Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: čekųvokiečiųanglųprancūzųrumunųslovėnųsuomių.
Swipe to change

Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Graikija

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Baudžiamojo proceso ikiteisminio tyrimo etapu, teikdamas skundą atitinkamam prokurorui ar policijai, turėtumėte pareikšti, kad pageidaujate įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinė šalis – tuo atveju skunde turėtumėte pats išdėstyti tokį pareiškimą. Tokį pareiškimą taip pat galite padaryti nusikaltimo tyrimo metu atskirame procesiniame dokumente (graik. dikógrafo), pranešdamas apie tai policijai, prokurorui arba tyrimo institucijoms; pareiškimą netgi galite tiesiogiai pateikti teismui, kol jis dar nepradėjo nagrinėti įrodymų (Baudžiamojo proceso kodekso 82–83 straipsniai).

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

A) Ikiteisminio tyrimo etapu, kaip išdėstyta pirmiau (Baudžiamojo proceso kodekso 83 straipsnis)

B) Teisme, paprastu žodiniu pareiškimu iki įrodymų nagrinėjimo pradžios, – rašytinė ikiteisminė procedūra nebūtina, – jeigu siekiate kompensacijos už skausmą ir kančias ir neturtinės žalos, patirtos dėl jūsų atžvilgiu padaryto nusikaltimo, atlyginimo, arba įteikdamas pranešimą kaltinamajam likus bent penkioms dienoms iki teismo posėdžio, jeigu siekiate materialinės žalos atlyginimo (Baudžiamojo proceso kodekso 68 straipsnis).

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Apskritai pareiškime, kad pageidaujate į baudžiamąjį procesą įstoti civiline šalimi, turi būti išdėstyta bylos santrauka, nurodytos priežastys, kodėl manote, kad turite teisę įstoti į procesą, ir nurodytas asmuo, įgaliotas priimti įteikiamus dokumentus teismo būstinės vietoje, jeigu toje teritorijoje nėra jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos.

Jeigu pareiškimas, kad pageidaujate įstoti į baudžiamąjį procesą civiline šalimi, yra susijęs su reikalavimu atlyginti už skausmą ir kančias ir atlyginti neturtinę žalą, rašytinė procedūra yra nebūtina. Šiais atvejais civilinė šalis paprastai prašo simbolinės sumos (laikinai 44 EUR (graik. me epifelaksi)), o ne visos reikalavimo sumos. Jeigu teismas paskelbia kaltinamąjį kaltu, jis nurodo sumokėti jums šią simbolinę kompensacijos sumą. Dėl likusios sumos turėsite pateikti atskirą ieškinį civilinių bylų teisme. Jeigu jūsų reikalavimas susijęs su nusikaltimu jums padarytos materialinės žalos atlyginimu, turite likus bent penkioms dienoms iki teisminio nagrinėjimo atsakovui įteikti pranešimą, kuriame būtų išdėstyti atskiri žalos elementai (Baudžiamojo proceso kodekso 68 straipsnis).

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Ne, speciali forma nenumatyta. Jūsų pareiškime turi būti išdėstyta visa pirmiau nurodyta informacija. Kaip minėta, speciali ikiteisminė procedūra būtina tik tuo atveju, kai baudžiamųjų bylų teismo prašoma skirti materialinės žalos atlyginimą, – tuo atveju pranešimas kaltinamajam turi būti įteiktas likus bent penkioms dienoms iki posėdžio.

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Iki bylos nagrinėjimo turite pateikti visus savo turimus jūsų reikalavimą įrodančius dokumentus, t. y. medicinines pažymas, pareiškimus, liudytojų parodymus ir visus kitus įrodymus.

Ar teikdamas prašymą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Turite sumokėti civilinio ieškinio mokestį – 40 EUR (Baudžiamojo proceso kodekso, iš dalies pakeisto Įstatymu Nr. 4446/2016 ir taikomo nuo 2017 m. sausio 23 d., 63 straipsnis).

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Įstatyme (Įstatymo 3226/2004 1 straipsnyje) numatyta teisinė pagalba mažas pajamas gaunantiems ES valstybės narės piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jie teisėtai gyvena Europos Sąjungoje arba jų įprastinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje. Mažas pajamas gaunantys piliečiai, turintys teisę į teisinę pagalbą, yra tie, kurių metinės šeimos pajamos neviršija dviejų trečdalių minimalių metinių asmens pajamų, apibrėžtų Nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje. Šalies vidaus ginčo atveju į kitos ginčo šalies pajamas neatsižvelgiama. Teisinė pagalba nagrinėjant ieškinius baudžiamosiose arba civilinėse bylose taip pat teikiama asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, nurodytų Baudžiamojo kodekso 323 straipsnyje (prekyba vergais), 323A straipsnyje (prekyba žmonėmis, vergija arba priverstinis darbas ir priverstinė santuoka), 323B straipsnio a punkte (kelionių organizavimas siekiant dalyvauti lytiniuose santykiuose arba kituose nepadoriuose veiksmuose su nepilnamečiu (sekso turizmas)), 324 straipsnyje (nepilnamečio pagrobimas), 339 straipsnyje (nepilnamečio tvirkinimas), 348A straipsnyje (vaikų pornografija), 351A straipsnyje (nepadorūs veiksmai su nepilnamečiu už užmokestį) ir Įstatymo Nr. 3386/2005 87 straipsnio 5 ir 6 dalyse (padėjimas trečiosios šalies piliečiui atvykti į Graikiją, išvykti iš Graikijos arba neteisėtai gyventi Graikijoje) ir 88 straipsnyje (neteisėtas trečiųjų šalių piliečių gabenimas į Graikiją), taip pat nepilnamečiams, kurie nukentėjo nuo nusikalstamų veikų, nurodytų Baudžiamojo kodekso 336 straipsnyje (išžaginimas), 338 straipsnyje (seksualinė prievarta), 343 straipsnyje (nepadorūs veiksmai piktnaudžiaujant autoritetu), 345 straipsnyje (kraujomaiša), 346 straipsnyje (nepadorūs veiksmai tarp giminaičių), 347 straipsnyje (nepadorūs veiksmai prieš gamtą – ši nusikalstama veika jau panaikinta), 348 straipsnyje (sąlygų sudarymas kitų asmenų viliojimui), 348B straipsnyje (vaikų viliojimas seksualiniais tikslais), 348C straipsnyje (pornografinis nepilnamečių atvaizdavimas) ir 349 straipsnyje (naudojimasis prostitucija).

Kada teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Jeigu baudžiamųjų bylų teismas nusprendžia, kad baudžiamasis persekiojimas neturėtų būti tęsiamas arba turėtų būti dėl bet kurios priežasties nutrauktas, jis negali nagrinėti civilinio ieškinio. Teismas taip pat atmeta civilinį ieškinį, jeigu jis nebuvo teisėtai pateiktas, kaip aprašyta pirmiau, arba jeigu jis neturi teisinio pagrindo, arba jeigu ieškinys yra iš esmės nepagrįstas, pavyzdžiui, dėl to, kad jūs nuo nusikaltimo tiesiogiai nenukentėjote arba atitinkamas teisinis interesas priklauso ne jums.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme?

Galite pateikti paprastą apeliacinį skundą (graik. efesi) dėl apylinkės baudžiamųjų bylų teismo, vieno teisėjo arba trijų teisėjo kolegijos atstovaujamo pirmosios instancijos teismo arba apeliacinio teismo priimto išteisinamojo nuosprendžio byloje dėl baudžiamojo nusižengimo (plimellima), jeigu jums nurodoma sumokėti kompensaciją ir išlaidas, tačiau tik dėl tos priežasties (Baudžiamojo proceso kodekso 486 straipsnio 1b dalis). Taip pat galite pateikti paprastą apeliacinį skundą dėl apkaltinamojo nuosprendžio ta apimtimi, kuria juo atmetamas jūsų reikalavimas remiantis tuo, kad jis neturi teisinio pagrindo, arba jums priteisiama finansinė arba materialinė kompensacija, jeigu siekiama suma viršijo 100 EUR, kai skundžiamas apylinkės baudžiamųjų bylų teismo nuosprendis, 250 EUR, kai skundžiamas vieno teisėjo atstovaujamo pirmosios instancijos teismo arba vieno teisėjo atstovaujamo nepilnamečių bylų teismo nuosprendis, arba 500 EUR, kai skundžiamas trijų teisėjų kolegijos atstovaujamo pirmosios instancijos teismo arba trijų teisėjo kolegijos atstovaujamo nepilnamečių bylų teismo nuosprendis (Baudžiamojo proceso kodekso 488 straipsnis). Galite pateikti skundą teisės aspektais (graik. anaferesi) dėl apkaltinamojo nuosprendžio, jeigu juo atmetamas jūsų reikalavimas remiantis tuo, kad jis neturi teisinio pagrindo (Baudžiamojo proceso kodekso 505 straipsnio 1c dalis), arba dėl išteisinamojo nuosprendžio, jeigu jums buvo nurodyta sumokėti kompensaciją ir išlaidas (Baudžiamojo proceso kodekso 505 straipsnio 1c dalis).

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Baudžiamųjų bylų teismo skirta kompensacija iš esmės yra pagal civilinį reikalavimą priteista suma. Todėl ji išieškoma taikant išieškojimo pagal civilinių bylų teismų sprendimus procesą (graik. anankastikí ektélesis).

Paskutinis naujinimas: 06/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.