Potraživanje naknade od počinitelja

Informacije o tome kako tražiti naknadu od počinitelja kaznenog djela

Mjerodavni instrument prava EU-a je Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Direktiva o pravima žrtava).

Člankom 16. Direktive o pravima žrtava propisuje se da sve žrtve u okviru kaznenog postupka imaju pravo na naknadu štete od počinitelja.

Ovdje ćete pronaći informacije o tome kako tražiti naknadu od počinitelja tijekom suđenja (kaznenog postupka).

Za informacije relevantne za vaš predmet pogledajte informacije za državu članicu EU-a u kojoj će se održati kazneni postupak.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.