Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Teisę gauti kompensaciją iš nusikaltėlio galima žodžiu pareikšti baudžiamajame procese, įtraukiant tai į posėdžio protokolą, arba specialiu rašytiniu prašymu. Nukentėjusysis, kuris pagal teisės aktus turi teisę gauti iš kaltinamojo kompensaciją už nusikalstama veika padarytą žalą, taip pat turi teisę prašyti teismo, kad šis, priimdamas nuosprendį, nurodytų kaltinamajam sumokėti kompensaciją už žalą; šį prašymą nukentėjusysis turi pateikti vėliausiai iki tyrimo arba pagreitinto tyrimo pabaigos. Prašyme turi būti aiškiai nurodyti reikalavimo motyvai ir prašomos kompensacijos suma. Nukentėjusysis informuojamas apie teisę į kompensaciją ir apie procedūrą, kaip šia teise pasinaudoti teismo posėdžio metu.

Jeigu kyla pagrįstas susirūpinimas, kad nukentėjusiojo reikalavimą atlyginti nusikaltimu padarytą žalą bus sunku arba neįmanoma patenkinti, tikėtino žalos dydžio neviršijantį reikalavimą galima užtikrinti kaltinamojo turtu arba kitomis turtinėmis teisėmis. Prokuroro arba nukentėjusiojo prašymu teismas nusprendžia dėl turto arešto; ikiteisminio tyrimo metu prokuroras priima sprendimą remdamasis nukentėjusiojo prašymu; ikiteisminio tyrimo metu prokuroras gali užtikrinti reikalavimą net ir be nukentėjusiojo prašymo, jeigu tai būtina atsižvelgiant į nukentėjusiojo interesus, ypač jeigu kyla vėlavimo rizika.

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

Kad baudžiamajame procese būtų patenkintas reikalavimas atlyginti žalą, šį reikalavimą nukentėjusysis privalo pateikti iki tyrimo arba pagreitinto tyrimo pabaigos.

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Kad teismas baudžiamajame procese apsvarstytų reikalavimą atlyginti žalą, nukentėjusysis privalo šį reikalavimą tinkamai ir laiku pateikti. Vėliausiai iki tyrimo pabaigos pateiktas reikalavimas atlyginti žalą laikomas laiku pateiktu reikalavimu, o tai reiškia, kad iš esmės jį reikia pateikti iki tyrimo bylos galutinio išnagrinėjimo. Prašyme, kuriame pateikiamas reikalavimas atlyginti žalą, turi būti aiškiai išdėstyti reikalavimo motyvai ir nukentėjusiojo reikalaujamos kompensacijos suma. Tada teismas privalo vadovautis žalos atlyginimo suma, kurios nukentėjusysis reikalauja baudžiamojo proceso eigoje.

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Ne.

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Tyrimo eigoje reikia pateikti įrodymus, kuriais būtų įrodytas reikalavimo atlyginti žalą pagrįstumas ir iš kurių būtų įmanoma patikimai nustatyti patirtos žalos dydį. Jeigu yra padarytas kūno sužalojimas, tyrimo eigoje ekspertui gali būti nurodyta įvertinti kūno sužalojimo mastą.

Ar teikdamas prašymą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Su reikalavimu atlyginti žalą baudžiamajame procese nėra siejami jokie mokesčiai.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Jeigu nukentėjusysis pateikia kompensacijos prašymą ir neturi pakankamai lėšų atitinkamoms išlaidoms sumokėti, prokuroras ikiteisminio tyrimo metu, po kaltinimų pateikimo, gali skirti advokatą atstovauti nukentėjusiajam, arba šį advokatą net ir be prašymo gali skirti pirmininkaujantis teisėjas teisminio nagrinėjimo metu, jeigu jis mano, kad tai yra reikalinga nukentėjusiojo interesams apsaugoti. Nukentėjusysis turi įrodyti, kad jis neturi pakankamai lėšų.

Pirmą kartą užmezgusi ryšį su nukentėjusiuoju, baudžiamojo persekiojimo institucija privalo jam rašytine forma suteikti informaciją apie jo teises baudžiamojo persekiojimo metu, apie paramos aukoms organizacijas ir apie jų teikiamas paslaugas. Teisinės konsultacijos taip pat yra šių paslaugų dalis.

Kada teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Jeigu įrodymų rezultatas nėra pagrindas paskelbti prievolę atlyginti žalą arba jeigu siekiant priimti nutartį dėl prievolės atlyginti žalą reikia daugiau įrodymų, negu būtina prokuratūrai.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme?

Taip, nukentėjusysis gali apskųsti tokį sprendimą, susijusį su reikalavimu atlyginti žalą.

Jeigu nukentėjusiojo apeliacinis skundas nepatenkinamas, vėliau nukentėjusysis reikalavimą atlyginti žalą gali pateikti tiesiogiai nusikaltėliui civiliniame procese. Smurtinių nusikaltimų atveju nukentėjusysis gali prašyti Teisingumo ministerijos atlyginti už kūno sužalojimą ir atlyginti moralinę žalą, jeigu yra padaryti tam tikri nusikaltimai laisvei ir žmogaus orumui.

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Jeigu nusikaltėlis savanoriškai neįvykdo savo prievolių, kurias teismas skyrė baudžiamajame procese, nukentėjusiajam išduodamas vykdomasis dokumentas, kai toks teismo sprendimas tampa vykdytinu, – tada nukentėjusysis gali šį dokumentą panaudoti prieš nusikaltėlį, kad vykdymo proceso pagrindu sprendimas būtų priverstinai įvykdytas. Tokiais atvejais nukentėjusysis gali prašyti teisinės advokato pagalbos.

Paskutinis naujinimas: 18/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.