kojoj bi bila da se šteta ili ozljeda nije dogodila. To znači da se naknada štete može tražiti za sve financijske gubitke prouzročene predmetnom štetom ili ozljedom. Međutim, oštećena stranka obvezna je ograničiti štetu kada je to moguće.

Naknada štete može se dodijeliti za:

  • osobnu ozljedu, što uključuje troškove (zdravstvene zaštite itd.), naknadu za neostvarene prihode, privremenu fizičku i duševnu bol (bol i patnja), naknadu za trajnu tjelesnu manu (unakaženje) i trajni invaliditet (onesposobljenost)
  • povredu osobnog integriteta, ako je riječ o kaznenom djelu protiv tijela, slobode, mira ili časti i ako je povreda ozbiljna
  • materijalnu štetu, npr. nastalu krađom ili oštećenjem imovine
  • štetu koja je isključivo financijska, tj. prouzročena, primjerice, prijevarom ili pronevjerom.

Pojedinosti zahtjeva trebalo bi navesti u relevantnim rubrikama i zatim sastaviti sažetak cijelog zahtjeva. Podnositelj zahtjeva ima pravo na kamate od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo ili drugog, naknadnog datuma na koji je nastala šteta. Mora se podnijeti i zahtjev za kamate kako bi sud o njemu mogao odlučiti.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Policija i ured tužitelja imaju posebne obrasce zahtjeva za naknadu štete koje možete upotrijebiti.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Neki dokazi potrebni za ostvarivanje naknade štete obično su uključeni u policijsku istragu i možete se osloniti na tužitelja u pogledu podupiranja navoda. Na primjer, to se odnosi na okolnosti kaznenog djela i štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Oštećeniku mora biti omogućeno podnošenje dokaza kojima potkrepljuje svoj zahtjev, npr. dokaza o troškovima (računi), neostvarenim prihodima (dokaz o ozljedi / bolovanju i prihodima koji zbog toga nisu ostvareni), materijalnoj šteti (dokumentacija kojom se potvrđuje vrijednost uništene imovine ili troškovi popravka / smanjenje vrijednosti oštećene imovine).

Kad je riječ o naknadi za povredu, oštećenik ne mora podnijeti nikakve posebne dokaze. Naknada za povredu isplaćuje se u skladu s procjenom kaznenog djela.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne, pristojbe se ne naplaćuju ako je zahtjev za naknadu štete povezan s kaznenim predmetom.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Kao oštećenik imate pravo na vlastitu pravnu pomoć tijekom kaznenog postupka. To se odnosi, na primjer, na predmete u kojima je riječ o teškom kaznenom djelu s elementima nasilja, kaznenom djelu protiv spolne slobode ili obiteljskom nasilju ili na one u okviru kojih postoji jasna potreba za pomoći. Ako biste željeli dobiti pravnu pomoć, možete o tome obavijestiti policiju ili ured tužitelja kako bi oni proslijedili vaš zahtjev sudu, koji će donijeti odluku o tome hoće li vam se dodijeliti savjetnik. Savjetnik oštećeniku može pružiti pomoć i potporu tijekom cijelog postupka te pripremiti i podnijeti tužbu za naknadu štete. Ako vam se dodijeli savjetnik, njega plaća država.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Izrazito je neuobičajeno da sud odbaci zahtjev za naknadu štete povezan s kaznenim predmetom, bez obzira na to što je odbacivanje službeno moguće.

Ponekad se dogodi da sud razdvoji kazneni predmet i predmet povezan s naknadom štete te ih obrađuje zasebno. To se može dogoditi ako je zahtjev za naknadu štete složen ili ako nije pripremljen na odgovarajući način, zbog čega se obrada kaznenog predmeta odgađa. Činjenica da su ti predmeti razdvojeni znači da se najprije odlučuje o kaznenom predmetu, a o predmetu povezanom s naknadom štete odlučuje se kasnije. Posljedica toga jest da tužitelj više ne može pomoći u ostvarivanju zahtjeva za naknadu štete. Općenito je za oštećenu stranku bolje ako je predmet povezan s naknadom štete pripremljen na odgovarajući način kako bi se o njemu moglo odlučivati zajedno s kaznenim predmetom.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Sud uvijek mora osigurati upute o tome kako podnijeti žalbu. U tim su uputama navedeni uvjeti za podnošenje žalbe u relevantnoj situaciji.

Naknada iz osiguranja obično ne ovisi o tome je li o zahtjevu za naknadu štete odlučivao sud, što znači da se šteta ili ozljeda mogu prijaviti osiguravajućem društvu.

Informacije u nastavku primjenjuju se na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom. Ako je počinitelj u mogućnosti isplatiti odštetu, naknada se uvijek mora najprije zatražiti od počinitelja. Ako počinitelj nije u mogućnosti isplatiti odštetu, a oštećenoj stranci ne može se na drugi način nadoknaditi šteta ili ozljeda koju je pretrpjela, naknada štete prouzročene kaznenim djelom može se isplatiti čak i ako oštećena stranka nije pred sudom podnijela zahtjev za naknadu štete protiv počinitelja.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad presuda postane pravomoćna, sud je šalje švedskoj službi za izvršenje (Kronofogden). Švedska služba za izvršenje zatim će vas pitati trebate li pomoć s izvršenjem vašeg zahtjeva. Ako odgovorite potvrdno, švedska služba za izvršenje istražit će imovinsko stanje počinitelja. Ako je počinitelj u mogućnosti isplatiti odštetu, ona će se isplatiti. Međutim, ako počinitelj nije u mogućnosti isplatiti odštetu, o tome će vas obavijestiti sudski izvršitelj. Ako vam naknada za pretrpljenu štetu ili ozljedu nije isplaćena iz osiguranja, imate pravo na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.