Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címezni a követelésemet?

Jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a kárenyhítés igényléséről és nyújtásáról, beleértve az állami kárenyhítést is, az eljáró hatóságtól (rendőrségtől, ügyészségtől, bíróságtól), továbbá, hogy a büntetőeljárásban kártérítés iránti kérelmet nyújtson be.

A büntetőeljárás bármely szakaszában, az elsőfokú bíróság előtti vizsgálat megkezdéséig nyújthatja be a kártérítés iránti kérelmet. A kérelmet írásban vagy szóban is előterjesztheti. Az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) jegyzőkönyvbe veszi a szóbeli kérelmet.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A büntetőeljárás bármely szakaszában, az elsőfokú bíróság előtti vizsgálat megkezdéséig nyújthatja be a kártérítés iránti kérelmet. Ha a bűncselekményért felelős személy ismeretlen, ez nem korlátozza a kártérítés iránti kérelem benyújtására való jogot.

A sértett a büntetőeljárás bármely szakaszában visszavonhatja a benyújtott kártérítési igényt mindaddig, amíg a bíróság nem vonul vissza az ítélet meghozatalára.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolni a veszteségeket, elmaradt hasznot és a kamatokat?

Jogosult tájékoztatást kapni az eljáró hatóságtól (rendőrségtől, ügyészségtől, bíróságtól) a kártérítés igénylésével kapcsolatos rendelkezésekről.

A kérelmet írásban vagy szóban is előterjesztheti. Az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) jegyzőkönyvbe veszi a szóbeli kérelmet.

A kérelemben bizonyítékot kell szolgáltatnia az igényelt vagyoni kártérítés összegének alátámasztására, de nem vagyoni kár és testi sérülés esetén csak a kártérítés összegét kell feltüntetnie. A kérelemben megadhatja azt a pénzintézeti számlaszámot, amelyre folyósítható a kártérítés.

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

A kérelmet írásban vagy szóban is előterjesztheti. Az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) jegyzőkönyvbe veszi a szóbeli kérelmet.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

A kérelemben bizonyítékot kell szolgáltatnia az igényelt vagyoni kártérítés összegének alátámasztására, de nem vagyoni kár és testi sérülés esetén csak a kártérítés összegét kell feltüntetnie.

A bíróság a kérelem vizsgálata során határozza meg a kártérítés összegét, amelynél figyelembe veszi a vagyoni kár mértékét, a bűncselekmény súlyosságát és jellegét, az elszenvedett testi sérülést, a tartós megcsonkítást és fogyatékosságot, a nem vagyoni kár szintjét és közérdekű jellegét, valamint a pszichés sérülést.

A közvetlen károkat az ügyészség által meghatározott értéken kell vizsgálni.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

A büntetőeljárásban a kártérítési igény benyújtásáért nem számítanak fel díjat.

Ha véleménye szerint a kár nem teljes mértékben került megtérítésre, kártérítési keresetet nyújthat be a polgári perrendtartás (Civilprocesa likums) szerint. A kártérítés összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a büntetőeljárásban megítélt kártérítést.

A polgári eljárásban benyújtott kártérítés iránti kereset esetén az áldozat mentesül az illeték megfizetése alól.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Ha egy kiskorú jogainak és érdekeinek védelme akadályozott vagy egyéb módon nem biztosított, vagy ha a képviselő indokolt kérelmet nyújt be, az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) ügyvédet rendel ki a kiskorú áldozat képviseletére. Kivételes esetekben, amikor a büntetőeljárásban a személy jogainak és érdekeinek védelme egyébként nem biztosítható, az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) ügyvédet rendel ki a rászoruló vagy hátrányos helyzetű felnőtt képviseletére. Az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) ügyvédet rendel ki abban az esetben is, ha egyetlen hozzátartozó sem tudja képviselni a sértettet. Ezekben az esetekben a Jogi Segítségnyújtási Hivatal (Juridiskās palīdzības administrācija) viseli az ügyvédi díjat a büntetőeljárásban az állami jogi segítségnyújtás tekintetében.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

Ha a bíróság felmentő ítéletet hoz, a bűncselekmény következtében keletkezett kártérítési igényt nem bírálja el. Ha a bíróság nem bírálja el a kártérítési igényt, kártérítési keresetet nyújthat be a polgári perrendtartás szerint.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

Ha a bíróság nem bírálja el a kártérítési igényt, kártérítési keresetet nyújthat be a polgári perrendtartás szerint.

Ha a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

Az áldozatnak járó kártérítéssel kapcsolatos határozatokat bírósági végrehajtók hajtják végre, akik a végrehajtónak végrehajtható okiraton alapuló írásbeli kérelme alapján indítják meg a végrehajtást.

A bírósági határozatnak az áldozatnak járó kártérítés tekintetében történő végrehajtása érdekében a bíróság az áldozat részére kérésére végrehajtási okiratot bocsát ki.

A fogyatékosságot vagy más egészségkárosodást eredményező sérülés vagy halál miatt keletkezett követelések végrehajtója mentesül a bírósági végrehajtónak fizetendő végrehajtási díjak alól.

A bírósági végrehajtó hivatalból elvégzi a szükséges intézkedéseket, és alkalmazza a bírósági határozatok gyors és hatékony végrehajtásához rendelkezésre álló eszközöket és módszereket. A bírósági végrehajtó megmagyarázza a felek eljárási jogainak jóhiszemű gyakorlásához szükséges jogokat és kötelezettségeket.

Utolsó frissítés: 12/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.