Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesvedībā (kriminālprocesā), un kam man būtu jāadresē šāda prasība?

Jums ir tiesības noziedzīgā nodarījuma izdarītāja kriminālvajāšanai pievienot savu prasību par kompensāciju. Šādā gadījumā tiesa savā galīgajā lēmumā papildus soda noteikšanai var arī likt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt zaudējumus. Turklāt jūs varat arī izmantot savas tiesības pieprasīt kompensāciju atsevišķi civiltiesvedībā.

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

Jebkurā laikā pirms pirmās uzklausīšanas tiesā, pirms pierādījumu iegūšanas.

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā būtu jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai individuālie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Ir precīzi jānorāda, ko persona, kurai nodarīts kaitējums, prasa, un jāpierāda individuālais kaitējums, par kuru tiek prasīta kompensācija.

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Nē.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Tas, kādus pierādījumus jūs iesniedzat savas prasības pamatošanai, ir tikai jūsu izvēle. Protams, lai lēmums būtu jums labvēlīgs, ir vajadzīgi pilnīgi un pārliecinoši pierādījumi.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā tiesas nodevas vai citas izmaksas?

Nē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Jā, uz sava rēķina.

Kādos gadījumos krimināltiesa noraida manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atsakās izspriest manu prasību?

Ja neesat pierādījis zaudējumu summu vai ja nepieciešamā pierādījumu iegūšana paildzina kriminālprocesu. Šādā gadījumā tiesa ieteiks jums civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus saistībā ar jūsu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību?

Jums ir tiesības uz pārsūdzību, līdz tiek pasludināts spriedums par zaudējumu atlīdzināšanu.

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu pārliecināties, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai par to pārliecinātos?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs neizpilda to, kas viņam noteikts, jūs varat iesniegt tiesā pieteikumu par tiesu izpildītāja piesaistīšanu lēmuma izpildes panākšanai.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.