Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Bulgarijos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (Nakazatelno-procesualen kodeks) nustatyta procedūra, pagal kurią nusikaltimų aukos gali pareikšti reikalavimus atlyginti žalą baudžiamajame procese. Jei nukentėjusysis nepareiškia reikalavimo atlyginti žalą baudžiamajame procese arba mano, kad skirta kompensacija nepadengia visos patirtos žalos, nukentėjusysis turi teisę pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo pagal Prievolių ir sutarčių įstatymą (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) civilinių bylų teisme, o pastarasis bylą nagrinės pagal Civilinio proceso kodeksą (Grazhdanski procesionalen kodeks).

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

Civilinį reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kad nukentėjusiojo civilinis ieškinys būtų įtrauktas į teismo procesą, reikia pareikšti iki parengiamojo teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme pradžios. Teismas išsiunčia pranešimą apie parengiamąjį teismo posėdį. Per septynias dienas nuo pranešimo gavimo nukentėjusysis arba jo įpėdiniai gali kreiptis dėl jų civilinio ieškinio ar privataus kaltinimo įtraukimo, o juridiniai asmenys gali tai daryti kaip civilinė šalis.

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Civilinį reikalavimą gali pareikšti nukentėjusysis arba jo advokatas. Prašymas gali būti žodinis arba rašytinis. Civiliniame reikalavime turi būti nurodyta: pareiškėjo ir asmens, prieš kurį reiškiamas ieškinys, vardas ir pavardė; baudžiamoji byla, kurioje pateikiamas civilinis reikalavimas; nusikalstama veika, kuria buvo padaryta žala, ir žalos, kurią prašoma atlyginti, pobūdis ir dydis. Civilinį reikalavimą teismo procese galima pareikšti kaltinamajam ir bet kokiems kitiems asmenims, kuriems taikoma civilinė atsakomybė už nusikalstama veika padarytą žalą.

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Ne, nėra.

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Įrodymus reikia pateikti teismo proceso metu. Civilinį ieškinį pareiškianti šalis turi teisę: dalyvauti teismo procese; prašyti taikyti apsaugos priemonę, skirtą civiliniam reikalavimui užtikrinti; peržiūrėti bylos medžiagą ir gauti reikalingus išrašus; pateikti įrodymus; pateikti prašymus, pastabas, prieštaravimus ir ginčyti teismo sprendimus, kuriais pažeidžiamos šalies teisės ir teisėti interesai.

Ar yra su mano reikalavimu susijusių teismo mokesčių ar kitų išlaidų?

Nukentėjusiajam nereikia mokėti su civiliniu reikalavimu susijusių teismo mokesčių ar kitų išlaidų.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Nukentėjusysis arba šalis, pareiškianti civilinį ieškinį, gali turėti advokatą. Jei nukentėjusysis ir (arba) civilinė šalis pateikia įrodymų, kad neišgali pasisamdyti advokato, tačiau nori naudotis jo paslaugomis, o tai atitinka teisingumo interesus, pirmosios instancijos teismas paskirs advokatą.

Kada teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Pirmosios instancijos teismas dėl civilinio reikalavimo priima sprendimą, kuris paskelbiamas parengiamojo posėdžio metu. Jei teismas atsisako priimti sprendimą dėl prašymo, jis turi nurodyti priežastis. Atsisakymo skųsti negalima.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme?

Baudžiamojo teismo atsisakymo priimti sprendimą dėl civilinio reikalavimo skųsti negalima. Nukentėjusysis turi teisę pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo civiliniame teisme, kuris bylą nagrinėja pagal Civilinio proceso kodeksą. Jei vyksta baudžiamasis procesas, civilinio ieškinio nagrinėjimas civiliniame teisme bus sustabdytas, kol baigsis baudžiamasis procesas.

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Kai nusikaltimo vykdytojas nuteisiamas, nukentėjusysis gali teismui pateikti prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Turėdamas vykdomąjį raštą nukentėjusysis gali teikti nurodymus antstoliui, kad gautų teismo skirtą kompensaciją.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.