Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Baudžiamojo proceso ikiteisminio tyrimo etapu, teikdami skundą atitinkamam prokurorui ar policijai, turėtumėte pareikšti, kad pageidaujate įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinė šalis (politikós enágon) – tuo atveju skunde turėtumėte pats išdėstyti tokį pareiškimą. Tokį pareiškimą taip pat galite padaryti, kol vykdomas nusikaltimo tyrimas, atskirame dokumente (dikógrafo), pateikdami pranešimą policijai, prokurorui arba tyrimo institucijoms; pareiškimą netgi galite tiesiogiai pateikti teismui, kol jis dar nepradėjo nagrinėti įrodymų (Baudžiamojo proceso kodekso 63, 82 ir 83 straipsniai).

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

A) Ikiteisminio tyrimo etapu, kaip išdėstyta pirmiau (Baudžiamojo proceso kodekso 83 straipsnis);

B) teisme pateikti paprastą žodinį pareiškimą iki įrodymų nagrinėjimo pradžios ( rašytinė ikiteisminė procedūra nebūtina), jeigu siekiate kompensacijos už skausmą ir kančias ir neturtinės žalos, patirtos dėl jūsų atžvilgiu padaryto nusikaltimo, atlyginimo, arba įteikti pranešimą kaltinamajam ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki teismo posėdžio, jeigu siekiate turtinės žalos atlyginimo (Baudžiamojo proceso kodekso 66, 67 ir 83 straipsniai).

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Apskritai pareiškime, kad pageidaujate į baudžiamąjį procesą įstoti kaip civilinė šalis, turi būti išdėstyta bylos santrauka, nurodytos priežastys, kodėl manote, kad turite teisę įstoti į procesą, ir paskirtas atstovas ad litem teismo buveinės vietoje, jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne toje teritorijoje.

Jeigu pareiškimas, kad pageidaujate įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinė šalis, yra susijęs su reikalavimu atlyginti už skausmą, kančias ir neturtinę žalą, rašytinė procedūra yra nebūtina. Tokiais atvejais civilinė šalis paprastai prašo simbolinės sumos, o ne visos reikalavimo sumos. Jeigu teismas paskelbia kaltinamąjį kaltu, jis nurodo sumokėti jums šią simbolinę kompensacijos sumą. Dėl likusios sumos turėsite pateikti atskirą ieškinį civilinių bylų teisme. Jeigu jūsų reikalavimas susijęs su nusikaltimu jums padarytos materialinės žalos atlyginimu, turite likus bent penkioms dienoms iki teisminio nagrinėjimo atsakovui įteikti pranešimą, kuriame būtų išdėstyti atskiri žalos elementai

Ar yra speciali forma, skirta tokiems reikalavimams?

Ne, speciali forma nenumatyta. Jūsų pareiškime turi būti išdėstyta visa pirmiau nurodyta informacija. Kaip minėta, speciali ikiteisminė procedūra būtina tik tuo atveju, kai baudžiamųjų bylų teismo prašoma priteisti turtinės žalos atlyginimą, – tuo atveju pranešimas kaltinamajam turi būti įteiktas prieš 5 dienas iki posėdžio.

Kokius savo reikalavimą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Iki bylos nagrinėjimo turite pateikti visus savo turimus jūsų reikalavimą įrodančius dokumentus, t. y. medicinines pažymas, pareiškimus, liudytojų parodymus ir visus kitus įrodymus.

Ar teikdamas reikalavimą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Turite sumokėti civilinio ieškinio mokestį – 40 EUR (galiojančios redakcijos Baudžiamojo proceso kodekso 63 straipsnis).

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Įstatyme (Įstatymo Nr. 4689/2020 41 ir tolesniuose straipsniuose) numatyta teisinė pagalba mažas pajamas gaunantiems ES valstybės narės piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jie teisėtai gyvena Europos Sąjungoje arba jų įprastinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje. Civilinėse ir komercinėse bylose mažas pajamas gaunantys piliečiai yra piliečiai, kurių metinės šeimos pajamos neviršija dviejų trečdalių galiojančiuose teisės aktuose nustatytų minimalių metinių asmens pajamų. Šalies vidaus ginčo atveju į kitos ginčo šalies pajamas neatsižvelgiama. Įstatymo Nr. 4689/2020 41 straipsnio 3 dalyje nurodytų nusikaltimų aukos taip pat turi teisę gauti teisinę pagalbą, susijusią su bet kuriais baudžiamaisiais arba civiliniais ieškiniais.

Kada baudžiamųjų bylų teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Jeigu baudžiamųjų bylų teismas nusprendžia, kad baudžiamasis persekiojimas neturėtų būti tęsiamas arba turėtų būti dėl kurios nors priežasties nutrauktas, jis negali nagrinėti civilinio ieškinio. Teismas civilinį ieškinį taip pat atmeta, jeigu jis buvo pateiktas ne pirmiau aprašyta įstatymuose nustatyta tvarka, neturi teisinio pagrindo arba yra iš esmės nepagrįstas, pavyzdžiui, dėl to, kad jūs nuo nusikaltimo tiesiogiai nenukentėjote arba atitinkamas teisinis interesas priklauso ne jums.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis?

Dėl apylinkės baudžiamųjų bylų teismo, vieno teisėjo arba trijų teisėjų kolegijos atstovaujamo pirmosios instancijos teismo arba apeliacinio teismo priimto išteisinamojo nuosprendžio byloje dėl vidutinio sunkumo nusikalstamos veikos (plimellima), jeigu jums nurodoma sumokėti kompensaciją ir išlaidas, galite pateikti paprastą apeliacinį skundą (efesi), tačiau tik ta apimtimi (Baudžiamojo proceso kodekso 486 straipsnio 1b dalis). Paprastą apeliacinį skundą taip pat galite pateikti dėl apkaltinamojo nuosprendžio, jeigu jūsų reikalavimas atmetamas (ir tik ta apimtimi, kuria jis atmetamas) motyvuojant, kad jis neturi teisinio pagrindo, arba jums priteisiama finansinė ar turtinė kompensacija, jeigu reikalauta suma viršijo 100 EUR, kai skundžiamas apylinkės baudžiamųjų bylų teismo nuosprendis, 250 EUR, kai skundžiamas vieno teisėjo atstovaujamo pirmosios instancijos teismo arba vieno teisėjo atstovaujamo nepilnamečių bylų teismo nuosprendis, arba 500 EUR, kai skundžiamas trijų teisėjų kolegijos atstovaujamo pirmosios instancijos teismo arba trijų teisėjų kolegijos atstovaujamo nepilnamečių bylų teismo nuosprendis. Galite pateikti skundą teisės aspektais (anaferesi) dėl apkaltinamojo nuosprendžio, jeigu juo atmetamas jūsų reikalavimas motyvuojant tuo, kad jis neturi teisinio pagrindo (Baudžiamojo proceso kodekso 505 straipsnis), arba dėl išteisinamojo nuosprendžio, jeigu jums buvo nurodyta sumokėti kompensaciją ir išlaidas (Baudžiamojo proceso kodekso 506 straipsnis).

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Baudžiamųjų bylų teismo priteista kompensacija iš esmės yra pagal civilinį reikalavimą priteista suma. Todėl ji išieškoma taikant išieškojimo pagal civilinių bylų teismų sprendimus procesą (anankastikí ektélesis).

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.