Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címezni a követelésemet?

A jogban a kártérítés egy jellemzően pénzbeli juttatás, amelyet valamely személynek veszteség vagy kár megtérítésére fizetnek ki. Az ilyen igényeket általában polgári bíróság előtt érvényesítik, és azok jellemzően nem kötődnek bűncselekményhez vagy elkövetőhöz. Amennyiben azonban erőszakos bűncselekmény következtében sérülést szenvedett, Ön kártérítés iránti kérelmet nyújthat be – ez büntetőjogi kártérítésnek minősül, amely különbözik a polgári jogi deliktuális felelősségi jog alapján előterjesztett kártérítési igénytől.

A bíróságok kártérítésre kötelező végzésben elrendelhetik, hogy az elkövető nyújtson pénzügyi kompenzációt a sértett részére, elsődlegesen személyi sérülésért, veszteségért vagy kárért.  A kormány álláspontja szerint fontos, hogy az elkövetők szolgáljanak jóvátétellel az általuk elkövetett bűncselekményekért, és az elmúlt években e rendszert erősítette, hogy arra kötelezték a bíróságokat, hogy indokolt esetben fontolják meg kártérítésre kötelező végzés kibocsátását, valamint felemelték a 18. életévet betöltött vagy annál idősebb elkövetők tekintetében megítélt kártérítési összegekre vonatkozó £5 000 összegű felső határt az általános hatáskörű elsőfokú bíróság előtti eljárásban. A sértettnek járó kártérítés fizetésének elrendelésére vonatkozó hatáskör azt jelenti, hogy a bíróságok az elkövető anyagi lehetőségeivel összhangban jóvátételi intézkedésként kártérítés fizetésére kötelezhetnek.

Amennyiben más személy magatartása vagy mulasztása következtében Önt veszteség érte, mint például jövedelemkiesés, vagyontárgy elvesztése, vagy akár személyi sérülést szenvedett el, e sérelem miatt kártérítési keresetet terjeszthet elő. Az ilyen keresetet a polgári bíróság előtt kell megindítani, és ez teljesen független attól, hogy folyik-e büntetőeljárás vagy sem.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A deliktuális felelősségi jog alapján előterjesztett igény teljesen független bármiféle büntetőeljárástól. A bűnösséget megállapító ítélet ténye azonban a deliktuális felelősségi jog alapján előterjesztett igény érvényesítése során felhasználható annak bizonyítására, hogy az elkövető valóban elkövette a vele szemben hivatkozott állítólagos cselekményt. Ezért egyes esetekben a deliktuális felelősségből fakadó igény előterjesztése előtt tanácsos lehet megvárni a büntetőeljárás befejezését.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolni a veszteségeket, elmaradt hasznot és a kamatokat)?

Polgári jogi kereset esetén számos kártérítési jogcím áll rendelkezésre az okozott veszteségtől, kártól vagy sérüléstől függően, elsődlegesen azonban pénzveszteség, jövedelemkiesés, vagyoni kár és hasonló károkozás, vagy (személyi sérülés esetén) fájdalom, szenvedés és életminőség-romlás után követelhet kártérítést. Bármely megítélt kártérítés azt a célt szolgálja, hogy olyan helyzetbe hozza Önt, mintha az esemény be sem következett volna. Az elszenvedett veszteségek különböző jogcímeit meg kell jelölni.

A megítélt polgári jogi kártérítést azonos összegben le kell vonni a bűncselekménnyel okozott sérülések megtérítésére szolgáló kártérítési program alapján járó kártérítés összegéből.

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Igen, Angliában és Walesben a kártérítési igényt kártérítési igénylőlapon, az N1 formanyomtatványon kell benyújtani. További információért lásd: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Európában az 5 000 eurót el nem érő pénzbeli követelések esetében esetlegesen igénybe lehet venni a kis értékű követelések európai eljárását jogvitás ügyben, vagy pedig az európai fizetési meghagyást. Lásd továbbá: https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Polgári jogi kereset esetében szükséges, hogy az úgynevezett valószínűségek mérlegelésén (balance of probabilities) alapuló bizonyítási mérce alapján nyerjen bizonyítást a kifogásolt eset, ezért e követelmény teljesülése érdekében elegendő bizonyítékkal kell szolgálni a veszteséget állítólagosan okozó elkövetői magatartásról, valamint bizonyítani kell, hogy a veszteséget valóban az okozta. Szintén igazolni kell az elszenvedett veszteség összegét, és az ehhez szükséges bizonyítékok az előterjesztett követeléstől függnek, amelyek közé pénzügyi veszteség esetében általában átvételi elismervények, számlák, fizetési jegyzékek és más ehhez hasonló dokumentumok, személyi sérülés esetében pedig orvosi szakvélemények tartoznak.

Kell-e bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Igen, vannak ilyen illetékek, amelyek összege a követelés értékétől függ, további információért lásd: https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Polgári ügyekben nagyon korlátozottan érhető el jogi segítségnyújtás, és az a követelés jellegétől függ. Nem valószínű, hogy olyan magánszemély, akinek a szokásos tartózkodási helye nem az Egyesült Királyságban található, jogi segítségnyújtásban tudna részesülni. További információért lásd: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility A polgári eljárásban a kérelmezők képviseletét jellemzően gondossági kötelem alapú sikerdíjas megállapodás alapján látják el, amelyet gyakran „no-win, no-fee” (eredménykötelem alapú sikerdíjas) megállapodásnak neveznek. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja az elkövetővel szembeni kérelmemet?

Polgári jogi követelés egyáltalán nem terjeszthető elő büntetőbíróság előtt. Ezek az ügyek függetlenek egymástól.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

A polgári ügyben hozott határozat fellebbezésére vonatkozó döntés a körülményektől függ. További információért lásd: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Amennyiben a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az erről szóló határozat az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

Anglia és Wales jogrendszere alapján a végrehajtás módjának megválasztása teljes egészében a pernyerteshitelezőtől függ. A polgári bíróságok számos különböző módszert kínálnak, amellyel a hitelező a határozatot számára kedvezően végrehajtathatja. E módszerek közé tartozik a foglalásra való bírósági felhatalmazás, a jövedelem letiltása, a letiltó végzés a tartozás harmadik féltől történő behajtása érdekében, a zálogjog bejegyzéséről hozott végzés és a kényszerértékesítést elrendelő végzés. További információért lásd: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment

Utolsó frissítés: 16/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.