Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Vienintelė būtina sąlyga yra „teismo ieškinys“ [civilinis ieškinys baudžiamajame procese], kuriame išsamiai išdėstytas ieškinio dalykas ir pagrindas (dėl išsamesnės informacijos žr. 3 klausimą). Prašymą galima adresuoti policijai, prokuratūrai arba kompetentingam teismui (žr. 2 klausimą).

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

Prašymą galima pareikšti raštu, kai apie nusikaltimą pranešama policijai. Jį taip pat galima vėliau raštu pateikti prokuratūrai ar teismui arba užregistruoti pas teismo sekretorių (Rechtsantragsstelle (Vokietijos teismų skyrius, kuriame galima pateikti reikalavimus ir kitokius pareiškimus). Prašymą taip pat galima pareikšti žodžiu pagrindinio posėdžio metu.

Paprastai rekomenduojama prašymą pateikti kuo anksčiau, kad būtų išvengta situacijos, kai sprendimas nepriimamas dėl didelio procedūrinio delsimo.

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Prašyme turėtų būti aiškiai nurodyta, ko reikalaujate iš atsakovo, ir dėl kokių priežasčių. Jei norite, kad finansiniai nuostoliai (pvz., prarastos pajamos, žala nuosavybei) būtų kompensuoti pinigų suma, paprastai turėtumėte ją tiksliai nurodyti. Kita vertus, kompensacijos už skausmą ir kančias (Schmerzengeld) dydį gali nustatyti teismas. Tačiau net ir tada turėtumėte nurodyti apytikslį skaičių ir Schmerzengeld sumos skaičiavimo ar įvertinimo pagrindą. Turite kuo išsamiau nurodyti savo reikalavimą pagrindžiančias aplinkybes (pvz., nusikalstamos veikos aprašymą, informaciją apie patirtus sužalojimus ir turtinę žalą).

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Ne. Konkrečios formos nėra.

Prašymo pagal teismo procedūrą pavyzdys pateiktas „Vadovo nukentėjusiesiems“ anglų kalba 63 puslapyje (5 pavyzdys) (vok.: Opferfibel), kurį paskelbė Federalinė teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerija. Nukentėjusiesiems skirtą vadovą dėl nukentėjusiųjų šalių teisių baudžiamosiose bylose galima rasti, inter alia, interneto svetainės anglų kalba https://www.hilfe-info.de/ skiltyje „Publications“.

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Turėtumėte išvardyti arba pateikti visus galimus įrodymus, reikalingus jūsų prašymui įrodyti ir pagrįsti (pvz., sąskaitas, pažymas). Taip pat galite tiesiogiai remtis pranešimais ir liudytojų parodymais, kuriuos davėte policijai, bei pačiu kaltinamuoju aktu.

Ar teikdamas prašymą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Jei jums, kaip ieškovui, bus skirta prašoma kompensacija, jums nereikės mokėti jokių teismo mokesčių. Visas patirtas išlaidas, pvz., dėl dalyvavimo teisme prarastas pajamas, turės atlyginti atsakovas.

Jei jūsų reikalavimas netenkinamas arba tenkinamas tik iš dalies, jeigu savo reikalavimą atsiimate, arba jei teismas atsisako priimti sprendimą, deramai apsvarstęs teismas turės nuspręsti, kas turės padengti teismo ir dalyvių išlaidas (pvz., teisines išlaidas).

Kitaip nei civilinėse bylose, net jei reikalavimas atlyginti žalą netenkinamas, jūs, kaip nukentėjusioji šalis, neturėsite mokėti jokių teismo mokesčių.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu gauti teisinę pagalbą, jei negyvenu šalyje, kurioje vyksta procesas?

Pasisamdyti advokatą nėra griežtai būtina, tačiau tam tikrais atvejais rekomenduojama tai padaryti. Pavyzdžiui, jei byla yra sudėtinga ir joje dalyvauja keletas nusikaltimo vykdytojų, jei kyla sudėtingų klausimų dėl civilinės atsakomybės arba jei teismas nusprendžia, kad norint patenkinti reikalavimų (pvz., pinigų sumos) vyti vykdymo procedūrą. Jei yra teisinės sąlygos (visų pirma reikalingumas), gali būti skiriama teisinė pagalba advokato išlaidoms padengti.

Kada teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Teismas nepriims sprendimo dėl reikalavimo atlyginti žalą, jei kaltinamasis išteisinamas arba jei sustabdomas procesas, jei teismas mano, kad reikalavimas yra nepriimtinas arba nepagrįstas, arba, išimtiniu atveju, jei sprendimo dėl reikalavimo negalima priimti baudžiamojo proceso metu.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme?

Galima nedelsiant pateikti skundą dėl teismo sprendimo atsisakyti priimti sprendimą dėl reikalavimo, kai teismas mano, kad nebuvo įvykdytos sprendimo dėl reikalavimo priėmimo sąlygos.

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltimo vykdytoją ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Teismo sprendimai ir teismo proceso metu pasiekti susitarimai gali būti vykdomi pagal bendrąsias vykdymo taisykles. Vykdymo veiksmai atliekami remiantis vykdytina sprendimo arba pasiekto susitarimo kopija, kurią išduoda baudžiamojo teismo sekretorius.

Paskutinis naujinimas: 06/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.