Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kā tiesas procesā (kriminālprocesā) es varu pieprasīt kaitējuma atlīdzību no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai izmantot citus tiesiskās aizsardzības / kompensācijas līdzekļus, un kam man jāadresē šī prasība?

Kriminālprocesa laikā krimināltiesas jurisdikcijā ir piešķirt ierobežotu atlīdzību noziegumā cietušajam, ja apsūdzētais tiek atzīts par vainīgu. Taču šīs tiesības tikpat kā nav tikušas izmantotas — pēdējās desmitgadēs tās vispār nav izmantotas.

Tomēr šādos gadījumos cietušais ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību, ceļot civilprasību pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju civiltiesiskā ceļā.

Kurā kriminālprocesa brīdī man ir jāceļ sava prasība?

Civilprasība ir jāiesniedz pēc kriminālprocesa beigām. Jāatzīmē, ka šāda prasība ir neatkarīga no minētā kriminālprocesa un nošķirta no tā.

Ko es varu pieprasīt prasībā un kā man tā jāsagatavo (jānorāda kopējā summa un/vai jāuzskaita atsevišķi zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Jūs varat pieprasīt atlīdzību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, norādot atsevišķus kaitējuma veidus, piemēram, miesas bojājumi, sāpes vai ciešanas, negūtā peļņa un tiesību aktos noteiktie procenti.

Vai šādai prasībai ir īpaša veidlapa?

Jā, tiesas pavēstes veidlapa. Šī veidlapa jāiesniedz sekretariātā — tiesas reģistrā. Tajā var būt iekļauta visa prasītāja prasība vai tās īss izklāsts, kam seko plašāks prasības dokuments.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Pierādījumi prasības pamatojumam ir tādi pierādījumi, kuri pierāda radīto kaitējumu.

Vai ar manu prasību ir saistītas tiesas nodevas vai citi izdevumi?

Jā, par pakalpojumiem, kuri saistīti ar prasību, atkarībā no pieprasītās atlīdzības apjoma jāmaksā nodevas un citas izmaksas.

Vai pirms tiesvedības un/vai tās laikā es varu saņemt juridisko palīdzību? Vai varu to saņemt, ja nedzīvoju valstī, kur notiek lietas izskatīšana?

Jūs varat saņemt juridisko palīdzību jebkurā procesa posmā, ja jums ir tādas tiesības, proti, ir izpildīti tiesību aktos noteiktie kritēriji. Civillietās juridiskā palīdzība ir saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem atbilstoši tiesību aktos noteiktajām konvencijām. Juridiskā palīdzība ietver bezmaksas konsultēšanu, palīdzību un pārstāvību un vienlīdz attiecas uz personām, kuras dzīvo citā valstī.

Kādā gadījumā krimināltiesa noraidītu manu prasību pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai atteiktos par to lemt?

Nav piemērojams — skatīt iepriekš.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai izmantot citus tiesiskās aizsardzības / kompensācijas līdzekļus?

Nav piemērojams — skatīt iepriekš.

Ja tiesa ir nolēmusi par atlīdzības piešķiršanu, kā es varu panākt, ka spriedums tiek izpildīts attiecībā uz noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai to panāktu?

Lai panāktu sprieduma par atlīdzību izpildi, spriedums tiek izsniegts tiesājamajam (noziedzīga nodarījuma izdarītājam), kam tas ir jāizpilda. Ja spriedums netiek izpildīts, prasītājs (cietušais) var uzsākt piespiedu izpildes procesu, lai piespiestu tiesājamo izpildīt spriedumu.

Lapa atjaunināta: 11/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.