Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címezni a követelésemet?

A büntetőeljárás tárgyalást megelőző szakaszában Önnek a panaszának a megfelelő ügyészséghez vagy rendőri hatósághoz történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a büntetőeljáráshoz magánfélként (politikós enágon) kíván csatlakozni, mely esetben a nyilatkozatot magában a panaszban kell megtennie. Ilyen nyilatkozatot továbbá a bűncselekmény nyomozása is során is tehet a rendőrséget, az ügyészséget vagy a nyomozó hatóságokat értesítő külön dokumentumban (dikógrafo), illetve mindaddig, amíg a bizonyításfelvétel nem kezdődött meg, a nyilatkozatot közvetlenül a bíróságnál is megteheti (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 82–83. cikke).

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A) A tárgyalást megelőző szakaszban a fentieknek megfelelően (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 83. cikke)

B) A bíróságon a bizonyításfelvétel kezdetét megelőzően egyszerű szóbeli nyilatkozatban – anélkül, hogy szükség lenne bármilyen tárgyalást megelőző írásbeli eljárásra –, amennyiben Ön az Ön ellen elkövetett bűncselekmény következtében elszenvedett fájdalom, szenvedés és erkölcsi sérelem miatt követel kártérítést, vagy pedig legalább öt nappal a tárgyalást megelőzően a vádlotthoz címzett felhívással, amennyiben Ön anyagi kár miatt követel kártérítést (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 68. cikke).

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolni a veszteségeket, elmaradt hasznot és a kamatokat)?

Az Ön arra vonatkozó nyilatkozatának, hogy a büntetőeljáráshoz magánfélként kíván csatlakozni, általában tartalmaznia kell az ügy összefoglalását, azokat az okokat, amelyek miatt Ön jogosultnak tartja magát az eljáráshoz való csatlakozásra, valamint a perre meghatalmazott kijelölését a bíróság székhelye szerinti helyen, amennyiben ez nem az Ön állandó lakóhelye.

Ha az Ön arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a büntetőeljáráshoz magánfélként kíván csatlakozni, fájdalommal, szenvedéssel és erkölcsi sérelemmel kapcsolatos kártérítési igényre vonatkozik, nincs szükség írásbeli eljárásra. Ezekben az esetekben a magánfél általában egy szimbolikus összeget (ideiglenesen 44 eurót [me epifýlaxi]), nem pedig a követelés teljes összegét érvényesít. Amennyiben a bíróság a vádlottat bűnösnek találja, elrendeli a szimbolikus összeg Ön részére történő megfizetését. A fennmaradó részre vonatkozóan Önnek külön keresetet kell indítania polgári bíróság előtt. Amennyiben az Ön igénye a bűncselekmény által Önnek okozott anyagi kár megtérítésére irányul, Önnek a tárgyalást legalább öt nappal megelőzően kézbesítenie kell az alperesnek a felhívást, amely lebontást tartalmaz az egyedi tételekre vonatkozóan (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 68. cikke)

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Nem létezik speciális formanyomtatvány. Az Ön nyilatkozatának tartalmaznia kell a fentieket. A fentieknek megfelelően tárgyalást megelőző különleges eljárásra csak akkor van szükség, ha a büntetőbíróságtól kérik az anyagi kár megtérítését, mely esetben a felhívást a tárgyalást öt nappal megelőzően kell megküldeni a vádlottnak.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Az ügy tárgyalását megelőzően Önnek rendelkezésre kell bocsátania a követelését bizonyító minden dokumentumot, amellyel Ön rendelkezik, például orvosi igazolásokat, nyilatkozatokat, tanúvallomásokat és egyéb bizonyítékokat.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Önnek meg kell fizetnie a polgári eljárás illetékét 40 euró értékében (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 63. cikke, amely a 4446/2016. törvény módosítását követően 2017. január 23-tól alkalmazandó).

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

A törvény (a 3226/2004. törvény 1. cikke) az alacsony jövedelmű uniós tagállami polgárok, harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számára akkor biztosít jogi segítséget, ha jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban vagy rendelkeznek ott szokásos tartózkodási hellyel. A jogi segítségre jogosult alacsony jövedelmű polgárok azok, akiknek éves családi jövedelme nem haladja meg a nemzeti általános kollektív munkaügyi szerződésben meghatározott éves személyes minimumjövedelem kétharmadát. Nemzeti jogvita esetén a jogvitában érintett másik fél jövedelmét nem veszik figyelembe. A valamennyi büntető- vagy polgári jogi igényre vonatkozó jogi segítség elérhető egyrészt a büntető törvénykönyv alábbi cikkeiben meghatározott bűncselekmények sértettjei számára is: 323. cikk (rabszolga-kereskedelem), 323A. cikk (emberkereskedelem), a 323B. cikk a) pontja (utazásszervezés kiskorú gyermekkel folytatott szexuális cselekményben vagy más szeméremsértő cselekményben való részvétel céljából [szexturizmus]), 324. cikk (kiskorú gyermek jogellenes elvitele), 339. cikk (kiskorú gyermek megrontása), 348A. cikk (gyermekpornográfia), valamint 351A. cikk (ellenérték fejében kiskorú gyermekkel folytatott szeméremsértő cselekmények); másrészt a 3386/2005. törvény alábbi cikkeiben meghatározott bűncselekmények sértettjei számára: a 87. cikk (5) és (6) bekezdése (harmadik ország állampolgárának Görögország területére való belépésének, Görögország területéről való távozásának vagy Görögországban való jogellenes tartózkodásának elősegítése) és 88. cikk (harmadik ország állampolgárának jogellenes szállítása Görögországba); harmadrészt pedig a büntető törvénykönyv alábbi cikkeiben meghatározott bűncselekmények kiskorú sértettjei számára: 336. cikk (szexuális erőszak), 338. cikk (szexuális zaklatás), 343. cikk (hatalommal visszaélve elkövetett szeméremsértés), 345. cikk (vérfertőzés), 346. cikk (rokonok között elkövetett szeméremsértés), 347. cikk (természet elleni szeméremsértés – ezt a bűncselekményt azóta eltörölték), 348. cikk (mások kéjelgésének elősegítése), 348B. cikk (gyermek igénylése szexuális célokra), 348C. (kiskorú gyermek pornográf ábrázolása), valamint 349. cikk (kerítés).

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

Ha a büntetőbíróság úgy dönt, hogy a büntetőeljárás nem folytatható, vagy azt bármely okból meg kell szüntetni, a polgári jogi igényt nem veheti figyelembe. Szintén nem fogadja be a polgári jogi igényt, ha az a fentieknek megfelelően nem került jogszerűen benyújtásra, vagy ha jogilag megalapozatlan, vagy ha az igény érdemben alaptalan például azért, mert Ön nem közvetlenül a bűncselekmény folytán szenvedett sérelmet, vagy az Ön jogi érdeke nem állapítható meg.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

Ön a felmentő ítélettel szemben a körzeti büntetőbíróságnál, az egytagú vagy háromtagú elsőfokú bíróságnál vagy a közepes súlyosságú bűncselekményeket elbíráló fellebbviteli bíróságnál (plimmélima) rendes fellebbezést (éfesi) nyújthat be, amennyiben Önt kártérítésre és a költségek megfizetésére kötelezték, azonban csak e tekintetben (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 486. cikkének (1b) bekezdése). Emellett Ön a vádlottat elítélő ítélettel szemben is benyújthat rendes fellebbezést, ha és amennyiben az az Ön igényét azért utasítja el, mert jogilag megalapozatlan, vagy ha az Önnek pénzügyi vagy vagyoni kártérítést ítél meg, feltéve, hogy a követelt összeg meghaladja a 100 eurót a körzeti büntetőbíróság ítélete elleni, a 250 eurót az egytagú elsőfokú bíróság vagy a fiatalkorúak egytagú bíróságának ítélete elleni, vagy pedig az 500 eurót a háromtagú elsőfokú bíróság vagy a fiatalkorúak háromtagú bíróságának ítélete elleni fellebbezés esetében (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 488. cikke). Ön felülvizsgálati kérelmet (anaíresi) is előterjeszthet a vádlottat elítélő ítélettel szemben, amennyiben az azért utasítja el az Ön igényét, mert az jogilag megalapozatlan (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 505. cikkének (1c) bekezdése), vagy pedig a felmentő ítélettel szemben, amennyiben Önt kártérítésre és a költségek megfizetésére kötelezték (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 505. cikkének (1c) bekezdése).

Ha a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

A büntetőbíróság által megítélt kártérítés lényegében polgári jogi igényként megítélt összeg. Ezért az a polgári ítéletekre (anankastikí ektélesi) vonatkozó végrehajtási eljárás keretében hajtható végre.

Utolsó frissítés: 06/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.